Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ny bro over Glomma i Fredrikstad Presentasjon av planprogram Åpent møte 8.12.14.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ny bro over Glomma i Fredrikstad Presentasjon av planprogram Åpent møte 8.12.14."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ny bro over Glomma i Fredrikstad Presentasjon av planprogram Åpent møte 8.12.14

2 Et planprogram skal: Fastsette formålet med planarbeidet Fastsette alternative traseer som skal utredes Fastsette geografiske avgrensning Bestemme utredninger for miljø, naturressurser og samfunn Redegjøre for planprosessen /medvirkning Redegjøre for organisering Redegjøre for framdriftsplan

3 Hovedhensikten med planarbeidet: Avklare trasé for ny bro- og vegløsning over Glomma i Fredrikstad Avklare kobling til fv 109 og rv 111 Avklare løsninger for sykkel, gange og kollektivtransport Sikre nødvendige arealer Svare opp –konseptvalgutredning for Intercity-strekningen Oslo – Halden –Nasjonal Transportplan 2014-2023.

4 Spissede mål: Kjøretiden for godstransport skal være minst like god som i dag, og forutsigbarheten skal være bedre Forsinkelse i rushtiden for personbil på hovedvegnettet skal ikke forverres Rutebussenes gjennomsnittshastighet i rushtiden skal ha en økning på minst 25%

5 Krav om konsekvensutredning Nullalternativet 3 alternative krysningspunkter

6 Vurdere alternativenes tekniske og økonomiske gjennomfør- barhet Vurdere alternativene i fht måloppnåelse Regional og lokal utvikling Samfunnsøkonomisk analyse Sammenstilling av konsekvenser mht regional og lokal utvikling Sammenstilling av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser Sammenstilling Anbefaling FASE 1: FASE 2 : FASE 3: Konsekvensutredning

7

8

9 Alt 1: Råbekken - Sandem

10

11 Alt 2: Omberg – Torp/Moum

12

13

14

15 Seilingshøyde 39,5m ??

16 Kollektiv Tilrettelegge for effektiv kollektivtrafikk Det skal tas høyde for at strekningen vil kunne bli viktig også for tungtrafikk Kollektivstrategien for Nedre Glomma skal legges til grunn

17 Syklende og gående Tilrettelegge for sikre og effektive traseer for syklende og gående Ensidig eller tosidig løsning må avklares i det videre planarbeidet Sikre god tilpasning til gang- og sykkelløsning langs fv 109 og rv 111

18 Framdrift

19 Framdrift planprogram

20 Offentlig ettersyn 1.Høring av planprogram 2.Høring av konsekvensutredning 3.Høring av forslag til kommunedelplan

21 Medvirkning Møter med lokalsamfunnene Torp, Sellebakk, Lisleby, Hauge Særmøter med direkte berørte parter, både under konsekvensutredningsarb eidet, planutarbeidelsen og ifm offentlig ettersyn Orientere barn/unge (10. klasse) i de aktuelle lokalsamfunnene om overordnede byutviklingsgrep

22 Organisering

23 6. Dagens situasjon 6.1. Transportsystem 6.2. Trafikkmengder 6.3. Trafikksikkerhet 6.4. Klima 6.5. Lokal luftforurensning og støy 6.6. Geotekniske forhold 6.7. Fareområder 6.8. Nærmiljø/lokalsamfunn 6.9. Landskapsbilde/bybilde 6.10. Naturmiljø og naturressurser 6.11. Kulturminner og kulturmiljø 6.12. Pågående planer og utredninger av betydning for planarbeidet


Laste ned ppt "Ny bro over Glomma i Fredrikstad Presentasjon av planprogram Åpent møte 8.12.14."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google