Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Offentlige anskaffelser 2 2015 Virkeområdet for anskaffelsesregelverket og for de ulike delene av anskaffelsesforskriften Administrasjon og ledelse og.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Offentlige anskaffelser 2 2015 Virkeområdet for anskaffelsesregelverket og for de ulike delene av anskaffelsesforskriften Administrasjon og ledelse og."— Utskrift av presentasjonen:

1 Offentlige anskaffelser 2 2015 Virkeområdet for anskaffelsesregelverket og for de ulike delene av anskaffelsesforskriften Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning Dosent Ingun Sletnes

2 Hvilke oppdragsgivere omfattes? LOA § 2 og FOA § 1-2 Stat Fylkeskommune Kommune Offentligrettslige organer

3 Hva er et offentligrettslig organ? Definert i foa § 1-2 (2) ethvert organ organisert som eget rettssubjekt og som tjener allmennhetens behov og ikke er av industriell eller forretningsmessig karakter og som er kontrollert av offentlige organer enten i form av finansiering, forvaltning eller kontroll over de organer som styrer/leder rettssubjektet

4 Anskaffelser omfattes - Hva er en anskaffelse (en kontrakt)? Anskaffelse; - begrepet benyttes i loven - omfatter kjøp, leie, leasing og tilsvarende jf. forarbeidene - bagatellmessige kjøp faller utenfor selv om det dekkes av ordlyden Kontrakt, jf. foa § 4-1 a gjensidig bebyrdende avtale som inngås skriftlig mellom en eller flere oppdragsgivere og en eller flere leverandører Begrepen anskaffelse og kontrakt må forstås likt i regelverket 4

5 Hvilke anskaffelser omfattes av loven? LOA § 3 Anskaffelser av varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeid Foa § 4-1 b-e gir definisjoner av ulike typer kontrakter og avgrenser tjenestekontrakter mot tjenestekonsesjonskontrakter

6 Hvilke anskaffelser (kontrakter) omfattes av foa? Hovedregel alle kontrakter omfattes Unntak er gjort for alle kontrakter med en anslått verdi under kr. 100 000 eks. moms, se foa § 1-3 (2) bokstav l Unntak gjelder for en del kontrakter innenfor forsyningssektoren og forsvaret - slike er regulert i egne forskrifter Se ellers øvrige bestemmelser i foa § 1-3 (2) med hensyn til unntak fra hele forskriften. Merk spesielt - kontrakter om erverv eller leie av jord, eksisterende bygninger … i b - visse finansielle tjenester i e - unntaket i h om tjenestekjøp som tildeles et offentlig organ med hjemmel i en enerett, behandles spesielt senere - unntaket for tjenestekonsesjoner i j. behandles spesielt senere, vil bli regulert i egen forskrift fra og med våren 2016 - unntaket for myndighetsutøvelse i k. I nytt anskaffelsesdirektiv fra EU som skal innføres i norsk regelverk våren 2016 videreføres grovt sett de samme unntakene, se utkast til ny forskrift §§ 2-1 til 2-7

7 Hvem er rettighetshavere? LOA § 4 alle virksomheter som har relevante rettigheter ifølge internasjonale avtaler Norge har på området, Omfatter rettighetshavere etter EØS-avtalen, WTO- avtalen og EFTAs tredjelandsavtaler

8 EØS-terskelverdier - foa § 2- 2 Disse reguleres annethvert år Sentrale verdigrenser 2014-2015; - 1,55 mill. eks. moms for varer og tjenester (blant annet kommunale oppdragsgivere) - 1 mill. eks moms for varer og tjenester anskaffet av sentrale statlige oppdragsgivere (pga. WTO-avtalen) - 39 mill. kr. eks. moms for bygge- og anleggsarbeid Overstiger kontraktens verdi disse grensene reguleres anskaffelsen av foa del I og del III, jf. foa § 2-1(4)

9 Nasjonal verdigrense Kr 500 000 og opp til EØS-grensen (som avhenger av om det er en vare eller tjeneste eller et bygge- og anleggsarbeid, jf. foran) Ligger kontraktens verdi innenfor disse grensene eks. moms reguleres anskaffelsen av foa del I og del II, jf. foa § 2-1(2) Det har opp gjennom årene vært mye uenighet om hvor minstenivået for slike verdigrenser skal ligge Målt i antall konkurranser utgjør anskaffelser under EU/EØS-terskelverdiene ca. 72 % av det samlede antall konkurranser i 2009-2012 iflg. en rapport fra PWC. I verdi ca. 23 % iflg. samme rapport

10 Anskaffelser mellom kr. 100 000 og 500 000 loa og foa del 1 gjelder, jf. foa § 2-1 (1) sammenholdt med (2) protokollplikt jf. foa § 3-2 Kravet til innlevering av skatteattest fra norske leverandører som tidligere ble regulert i foa § 3-3 ble opphevet 1. juli 2015 Også kravet til HMS-erklæring for arbeid som skal utføres i Norge i foa § 3-4 ble opphevet på samme tidspunkt

11 Prioriterte og uprioriterte tjenester I dag er det et skillet mellom prioriterte og uprioriterte tjenester, se vedlegg 5 og 6 til foa For kontrakter om uprioriterte tjenester gjelder foa del I og II uavhengig av kontraktens verdi, jf. foa § 2-2 (5). (EUs anskaffelsesdirektiv gjelder ikke) For kontrakter om prioriterte tjenester gjelder foa del I og III ved kontrakter over EØS-terskelverdiene og foa del I og del II for kontrakter mellom 500000 og 1,55 mill. eks moms. (EUs anskaffelsesdirektiv gjelder) Skillet mellom prioriterte og uprioriterte tjenester blir opphevet når nye EU-direktiver inkorporeres i norsk regelverk (våren 2016). EU direktivet åpner for at de fleste av de uprioriterte tjenestene kan bli underlagt egne og mer fleksible regler. Dette vet vi ikke hvordan vil bli gjennomført, se omtale i høringsnotat til forslag til ny forskrift s. 2 (høringsnotat 2)

12 Særlige regler om noen uprioriterte tjenester For kontrakter med en ideell organisasjon om utførelse av helse- og sosialtjenester må foa del I følges oppdragsgiver kan la regelverket i del II eller III (EØS) komme til anvendelse, se FOA § 2-1 (3). Det samme gjelder for visse opptrenings- og rehabiliteringskontrakter (også når tjenesten ikke leveres av ideell organisasjon) Hvorvidt disse reglene vil bli videreført når EUs nye direktiver blir innført i norsk rett er usikkert, professor Fredrik Sejersted ved Universitet i Oslo har konkludert med at dagens unntak for ideelle organisasjoner ikke kan videreføres

13 Beregning av en kontrakts verdi foa § 2-3 Hvordan? - anslag, se (1) - forsvarlig vurdering - tidspunkt, se (2) Omgåelsesproblematikk - forbudt å dele opp anskaffelser for å unngå anvendelsen av regelverket, se (3) og (4) jf. loa § 5 Kan dele opp der det er saklig motivert - momentliste Nytt anskaffelsesdirektiv fra EU innfører en ny bestemmelse om oppdeling av kontrakter for å lette små og mellomstore bedrifters muligheter til å delta i konkurranse, se omtale i høringsnotat 2 om hvordan dette tenkes gjort i norsk regelverk, se s. 2

14 Beregning av kontraktsverdi fortsatt Hva er en anskaffelse? - forprosjekt og hovedprosjekt - når flere enheter kjøper inn? - delarbeid, se (7) - deltilbud Tidsbegrensede og tidsubegrensede tjenestekontrakter mv. (9)-(11) Hva skal tas med i beregningen?

15 Sammensatte (blandede kontrakter) foa § 2-4 Blanding av prioriterte og uprioriterte tjenester Blanding av tjenester og bygge- og anleggsarbeid Blanding av vare- og tjenestekontrakt Bygge- og anleggskontrakt eller leiekontrakt?

16 Hovedforskjeller mellom foa del II og del III (EØS) større frihet med hensyn til valg av anskaffelsesprosedyre i del II mer fleksible regler for gjennomføringen av anskaffelsesprosedyren i del II, slik som - færre formelle krav til konkurransegrunnlaget, - færre regler om krav til dokumentasjon av leverandørenes kvalifikasjoner, - enklere kunngjøringsregler, - mye enklere regler for frister og kortere frister

17 Likheter mellom foa del II og del III (EØS) i hovedsak like regler om krav til leverandørene, men obs. ikke mht. dokumentasjon samme plikt til å kreve skatteattest/HMS – erklæring i hovedsak samme krav til protokollføring samme formelle krav til tilbudet samme avvisningsregler

18 Likheter mellom foa del II og del III (EØS) i forskriften fortsatt samme forhandlingsforbud ved anbudskonkurranser samme tildelingsregler samme regler om avlysning av konkurranser samme informasjons- og begrunnelsesplikt Oppfølgingen av forslagene i NOU 2014:4 vil medføre at det blir større forskjell på anskaffelser som skjer etter EUs regelverk og anskaffelser som skjer etter et nasjonalt regelverk


Laste ned ppt "Offentlige anskaffelser 2 2015 Virkeområdet for anskaffelsesregelverket og for de ulike delene av anskaffelsesforskriften Administrasjon og ledelse og."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google