Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kveldskurs for nybegynnere 15.mars 2016 Geir Egil Paulsen Arkitektbedriftene i Norge Lovverket bestemmer Offentlige rammebetingelser som må tilfredsstilles.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kveldskurs for nybegynnere 15.mars 2016 Geir Egil Paulsen Arkitektbedriftene i Norge Lovverket bestemmer Offentlige rammebetingelser som må tilfredsstilles."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kveldskurs for nybegynnere 15.mars 2016 Geir Egil Paulsen Arkitektbedriftene i Norge Lovverket bestemmer Offentlige rammebetingelser som må tilfredsstilles Arkitektbedriftene i Norge

2 Lover som styrer prosjektering og bygging De viktigste lovene og hovedtrekkene i disse. Plan- og bygningsloven Byggesaksforskriften SAK10 Byggteknisk forskrift TEK10 Arbeidsmiljøloven Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Byggherreforskriften Lov om offentlige anskaffelser Arkitektbedriftene i Norge

3 Plan- og bygningsloven Plan- og bygningsloven er sentral for all arealforvaltning og byggevirksomhet i Norge. Loven gjelder for planlegging av arealbruk og for byggesaksbehandling. Plan- og bygningsloven har en plandel og en byggesaksdel. Plandelen inneholder bestemmelser om statlig, regional, fylkeskommunal og kommunal planlegging, men byggesaksdelen regulerer krav til byggesaksbehandling. Formålene er særlig å fremme bærekraftig utvikling, samordne offentlige oppgaver, sikre at byggetiltak blir i samsvar med lovgivningen og sikre hensynet til universell utforming, barn og unges oppvekstvilkår og estetisk utforming av omgivelsene. Arkitektbedriftene i Norge

4 Byggesaksforskriften SAK10 Byggesaksforskriften inneholder nærmere utdypning og utfylling av en del bestemmelser i plan- og bygningsloven. Forskriften er delt i fem deler og delene har bestemmelser om tiltak, søknader om tillatelser og ansvarsrett, saksbehandling, kontroll, kommunenes tilsyn, refusjon av kostnader til vei, vann og avløp, samt regler om utbyggingsavtaler. Arkitektbedriftene i Norge

5 Byggteknisk forskrift TEK10 Byggteknisk forskrift inneholder nærmere utdypning og utfylling av bestemmelser i plan- og bygningsloven. Forskriften er delt i fire deler og delene har regler ikke bare om tekniske krav til selve byggverket, men også om dokumentasjon, tomteutnytting, naturpåkjenninger, uteareal, installasjoner og løfteinnretninger, heiser m.m. Arkitektbedriftene i Norge

6 Arbeidsmiljøloven Loven skal sikre et godt arbeidsmiljø, trygge og rettferdige ansettelsesforhold, et inkluderende arbeidsliv og samarbeid mellom arbeidstakerne og arbeidsgiverne. Loven regulerer mange sider av arbeidsmiljøet, blant annet noen grunnleggende krav til arbeidsmiljøet, verneombud, arbeidstid, arbeid for barn og unge, rett til permisjoner, vern mot diskriminering og regler om ansettelse, oppsigelse og avskjed. Arkitektbedriftene i Norge

7 Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Lovens formål er å fremme likestilling og likeverd, sikre like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltakelse for alle, uavhengig av funksjonsevne, og hindre diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Offentlig virksomhet skal arbeide aktivt og målrettet for å fremme universell utforming innenfor virksomheten. Tilsvarende gjelder for privat virksomhet rettet mot allmennheten. Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig. Arkitektbedriftene i Norge

8 Byggherreforskriften (Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser) Forskriftens formål er å verne arbeidstakerne mot farer ved at det tas hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) på bygge- eller anleggsplasser i forbindelse med planlegging, prosjektering og utførelse av bygge- eller anleggsarbeider. Forskriften gjelder for enhver arbeidsplass hvor det utføres midlertidig eller skiftende bygge- eller anleggsarbeid. Byggherren, koordinatoren, den prosjekterende og utførende skal sørge for at bestemmelsene i denne forskriften blir gjennomført. Arkitektbedriftene i Norge

9 Byggherreforskriften forts. Plan for SHA i prosjekteringen 1. arbeid nær installasjoner i grunnen 2. arbeid nær høyspentledninger og elektriske installasjoner 3. arbeid på steder med passerende trafikk 4. arbeid hvor arbeidstakere kan bli utsatt for ras eller synke i gjørme 5. arbeid som innebærer bruk av sprengstoff 6. arbeid i sjakter, underjordisk masseforflytning og arbeid i tunneler 7. arbeid som innebærer fare for drukning 8. arbeid i senkekasser der luften er komprimert 9. arbeid som innebærer bruk av dykkerutstyr 10. arbeid som innebærer at personer kan bli skadet ved fall eller av fallende gjenstander 11. arbeid som innebærer riving av bærende konstruksjoner 12. arbeid med montering og demontering av tunge elementer 13. arbeid som innebærer fare for helseskadelig eksponering for støv, gass, støy eller vibrasjoner 14. arbeid som utsetter personer for kjemiske eller biologiske stoffer som kan medføre en belastning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, eller som innebærer et lov- eller forskriftsfestet krav til helsekontroll 15. arbeid med ioniserende stråling som krever at det utpekes kontrollerte eller overvåkede soner 16. arbeid som innebærer brann- og eksplosjonsfare. Arkitektbedriftene i Norge

10 Lov om offentlige anskaffelser Loven og tilhørende forskrifter skal bidra til økt verdiskapning i samfunnet ved å sikre mest mulig effektiv ressursbruk ved offentlige anskaffelser basert på forretningsmessighet og likebehandling. Loven gjelder for statlige, kommunale og fylkeskommunale myndigheter og offentligrettslige organer. Oppdragsgiver skal sikre at hensynet til forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet ivaretas gjennom anskaffelsesprosessen. Statlige, kommunale og fylkeskommunale myndigheter og offentligrettslige organer skal under planleggingen av den enkelte anskaffelse ta hensyn til livssykluskostnader, universell utforming og miljømessige konsekvenser av anskaffelsen. Arkitektbedriftene i Norge


Laste ned ppt "Kveldskurs for nybegynnere 15.mars 2016 Geir Egil Paulsen Arkitektbedriftene i Norge Lovverket bestemmer Offentlige rammebetingelser som må tilfredsstilles."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google