Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Offentlige anskaffelser 1 Innledning og oversikt Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning Førstelektor Ingun Sletnes Høst 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Offentlige anskaffelser 1 Innledning og oversikt Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning Førstelektor Ingun Sletnes Høst 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Offentlige anskaffelser 1 Innledning og oversikt Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning Førstelektor Ingun Sletnes Høst 2013

2 Temaene i emnet Hvilke formål skal anskaffelsesreglene ivareta? Hvilke oppdragsgivere og hvilke anskaffelser omfattes? Når gjelder de ulike delene av regelverket? Særlig om egenregi og tjenestekonsesjoner Anskaffelsesprosedyrer Konkurransebetingelsene Avvisning av leverandør eller tilbud Forhandlinger og avklaringer under konkurransen Avslutning av konkurranser og valg av tilbud Klage- og sanksjonssystemet og reglene om erstatning 2

3 Rettslig regulering lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 nr. 69 forskrift om offentlige anskaffelser av 7. april 2006 forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser av 15. november 2002 forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter av 8. februar 2008 forsyningsforskriften av 7. april 2006 forskrift av 13. mars 2008 med anskaffelsesregelverk for forsvarssektoren Gjennomføringsforskriften 3

4 Hensyn bak anskaffelsesreglene Effektiv offentlig ressursbruk Effektiv konkurranse på markedet Økt integrasjon, herunder tilgang for leverandører fra andre EU/EØS-land Likebehandling og forutberegnelighet Forhindre korrupsjon og styrke allmennhetens tillit til den offentlige økonomistyringen Profesjonalisering og standardisering 4

5 Anskaffelsesloven (LOA) Gjelder alle anskaffelser av varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeid Gjelder kommune, fylkeskommune og stat og en del offentlige selskaper Skiller ikke mellom EØS-regler og nasjonale regler Fullmaktslov – hovedprinsippene regulert i loven, dvs. lovens formål, grunnleggende krav til en anskaffelse, lovens virkeområde, regler om søksmålsadgang, tvisteløsninger og sanksjoner 5

6 Anskaffelsesforskriften (FOA) Snevrere virkeområde enn loven, en del typer kontrakter er unntatt, se FOA § 1-3 Skiller mellom anskaffelser regulert av internasjonale regler og anskaffelser regulert av nasjonale regler Oppdeling - del I generelle regler - del II - anskaffelser under EØS-terskelverdiene og uprioriterte tjenester - del III anskaffelser over EØS-terskelverdiene/prioriterte tjenester - del IV spesielle prosedyrer og del V ikraftsetting - del II og del III bygget opp likt, etter gangen i en anskaffelsesprosess 6

7 Noen sentrale begreper Terskelverdier se departementets oversikt verdierverdier Prioriterte og uprioriterte tjenester Anskaffelsesprosedyrer: - anbudskonkurranse, jf. FOA § 4-2 a og b - konkurranse med forhandlinger jf. FOA § 4-2 d - konkurransepreget dialog jf. FOA § 4-2 c - anskaffelser etter FOA § 2-1 (2) og (3) – tidligere omtalt som «direkte anskaffelse» Eget rettssubjekt 7

8 Noen sentrale begreper fortsatt Anskaffelse Kontrakt, jf. FOA § 4-1 a gjensidig bebyrdende avtale som inngås skriftlig mellom en eller flere oppdragsgivere og en eller flere leverandører 8

9 Omfanget av offentlige anskaffelser — K Kilde: Statistisk Sentralbyrå tall for 2005-2011 lest 19.8.2013 200120032005200720092011 I alt 209 187 242 081 269 986 318 565 366 383398 188 Stat forvaltning 88 791 113 427 124 291 141 823 166 439168 453 Kommune forvaltning 61 83669 12574 047 93741 113 645118 389 Fylkes- kommune forvaltning 23 96910 35811 20414 38417 95227 360 Fylkeskommune og kommune forretning 5 3675 4104 3577 5946 6285 856 9

10 Faser i en anskaffelsesprosess PlanleggingKonkurranseOppfølging av kontrakter 10

11 11 Planleggingsfasen Vurdere behov Spesifikasjon av ønsket leveranse Analyse av markedet Finne ut anskaffelsesform, beregne kontraktsverdi etc. Utvelgelseskriterier, både leverandørkrav og krav til tilbudet Velge kontrakt, fastsette kontraktsbetingelser, Annet

12 12 Konkurransefasen Forespørsel Prekvalifisering Evaluering Forhandlinger Kontraktsinngåelse

13 13 Kontraktsoppfølging Oppfølgingsfasen er ikke omfattet av regelverket for offentlige anskaffelser. Denne fasen omfattes av kontraktsretten Meget viktig fase Må regulere sentrale deler av kontraktsoppfølgingsfasen i kontrakten, altså i planleggingsfasen.

14 Formål, offanskl. § 1 Sikre effektiv ressursbruk - ved likebehandling - ved krav til forretningsmessighet Sikre at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte Hvordan prøver en å oppnå disse formålene? - eksempler 14

15 Grunnleggende krav til anskaffelsesprosess LOA § 5 og FOA § 3-1 Konkurranse God forretningsskikk Likebehandling Forholdsmessighet (proporsjonalitet) Forutberegnelighet Gjennomsiktighet Etterprøvbarhet Forbud mot diskriminering på grunnlag av nasjonalitet og lokal tilhørighet Annet 15


Laste ned ppt "Offentlige anskaffelser 1 Innledning og oversikt Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning Førstelektor Ingun Sletnes Høst 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google