Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

JUS5940 - OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Regelverkets anvendelsesområde – del I 11. september 2015, advokat Arne Torsten Andersen, A L T advokatfirma AS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "JUS5940 - OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Regelverkets anvendelsesområde – del I 11. september 2015, advokat Arne Torsten Andersen, A L T advokatfirma AS."— Utskrift av presentasjonen:

1 JUS5940 - OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Regelverkets anvendelsesområde – del I 11. september 2015, advokat Arne Torsten Andersen, A L T advokatfirma AS

2 Tema (I) Regelverkets anvendelsesområde Hvem er pliktsubjekter? Oppdragsgiverbegrepet Rettighetshaverne Hva slags disposisjoner er omfattet? Kontraktsbegrepet Verdimessig avgrensning – terskelverdier Har det noen betydning hvem som er kontraktsmotpart? Egenregi Utvidet egenregi Kort om anvendelsesområdet til de ulike forskriftene og de ulike delene av forskriften – inndeling etter Hva som kjøpes inn Hva verdien er Hva slags type kontrakt

3 Tema (II) Unntakene fra regelverket Det grunnleggende skille mellom unntak fra lov om offentlige anskaffelser («LOA») og unntak fra forskrift om offentlige anskaffelser («FOA») Listen i FOA § 1-3(2) med ulike typer anskaffelser som er unntatt forskriften Domstolskapte unntak fra regelverket som sådan Utvidet egenregi Offentlig-offentlig samarbeid Unntak fra særskilte prosedyrer – FOA § 2-1(2) og § 14-4

4 Tema (III) Særproblemstilling om vesentlige endringer i allerede inngåtte kontrakter Når blir endringen så vidt omfattende at det i realiteten er snakk om en ny anskaffelse? Særlig om løsningen i de nye direktivene

5 Rettskildebildet Lov om offentlige anskaffelser Forskrift om offentlige anskaffelser Forsyningsforskriften Definisjonsbestemmelsene i forskriften del I Utfylt gjennom mye praksis EU-domstolen KOFA I mindre grad norske rettsavgjørelser Litteratur

6 Bakgrunn og hensyn Stor betydning for oppdragsgiver om anskaffelsen er omfattet av regelverket eller ikke Omfattende krav til gjennomføringen av en anskaffelse dersom den er omfattet Tidshensyn Ressurshensyn Formål bak regelverket styrer tolkningen av reglenes anvendelsesområde og unntak Anvendelsesområdet tolkes vidt Unntakene tolkes snevert Dog en fare for at reglene rammer videre enn nødvendig?

7 Pliktsubjektene Oppdragsgiverbegrepet – den offentlige sfære Hvilke innkjøpere er styrt av andre hensyn enn de rent kommersielle ved sine anskaffelser? Stat Fylkeskommune Kommune Statlige aksje selskap Kommunale foretak Statsforetak Regionale helseforetak Universiteter og høyskoler Ytre statsforvaltning Stiftelser Private selskaper med særlige rettigheter

8 Nærmere om oppdragsgiverbegrepet (I) Stat, fylkeskommune, kommune – FOA § 1-2(1) Særlig om offentligrettslige organ – FOA § 1-2(2) Selvstendig rettssubjekt kontrollert av det offentlige Kontroll gjennom i) finansiering, ii) oppnevning eller iii) innflytelse Tjener allmennhetens behov Oppgaver det er ansett å være en samfunnsoppgave å utføre og som det offentlige generelt ønsker å bevare innflytelsen over. Omfatter også virksomhet utover klassiske offentlige oppgaver (helse, sikkerhet, infrastruktur), f eks.: Sak C-18/01 Korhonen – eiendomsutvikling Sak C-44/96 Mannesmann – fremstilling av offentlige dokumenter Sak C-260/99 Næringsutvikling – messer og utstillinger Ikke av industriell eller forretningsmessig karakter Momenter i vurderingen Utøves virksomheten på normale markedsvilkår? Inntjeningsformål? Bærer egne tap? Ved blandet virksomhet tilstrekkelig at en (mindre) del er omfattet

9 Nærmere om oppdragsgiverbegrepet (II) Også private selskaper kan være omfattet av regelverket Forsyningsforskriften Innenfor visse nettverkssektorer; olje, gass, kraft, kollektivtransport etc Eneretter eller særlige rettigheter Dog mulighet for å søke unntak Bygge- og anleggskontrakter overveiende finansiert av det offentlige – FOA § 1-2(3) Anskaffelser på vegne av det offentlige

10 Rettighetshaverne Tilbyderne, eller potensielle tilbydere LOA § 4 – regelverkets geografiske dimensjon Virksomheter i EØS Virksomheter som har rettigheter eller WTO Andre internasjonale avtaler – EFTAs tredjelandsavtaler

11 Kontraktsbegrepet FOA § 4-1(1) bokstav a – definisjonen av kontrakt: Gjensidig bebyrdende Utgjør varen eller tjenesten en økonomisk verdi for oppdragsgiver? Skal det ytes et vederlag? Vederlaget som regel ikke i penger, men ikke nødvendigvis Vederlag trenger ikke være markedsmessig Skal tjenesten dekke et behov hos oppdragsgiver? Har tjenesten en verdi for oppdragsgiver? Ikke avgjørende at oppdragsgiver ikke er den direkte mottaker av tjenesten – eks. hjemmehjelp i kommunen, så lenge den ytes for å oppfylle et offentlig ansvar Avgrensning mot rene tildelinger – gaveelementet Statsstøtte – oppdragsgiver får ikke noe tilbake (i hvert fall ikke direkte) Men også gaver og donasjoner til det offentlige – KOFA 2011/312 – Skulpturparken på Ekeberg Skriftlig Se vid definisjon av skriftlighet i FOA § 4-1(1) bokstav h «ethvert uttrykk», enkel bestilling via epost Også rent muntlige avtaler vil som regel omfattes ut i fra omgåelsesbetraktninger Mellom en (eller flere) oppdragsgiver(e) og en (eller flere) leverandører – to selvstendige rettssubjekter – grensen mot egenregi

12 Hvilken forskrift? Skillet mellom klassisk forskrift og forsyningsforskriften Forsyningsforskriftens virkeområde Avgjørende hvilken virksomhet oppdragsgiver driver Forsyning av vann, elektrisitet, gass, varme, olje- mineralutvinning, kollektivtransport, posttjenester Ikke offentlig myndighet, kun offentligrettslig organ, offentlig foretak og private som driver slik virksomhet Forskriftene bygger på samme prinsipper, men klassisk forskrift har mye mer detaljert regelverk I praksis er kanskje ikke forskjellen så stor, regelanvender ser hen til klassisk forskrift ved tolking og utfylling av forsyningsforskriften Skillet videreført i de nye direktivene og forskriftene Direktiv 2014/24/EU – klassisk Direktiv 2014/25/EU - forsyning

13 Hvilken del gjelder? De ulike delene av forskriften Del I – kap 1-4 - grunnleggende krav – gjelder for samtlige anskaffelser som er omfattet av forskriften Del II – kap 5-13 «enklere prosedyrer» - anskaffelser med verdi over nasjonale terskelverdier Del III – kap 14-22 «full prosedyre» - anskaffelser med verdi over EØS terskelverdier Hvorvidt del II eller III gjelder avhengig av: Terskelverdier Anskaffelse av uprioriterte tjenester (vedlegg 6) følger alltid reglene i del II

14 Terskelverdier (I) 100.000 Ikke omfattet av forskriften 500.000 1,55 Mnok39 mnok 1 Mnok Statlige innkjøp, del III Del I Del II Varer og tjenester, Del III Bygg- og anleggskontrakter, del III Statlige innkjøp, del II Ulike terskelverdier for anskaffelser av: Varer og tjenester Bygge- og anleggskontrakter og avhengig av om det er staten eller ikke som kjøper inn

15 Terskelverdier (II) Beregning av terskelverdier – FOA § 2-3 Den anslåtte verdi – krav til forsvarlig vurdering Ekskl mva Inkl opsjoner og forlengelser Hele kontraktens løpetid Omgåelsesbetraktninger - ikke anledning til å dele opp anskaffelsen i flere mindre deler for å komme under gitte terskelverdier

16 Egenregi – innledning og bakgrunn Den rene egenregi faller klart utenfor regelverket Oppfyller ikke kontraktsvilkåret Det offentliges frihet til selv å løse sine oppgaver – ikke noe krav til konkurranseutsetting NB – hva er en del av staten, skille mellom forvaltningsnivåene stat, fylkeskommune og kommune, kommunale foretak en del av kommunen, men statsforetak er egne rettsubjekter Men et ytterligere behov for det offentlige til å organisere sine tjenesteytende enheter i egne eksterne rettssubjekter Hva så med avtaler mellom en slik tjenesteytende enhet og den offentlige eieren? EU-domstolen utviklet læren om ”uegentlig” eller utvidet egenregi «som om den offentlige oppdragsgiver skulle gjort det internt hos seg selv»

17 Utvidet egenregi (I) Teckal-dommen Sak C-107/98 Viano (IT) kommunes innkjøp av oppvarmingstjenester fra sitt egeneide foretak Utviklet to grunnleggende vilkår for utvidet egenregi Kontrollvilkåret Har den offentlige oppdragsgiveren samme kontroll over leverandøren som den har over sin interne organisasjon? Eierskap – privat eierskap utelukket Autonomi (eller mangel på sådan), selskapsrettslig kontroll ikke tilstrekkelig Omsetningsvilkåret Leverer leverandøren i det vesentlige den offentlige oppdragsgiveren? Hvor stammer omsetningen fra? Hva er vesentlig? 80 % - 90 % - EU-domstolen: ekstern omsetning kan kun ha marginal karakter Hva med omsetningen i konsernforhold? Omgåelsestilfeller – der det offentlige kontrollerte foretaket står umiddelbart foran privatisering – ikke utvidet egenregi - Sak C-29/04 Mödling

18 Utvidet egenregi (II) Kontroll utøvd i fellesskap Tilstrekkelig kontroll selv om eierskapet er spredd på mange offentlige eiere – Sak C-324/07 Coditel Braban, dog en nedre grense hvor den enkelte eier overhodet ikke har innflytelse – Sak C-182-183/11 Econord Horisontal vs vertikal egenregi – kontrakter mellom offentlige søsterselskap Omvendt vertikal egenregi – KOFA 2013/99 Kodifiseringen i de nye direktivene 2014/24/EU – artikkel 12, 2014/25/EU, artikkel 28 80 % terskelen fastlagt Alle former for egenregi (horisontal, omvendt vertikal) omfattet


Laste ned ppt "JUS5940 - OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Regelverkets anvendelsesområde – del I 11. september 2015, advokat Arne Torsten Andersen, A L T advokatfirma AS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google