Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning"— Utskrift av presentasjonen:

1 Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning
Førstelektor Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser Virkeområdet for de ulike delene av regelverket Likheter og ulikheter mellom delene Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning

2 Hvilke oppdragsgivere omfattes? LOA § 2 og FOA § 1-2
Stat Fylkeskommune Kommune Offentligrettslige organer

3 Hva er et offentligrettslig organ?
ethvert organ organisert som eget rettssubjekt og som tjener allmennhetens behov og ikke er av industriell eller forretningsmessig karakter og som er kontrollert av offentlige organer enten i form av finansiering, forvaltning eller kontroll over de organer som styrer/leder rettssubjektet

4 Hvilke anskaffelser omfattes av loven? LOA § 3
Anskaffelser av varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeid FOA bruker begrepet tildeling av offentlige kontrakter og ikke anskaffelser FOA § 4-1 a-e gir definisjoner av ulike typer kontrakter

5 Hvilke anskaffelser (kontrakter) omfattes av forskriften?
Hovedregel alle anskaffelser omfattes Unntak for en del kontrakter innenfor forsyningssektoren og forsvaret - slike er regulert i egne forskrifter Se ellers FOA § 1-3 (2) med hensyn til unntak fra hele forskriften. Merk spesielt - kontrakter om erverv eller leie av jord, eksisterende bygninger … i b - finansielle tjenester i e - unntaket i h om tjenestekjøp som tildeles et offentlig organ med hjemmel i en enerett, behandles spesielt - unntaket for tjenestekonsesjoner i j. behandles spesielt - unntaket for myndighetsutøvelse i k. I nytt anskaffelsesdirektiv fra EU som ikke er innført i norsk regelverk enda videreføres grovt sett de samme unntakene

6 Hvem er rettighetshavere? LOA § 4
alle virksomheter som har relevante rettigheter ifølge internasjonale avtaler Norge har på området, Omfatter rettighetshavere etter EØS-avtalen, WTO-avtalen og EFTAs tredjelandsavtaler

7 EØS-terskelverdier - FOA § 2- 2
Sentrale verdigrenser ; - 1,55 mill. eks. moms for varer og tjenester (blant annet kommunale oppdragsgivere) - 1 mill. eks moms for varer og tjenester anskaffet av sentrale statlige oppdragsgivere (pga. WTO-avtalen) - 39 mill. kr. eks. moms for bygge- og anleggsarbeid Overstiger kontraktens verdi disse grensene reguleres anskaffelsen av FOA del I og del III, jf. FOA § 2-1(4)

8 Nasjonal verdigrense Kr og opp til EØS-grensen (som avhenger av om det er en vare eller tjeneste eller et bygge- og anleggsarbeid, jf. foran) Ligger kontraktens verdi innenfor disse grensene eks. moms reguleres anskaffelsen av FOA del I og del II, jf. FOA § 2-1(2) Det har opp gjennom årene vært mye uenighet om hvor minstenivået for slike verdigrenser skal ligge Målt i antall konkurranser utgjør anskaffelser under EU/EØS-terskelverdiene ca. 72 % av det samlede antall konkurranser i iflg. en rapport fra PWC. I verdi ca. 23 % iflg. samme rapport

9 Anskaffelser mellom kr. 100 000 og 500 000
LOA og FOA del 1 gjelder, jf. FOA § 2-1 (1) sammenholdt med (2) protokollplikt jf. FOA § 3-2 Krav til innlevering av skatteattest fra norske leverandører jf. FOA §§ 3-3 Krav til HMS-erklæring for arbeid som skal utføres i Norge jf. FOA § 3-4

10 Prioriterte og uprioriterte tjenester
Skillet mellom prioriterte og uprioriterte tjenester, se vedlegg 5 og 6 til FOA For kontrakter om uprioriterte tjenester gjelder FOA del I og II uavhengig av kontraktens verdi, jf. FOA § 2-2 (5). (EUs anskaffelsesdirektiv gjelder ikke)  For kontrakter om prioriterte tjenester gjelder FOA del I og III ved kontrakter over EØS-terskelverdiene og FOA del I og del II for kontrakter mellom og 1,6 mill. eks moms. (EUs anskaffelsesdirektiv gjelder) Skillet mellom prioriterte og uprioriterte tjenester blir opphevet når nye EU-direktiver inkorporeres i norsk regelverk (departementet har som mål fra 1. januar 2016). I stedet vil de fleste av de uprioriterte tjenestene bli underlagt egne og mer fleksible regler i Eus direktiv

11 Særlige regler om noen uprioriterte tjenester
For kontrakter med en ideell organisasjon om utførelse av helse- og sosialtjenester må FOA del I følges oppdragsgiver kan la regelverket i del II eller III (EØS) komme til anvendelse, se FOA § 2-1 (3).  Det samme gjelder for visse opptrenings- og rehabiliteringskontrakter (også når tjenesten ikke leveres av ideell organisasjon) Hvorvidt disse reglene vil bli videreført når EUs nye direktiver blir innført i norsk rett er usikkert, professor Fredrik Sejersted ved Universitet i Oslo har nylig konkludert med at unntaket for ideelle organisasjoner ikke kan videreføres

12 Beregning av en kontrakts verdi FOA § 2-3
 Hvordan? - anslag, se (1) - forsvarlig vurdering - tidspunkt, se (2)  Omgåelsesproblematikk - forbudt å dele opp anskaffelser for å unngå anvendelsen av regelverket, se (3) og (4) jf. LOA § 5 Kan dele opp der det er saklig motivert - momentliste Nytt anskaffelsesdirektiv fra EU innfører en ny bestemmelse om oppdeling av kontrakter for å lette små og mellomstore bedrifters muligheter til å delta i konkurranse

13 Beregning av kontraktsverdi fortsatt
 Hva er en anskaffelse? - forprosjekt og hovedprosjekt - når flere enheter kjøper inn? - delarbeid, se (7) - deltilbud  Tidsbegrensede og tidsubegrensede tjenestekontrakter mv. (9)-(11)  Hva skal tas med i beregningen?

14 Sammensatte (blandede kontrakter) forskriften § 2-4
Blanding av prioriterte og uprioriterte tjenester  Blanding av tjenester og bygge- og anleggsarbeid Blanding av vare- og tjenestekontrakt Bygge- og anleggskontrakt eller leiekontrakt?

15 Hovedforskjeller mellom FOA del II og del III (EØS)
større frihet med hensyn til valg av anskaffelsesprosedyre i del II mer fleksible regler for gjennomføringen av anskaffelsesprosedyren i del II, slik som - færre formelle krav til konkurransegrunnlaget, - færre regler om krav til dokumentasjon av leverandørenes kvalifikasjoner, - enklere kunngjøringsregler, - mye enklere regler for frister og kortere frister

16 Likheter mellom FOA del II og del III (EØS)
i hovedsak like regler om krav til leverandørene, men obs. ikke mht. dokumentasjon samme plikt til å kreve skatteattest/HMS – erklæring i hovedsak samme krav til protokollføring samme formelle krav til tilbudet samme avvisningsregler

17 Likheter mellom FOA del II og del III (EØS) i forskriften fortsatt
samme forhandlingsforbud ved anbudskonkurranser  samme tildelingsregler  samme regler om avlysning av konkurranser  samme informasjons- og begrunnelsesplikt Følges forslagene i NOU 2014:4 opp vil det bli større forskjell på anskaffelser som skjer etter Eus regelverk og anskaffelser som skjer etter et nasjonalt regelverk


Laste ned ppt "Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google