Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Offentlige anskaffelser 4 Leverandørkrav, dokumentasjon og utvelgelseskriterier (av leverandør) Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Offentlige anskaffelser 4 Leverandørkrav, dokumentasjon og utvelgelseskriterier (av leverandør) Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning."— Utskrift av presentasjonen:

1 Offentlige anskaffelser 4 Leverandørkrav, dokumentasjon og utvelgelseskriterier (av leverandør) Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning Dosent Ingun Sletnes

2 Hva er leverandørkrav? Leverandør- kvalifikasjoner dvs. krav til leverandørens egnethet, minstekrav Formålet med leverandørkravene er å sikre at leverandøren kan gjennomføre kontrakten Må skilles fra tildelingskriteriene, ikke blande tilbudet inn Leverandørkrav må heller ikke blandes inn når tilbudet vurderes To vurderingstemaer Kvalifikasjons- spørsmålet Tildelings spørsmålet Overlapp?

3 Skillet kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier Meget viktig skille Kan være vanskelig, særlig når det gjelder tjenester Må ha tenkt igjennom begge typer krav når konkurransen utlyses Vurderingen av om de er oppfylt skjer i ulike faser av en anskaffelsesprosess

4 Skillet kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier fortsatt Reglene er ganske like i del II og del III (EØS) når det gjelder kvalifikasjonskravene til leverandørene Reglene om dokumentasjon av leverandørkravene er langt mer omfattende etter del III (EØS) Reglene om tildeling er ganske like i del II og III (EØS) mht. tildelingskriterier, men forskjell på reglene om vekting av kriteriene etter del II og III (EØS)

5 Kvalifikasjonskrav FOA §§ 8-4 til 8-8 og §§ 17-4 til 17-15 Formålet med kvalifikasjonskrav Ikke plikt til å stille kvalifikasjonskrav, jf. FOA §§ 8-4 og 17-4 Må i realiteten stille slike krav ved begrenset anbudskonkurranse og forhandlet konkurranse Skal i hovedsak angis i kunngjøringen, jf. FOA § 8-5 (1) og § 17-5 (1) Kan utdypes i et kvalifikasjonsgrunnlag ved prekvalifisering – må henvise til dette i kunngjøring se (2) i begge bestemmelser over Ved åpen anbudskonkurranse er det hensiktsmessig å foreta eventuell utdyping i konkurransegrunnlaget Kravene som stilles er bindende for oppdragsgiver Leverandøren kan støtte seg på andre foretaks kapasitet, jf. FOA §§ 17-7 sammenholdt med dokumentasjonskravene i FOA §§17-8 og 17-9

6 Hvilke kvalifikasjonskrav kan stilles? Hjemmel FOA §§ 8-4 og 17-4 Krav til tekniske kvalifikasjoner; faglig kompetanse, effektivitet, erfaring og pålitelighet Særlig om erfaring – egne erfaringer Krav til finansiell og økonomisk stilling; krav til egenkapital, sikkerhetsstillelse, årlig omsetning, krav til at virksomhetens forpliktelser ikke overstiger et visst nivå etc.. I nytt EU-direktiv settes det et tak på hvilke krav oppdragsgiver kan stille til størrelse på omsetning, normalt ikke over to ganger kontraktens verdi Krav til leverandørens organisering, f.eks. lovlig etablert foretak Kvalifikasjonskrav skal være - forholdsmessige - egnet til å bedømme om en leverandør kan oppfylle kontrakten - ikke diskriminerende på grunnlag av lokal eller nasjonal tilhørighet - objektive og ikke i strid med grunnleggende krav - relevante Det stilles også et krav til klarhet Skjønnsrommet for oppdragsgiver er stort innenfor rammene

7 Dokumentasjon av leverandørkravene – skatteattest og HMS-erklæring Det er gitt regler om skatteattest i foa §§ 8-7 og 17-14 Merk at foa § 3-3 ble opphevet 1. juli 2015 noe som innebærer at det oppdragsgiver ikke er forpliktet til å stille krav om skatteattest for konkurranser som går etter del I Etter reglene i del II og del III må skatteattest kreves fra norske leverandører Dokumentasjonskravene gjelder både moms og skatt Reglene som påla oppdragsgiver å kreve HMS-erklæring, hjemlet i foa §§ 3-4, 8-8 og 17-15 for arbeid som utføres i Norge ble også opphevet 1. juli 2015

8 Dokumentasjon av leverandørkravene fortsatt Dokumentasjon av leverandørenes er gitt regler om dokumentasjon av leverandørenes finansielle og økonomiske stilling i foa § 17-8 (bare regulert i del III (EØS)), ikke uttømmende regulert Dokumentasjon av leverandørenes tekniske kvalifikasjoner - hjemmel foa § 17-9 (bare regulert i del III EØS), er uttømmende regulert Andre dokumentasjonsregler, se øvrige bestemmelser i kapittel 17 Leverandøren ansvarlig for innsendelse av dokumentasjon innen fristen Etter nytt EU-direktiv innføres det regler om at leverandørene alltid kan levere egenerklæring som bevis på at de oppfyller kvalifikasjonskrav som skal dokumenteres. Oppdragsgiver kan på et hvert trinn etter de nye reglene be om dokumentasjon og skal be om slik dokumentasjon fra den leverandøren oppdragsgiver har til hensikt å tildele kontrakt, se omtale i høringsnotat 2 s.14-15 Nye dokumentasjonsregler for å spare ressurser

9 Evaluering av leverandører Evaluering av leverandørene skal skje ved alle konkurranseformer Leverandører som ikke tilfredsstiller minstekrav satt til leverandøren skal avvises, jf. foa §§ 11-10 (1) a) og 20-12(1) a) Kan ikke blande inn tilbudet i vurderingen I en åpen anbudskonkurranse skal alle som tilfredsstiller minstekravene være med videre. I det ny EU-direktivet åpnes det for at oppdragsgiver først kan vurdere tilbudene for deretter å se om leverandøren som har levert dette tilfredsstiller minstekravene satt til deltakelse i konkurransen. Departementet har foreslått å innføre denne ordningen, se høringsnotat 2 s. 22, dette vil være ressursbesparende Evalueringen skal være saklig Kan kun bygge på dokumentasjon som er etterspurt Må kunne dokumentere hvordan evalueringen har skjedd Kvalifiseringsverktøy

10 Utvelgelse av leverandører I en begrenset anbudskonkurranse og en konkurranse med forhandlinger kan det fastsettes et nedre, eventuelt en øvre grense, for antall leverandører som inviteres til å gi tilbud, jf. foa §§ 8-6 og 17-6 Den nedre grensen er 3 etter del II og 5 etter del III, det siste er en kodifisering av en avgjørelse i EF-domstolen Hvorfor nedre grense og eventuell øvre grense? Utvelgelsen skjer som hovedregel før konkurransegrunnlag sendes ut Utvelgelseskriteriene skal være objektive og ikke diskriminerende og skal fremgå av kunngjøringen Må benytte de kriteriene som er angitt Må dokumentere hvordan utvelgelse skjer

11 Utvelgelseskriterier Hvem tilfredsstiller kvalifikasjonskriteriene best (veileder) Hva gir best konkurransedynamikk (veileder) Loddtrekning (veileder) – begrenset adgang til å benytte dette kriteriet


Laste ned ppt "Offentlige anskaffelser 4 Leverandørkrav, dokumentasjon og utvelgelseskriterier (av leverandør) Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google