Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Offentlige anskaffelser 1 Innledning og oversikt Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning Dosent Ingun Sletnes Høst 2016.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Offentlige anskaffelser 1 Innledning og oversikt Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning Dosent Ingun Sletnes Høst 2016."— Utskrift av presentasjonen:

1 Offentlige anskaffelser 1 Innledning og oversikt Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning Dosent Ingun Sletnes Høst 2016

2 Temaene i emnet Hvilke formål skal anskaffelsesreglene ivareta? Hvilke grunnleggende prinsipper bygger anskaffelsesregelverket på? Hvilke oppdragsgivere og hvilke anskaffelser omfattes? Når gjelder de ulike delene av regelverket? Særlig om egenregi og tjenestekonsesjoner Anskaffelsesprosedyrer Konkurransebetingelsene Avvisning av leverandør eller tilbud Forhandlinger og avklaringer under konkurransen Avslutning av konkurranser og valg av tilbud Særlig om offentleglova og forvaltningslovens anvendelse og bruk av særlige rådgivere Kontraktsoppfølging Hvilke endringer kan gjøres i allerede inngåtte kontrakter Klage- og sanksjonssystemet og reglene om erstatning 2

3 Kort om formål/hensyn bak anskaffelsesreglene Effektiv offentlig ressursbruk Effektiv konkurranse på markedet Økt integrasjon og samhandel, herunder tilgang for leverandører fra andre EU/EØS-land Likebehandling og forutberegnelighet Forhindre korrupsjon og styrke allmennhetens tillit til den offentlige økonomistyringen Profesjonalisering og standardisering 3

4 Rettslig regulering Lov og ikke minst i en rekke forskrifter Regelverket er under revisjon. Ny anskaffelseslov er vedtatt og en rekke nye forskrifter kommer Hvorfor nye regler? - EU har vedtatt tre nye direktiver som skal gjennomføres i norsk rett, disse er foreløpig ikke innlemmet i EØS-avtalen - Et offentlig utvalg har i NOU 2014: 4 foreslått at anskaffelsesregelverket skal forenkles - Håndhevelsesreglene ønskes endret, blant annet ønsker en at KOFA skal kunne ilegge overtredelsesgebyr igjen Forhåpentligvis har vi de viktigste endringene i anskaffelsesregelverket på plass tidlig i første halvdel av september 4

5 Oversikt over anskaffelsesloven og forskrifter gitt med hjemmel i denne Lov om offentlige anskaffelser av 13. juni 2016 nr. 73 (loa), ikke trådt i kraft, erstatter lov 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser Forskrift om offentlige anskaffelser av 7. april 2006 (foa)), vil bli erstattet av ny forskrift om offentlige anskaffelser Forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser av 15. november 2002, denne vil bli noe endret Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter av 8. februar 2008, usikker på om vi får ny eller om denne endres Ny forskrift om konsesjonskontrakter kommer Ny forskrift om plikt til å stille krav om bruk av lærlinger i offentlige kontrakter er på høring Merk at det er loven og forskriften markert med uthevet skrift som vil være særlig sentral for dere 5

6 Andre forskrifter forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene (vann- og energiforsyning, transport og posttjenester) av 7. april 2006 (forsyningsforskriften) vil bli erstattet av ny forsyningsforskrift – ikke på pensum forskrift av 25. oktober 2013 anskaffelsesregelverk for forsvarssektoren samt en egen forskrift av 4. oktober 2013 om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser – usikker på endringer her – ikke på pensum 6

7 Ny anskaffelseslov (LOA) Gjelder alle anskaffelser av varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeid,også konsesjonskontrakter Ikke trådt i kraft enda, avløser loven fra 1999 Gjelder kontrakter med anslått verdi på 100 000 kroner eller mer ekskl. moms Gjelder kommune, fylkeskommune og stat og en del offentlige selskaper (offentligrettslige organer) Skiller ikke mellom EØS-regler og nasjonale regler Fullmaktslov Hovedregler og prinsipper regulert i loven, slik som lovens formål, virkeområde og grunnleggende prinsipper samt hjemler til å gi forskrifter. Det er også gitt regler om adgang og plikt til å legge vekt på hensyn til miljø, menneskerettigheter og andre samfunnshensyn I tillegg finner vi regler om søksmål, sanksjoner og tvisteløsningsorgan i loven 7

8 Oversikt over anskaffelsesforskriften (foa) Ny anskaffelsesforskrift av 12.8.2016 er vedtatt, denne trer trolig i kraft 1.1.2017 og vil erstatte någjeldende anskaffelsesforskrift fra 7. april 2006 Ny anskaffelsesforskrift kalles foa, jeg vil søke å någjeldende anskaffelsesforskrift som anskaffelsesforskriften av 2006 – vær oppmerksom på at i pensum er anskaffelsesforskriften av 2006 også forkortet med foa Undervisningen bygger på ny anskaffelsesforskrift. foa Foa har et snevrere virkeområde enn loven fordi en del typer kontrakter er regulert i andre forskrifter Foa unntar også en del anskaffelser både fra loa og foa Foa skiller mellom anskaffelser regulert av internasjonale regler og anskaffelser regulert av nasjonale regler Oppdeling - del I alminnelige (generelle) regler, gjelder alle anskaffelser som omfattes av foa, jf. foa § 5-1 (1) (kontraktsverdi over 100 000 ekskl. mva. - del II - anskaffelser med anslått kontraktsverdi mellom 1,1 mill. kroner ekskl. mva. og EØS-terskelverdiene for anskaffelsen samt kontrakter om særlige tjenester, jf. foa § 5-1 (2) - del III anskaffelser med anslått kontraktsverdi lik eller over EØS-terskelverdiene, jf. foa 5-1 (3) - del IV kontrakter om helse- og sosialtjenester med anslått verdi lik eller over EØS- terskelverdien Del V plan og design-konkurranser, del V vil ikke bli behandlet i emnet 8

9 EØS-terskelverdier Disse reguleres annethvert år og framgår av foa § 5-3 Sentrale verdigrenser (fra februar 2016); - 1,75 mill. kr ekskl. mva. for varer og tjenester - 1,1 mill. kr ekskl. mva. for varer og tjenester anskaffet av sentrale statlige oppdragsgivere (pga. WTO-avtalen) - 44 mill. kr ekskl. mva. for bygge- og anleggsarbeid Terskelverdien blir 6,3 mill.kr ekskl. mva. for kontrakter om helse- og sosiale tjenester og særlige tjenester, se foa § 5-3

10 Omfanget av offentlige anskaffelser — K Kilde: Statistisk Sentralbyrå 20012003200520072009201120132014 I alt 209 187 242 081 269 986 318 565 366 383398 188432 025461 508 Stat forvaltning inkl. forsvaret 88 791 113 427 127 076 146 012 171 529168 218189 726208 350 Kommune forvaltning 61 83669 12574 047 93741 113 645119 903130 963 171 586 Fylkes- kommune forvaltning 23 96910 35811 20414 38417 95227 84431 377 Fylkes- kommune og kommune forretning 5 3675 4104 3577 5946 6285 8555 0365 468 10 Kilde: Statistisk sentralbyrå. Tallene er hentet inn over en rekke år – blir litt upresise for de oppdateres endres litt hvert år, men oversikten gir et bilde

11 PlanleggingKonkurranse Etter kontrakts- inngåelsen Faser i en anskaffelsesprosess 11 Når gjelder anskaffelsesregelverket?

12 Rettskilder i «anskaffelsesretten» Lovgivning, især loa Forskrifter, især foa Forarbeider; relativt lite av det i tradisjonell forstand fordi få regler er gitt i lovs form – unntak sanksjonsreglene, finnes dog en del også knyttet til forskriftene både nasjonalt og forarbeider til direktivene Rettspraksis; HR og underinstanser Internasjonale forpliktelser; Direktivene og EU- domstolens uttalelser og avgjørelser er sentrale Forvaltningens rettsoppfatninger; Veiledere etc. KOFA Reelle hensyn – formålsbetraktninger - hva fremmer formålet med regelverket sentralt 12


Laste ned ppt "Offentlige anskaffelser 1 Innledning og oversikt Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning Dosent Ingun Sletnes Høst 2016."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google