Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Offentlige anskaffelser 1 Innledning og oversikt Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning Førstelektor Ingun Sletnes Høst 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Offentlige anskaffelser 1 Innledning og oversikt Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning Førstelektor Ingun Sletnes Høst 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Offentlige anskaffelser 1 Innledning og oversikt Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning Førstelektor Ingun Sletnes Høst 2015

2 Temaene i emnet Hvilke formål skal anskaffelsesreglene ivareta? Hvilke grunnleggende prinsipper bygger anskaffelsesregelverket på? Hvilke oppdragsgivere og hvilke anskaffelser omfattes? Når gjelder de ulike delene av regelverket? Særlig om egenregi og tjenestekonsesjoner Anskaffelsesprosedyrer Konkurransebetingelsene Avvisning av leverandør eller tilbud Forhandlinger og avklaringer under konkurransen Avslutning av konkurranser og valg av tilbud Klage- og sanksjonssystemet og reglene om erstatning 2

3 Rettslig regulering lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 nr. 69 (loa) forskrift om offentlige anskaffelser av 7. april 2006 (foa) forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser av 15. november 2002 forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter av 8. februar 2008 forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene (vann- og energiforsyning, transport og posttjenester) av 7. april 2006 (forsyningsforskriften) forskrift av 25. oktober 2013 anskaffelsesregelverk for forsvarssektoren samt en egen forskrift av 4. oktober 2013 om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser Anskaffelsesregelverket er under revisjon; skal være klare våren endringer i loa - endringer i foa - ny forskrift om konsesjonskontrakter - endringer i klageforskriften 3

4 Hensyn bak anskaffelsesreglene Effektiv offentlig ressursbruk Effektiv konkurranse på markedet Økt integrasjon og samhandel, herunder tilgang for leverandører fra andre EU/EØS-land Likebehandling og forutberegnelighet Forhindre korrupsjon og styrke allmennhetens tillit til den offentlige økonomistyringen Profesjonalisering og standardisering 4

5 Anskaffelsesloven (LOA) Gjelder alle anskaffelser av varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeid Gjelder kommune, fylkeskommune og stat og en del offentlige selskaper Skiller ikke mellom EØS-regler og nasjonale regler Fullmaktslov – hovedprinsippene regulert i loven, dvs. lovens formål, grunnleggende krav til en anskaffelse, lovens virkeområde, regler om søksmålsadgang, tvisteløsninger og sanksjoner Loven vil bli endret på bakgrunn av nye EU- direktiver, endringsforslagene er på høring 5

6 Anskaffelsesforskriften (FOA) Snevrere virkeområde enn loven, en del typer kontrakter er unntatt, se FOA § 1-3 Skiller mellom anskaffelser regulert av internasjonale regler og anskaffelser regulert av nasjonale regler Oppdeling - del I generelle regler - del II - anskaffelser under EØS-terskelverdiene og uprioriterte tjenester - del III anskaffelser over EØS-terskelverdiene/prioriterte tjenester - del IV spesielle prosedyrer og del V ikraftsetting - del II og del III bygget opp likt, etter gangen i en anskaffelsesprosess Anskaffelsesforskriften vil bli endret i løpet av året som kommer, dels pga. nye EU-direktiver og dels pga. oppfølgingen av NOU 2014:4: Enklere regler – bedre anskaffelser. EU-direktivene er vedtatt, og forslag til til nye regler i del III er på høring. Utfallet av oppfølgingen av NOU 2014 er mer usikkert, utredningen inneholder en del dissenser 6

7 Omfanget av offentlige anskaffelser — K Kilde: Statistisk Sentralbyrå I alt Stat forvaltning Kommune forvaltning Fylkes- kommune forvaltning Fylkeskommune og kommune forretning

8 Faser i en anskaffelsesprosess PlanleggingKonkurranseOppfølging av kontrakter 8

9 Formål, offanskl. § 1 Sikre effektiv ressursbruk - ved likebehandling - ved krav til forretningsmessighet Sikre at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte Hvordan prøver en å oppnå disse formålene? 9

10 Grunnleggende krav til anskaffelsesprosess LOA § 5 og FOA § 3-1 Konkurranse God forretningsskikk Likebehandling Forholdsmessighet (proporsjonalitet) Forutberegnelighet Gjennomsiktighet Etterprøvbarhet Forbud mot diskriminering på grunnlag av nasjonalitet og lokal tilhørighet Annet 10

11 Rettskilder i «anskaffelsesretten» Lovgivning, især loa Forskrifter, især foa Forarbeider; relativt lite av det i tradisjonell forstand fordi få regler er gitt i lovs form – unntak sanksjonsreglene, finnes dog en del også knyttet til forskriftene Rettspraksis; HR og underinstanser Internasjonale forpliktelser; EU-domstolens uttalelser og avgjørelser er sentrale Forvaltningens rettsoppfatninger; Veiledere etc. KOFA Reelle hensyn – formålsbetraktninger - hva fremmer formålet med regelverket sentralt 11


Laste ned ppt "Offentlige anskaffelser 1 Innledning og oversikt Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning Førstelektor Ingun Sletnes Høst 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google