Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning"— Utskrift av presentasjonen:

1 Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning
Førstelektor Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser 5 Leverandørkrav, dokumentasjon og utvelgelseskriterier (av leverandør) Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning

2 Hva er leverandørkrav? Leverandør- kvalifikasjoner dvs. krav til leverandørens egnethet, minstekrav Må skilles fra tildelingskriteriene, ikke blande tilbudet inn Leverandørkrav må heller ikke blandes inn når tilbudet vurderes To vurderingstemaer Kvalifikasjons- spørsmålet Tildelings spørsmålet Overlapp?

3 Skillet kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier
Meget viktig skille Kan være vanskelig, særlig når det gjelder tjenester Må ha tenkt igjennom begge typer krav når konkurransen utlyses Vurderingen av om de er oppfylt skjer i ulike faser av en anskaffelsesprosess En del av kommunen

4 Skillet kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier fortsatt
Reglene er ganske like i del II og del III (EØS) når det gjelder kvalifikasjonskravene til leverandørene Reglene om dokumentasjon av leverandørkravene er langt mer omfattende etter del III (EØS) Reglene om tildeling er ganske like i del II og III (EØS) mht. tildelingskriterier, men forskjell på reglene om vekting av kriteriene etter del II og III (EØS) En del av kommunen

5 Kvalifikasjonskrav FOA §§ 8-4 til 8-8 og §§ 17-4 til 17-15
Formålet med kvalifikasjonskrav Ikke plikt til å stille kvalifikasjonskrav, jf. FOA §§ 8-4 og 17-4 Må i realiteten stille slike krav ved begrenset anbudskonkurranse og forhandlet konkurranse Skal i hovedsak angis i kunngjøringen, jf. FOA § 8-5 (1) og § 17-5 (1) Kan utdypes i et kvalifikasjonsgrunnlag ved prekvalifisering – må henvise til dette i kunngjøring se (2) i begge bestemmelser over Ved åpen anbudskonkurranse er det hensiktsmessig å foreta eventuell utdyping i konkurransegrunnlaget Kravene som stilles er bindende for oppdragsgiver Leverandøren kan støtte seg på andre foretaks kapasitet, jf. FOA §§ sammenholdt med dokumentasjonskravene i FOA §§17-8 og 17-9 En del av kommunen

6 Hvilke kvalifikasjonskrav kan stilles?
Hjemmel FOA §§ 8-4 og 17-4 Krav til tekniske kvalifikasjoner; faglig kompetanse, effektivitet, erfaring og pålitelighet Særlig om erfaring – egne erfaringer Krav til finansiell og økonomisk stilling; krav til egenkapital, sikkerhetsstillelse, årlig omsetning, krav tilat virksomhetens forpliktelser ikke overstiger et visst nivå etc. Krav til leverandørens organisering, f.eks. lovlig etablert foretak Kvalifikasjonskrav skal være - forholdsmessige - egnet til å bedømme om leverandør kan oppfylle kontrakten - ikke diskriminerende på grunnlag av lokal eller nasjonal tilhørighet - objektive og ikke i strid med grunnleggende krav - relevante Det stilles også et krav til klarhet Skjønnsrommet for oppdragsgiver er stort innenfor rammene En del av kommunen

7 Dokumentasjon av leverandørkravene
Skatteattest - hjemmel FOA §§ 3-3, 8-7 og (både etter del I, II og III (EØS)) - skatteattest må kreves - fra norske leverandører - gjelder ved anskaffelser over kr. 100 000 - gjelder både moms og skatt HMS-erklæring, - hjemmel FOA §§ 3-4, 8-8 og (både i del II og del III (EØS)) - egenerklæring må kreves - for arbeid som utføres i Norge Kan sette tilleggsfrist for innsendelse av slik dokumentasjon jf. FOA §§ 12-3 og 21-3 Nye direktiver i EU som etter hvert skal innarbeides i norsk regelverk Dokumentasjonskravene lempes, bl.a. gjennom utstrakt bruk av e-anskaffelsesprosedyrer og egenerklæringer. Bare den som får kontrakten, pålegges å legge frem full dokumentasjon En del av kommunen

8 Dokumentasjon av leverandørkravene fortsatt
Dokumentasjon av finansielle og økonomiske stilling, FOA § 17-8 (bare regulert i del III (EØS)), ikke uttømmende regulert Dokumentasjon av tekniske kvalifikasjoner - hjemmel FOA § 17-9 (bare regulert i del III EØS), er uttømmende regulert  Andre dokumentasjonsregler, se øvrige bestemmelser i kapittel 17 Leverandøren ansvarlig for innsendelse av dokumentasjon innen fristen En del av kommunen

9 Evaluering av leverandører
Evaluering av leverandørene skal skje ved alle konkurranseformer Leverandører som ikke tilfredsstiller minstekrav skal avvises jf. FOA §§ (1) a) og 20-12(1) a) Kan ikke blande inn tilbudet i vurderingen I en åpen anbudskonkurranse skal alle som tilfredsstiller minstekravene være med videre Evalueringen skal være saklig Kan kun bygge på dokumentasjon som er etterspurt Må kunne dokumentere hvordan evalueringen har skjedd Kvalifiseringsverktøy En del av kommunen

10 Utvelgelse av leverandører
I en begrenset anbudskonkurranse og en konkurranse med forhandlinger kan det fastsettes et nedre, eventuelt en øvre grense, for antall leverandører som inviteres til å gi tilbud, jf. FOA §§ 8-6 og 17-6 Den nedre grensen er 3 etter del II og 5 etter del III, det siste er en kodifisering av en avgjørelse i EF-domstolen Hvorfor nedre grense og eventuell øvre grense? Betydning Utvelgelsen skjer som hovedregel før konkurransegrunnlag sendes ut Utvelgelseskriteriene skal være objektive og ikke diskriminerende og skal fremgå av kunngjøringen Må benytte de kriteriene som er angitt Må dokumentere hvordan utvelgelse skjer En del av kommunen

11 Utvelgelseskriterier
Hvem tilfredsstiller kvalifikasjonskriteriene best (veileder) Hva gir best konkurransedynamikk (veileder) Loddtrekning (veileder) – begrenset adgang til å benytte dette kriteriet En del av kommunen


Laste ned ppt "Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google