Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fra idé til ferdig veg Roar Midtbø Jensen, VD NVF 8. September 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fra idé til ferdig veg Roar Midtbø Jensen, VD NVF 8. September 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fra idé til ferdig veg Roar Midtbø Jensen, VD NVF 8. September 2010

2 Prosesser - mange lange med avhengigheter Korridorutredninger Byanalyser Rutevise utredninger KVU/KS1 Bypakker Bompengeproposisjoner Fremtidens byer Belønningsordningen (Pålagt) plansamarbeid i Oslo og Akershus Budsjett Nasjonale forventninger Regional planstrategi Regional plan Kommunal planstrategi Kommuneplan Kommunedelplan – PBL og forutsetning for prioritering i NTP og HP Reguleringsplan – PBL og forutsetning for prioritering i statsbudsjettet KS2 Konkurransegrunnlag Grunnerverv Anbudsprosess Bygging Drift

3 Styrings-, plan- og byggeprosessen KS 1

4 BESLUTN. OM KVU KVUKS 1 BESLUTNING NEI KS1 og KS2 KOMMUNEDEL PLAN REGULERINGS- PLAN KS 2 JA ANLEGG

5 Mange prosesser Er det mulig å forenkle?

6 Tidsbruk for vegprosjekter - før første spadetak Plantype/prosessMin – normalt – max KVU/KS1 (prosjekter >500 mill kr) 0,5 år? 1 år? 2 år? Regional plan Kommunedelplan2 år 4 år 30 år? Reguleringsplanplan1 år 1,5 år 4 år KS2 (prosjekter >500 mill kr)0,3 år 0,5 år 1 år Konkurransegrunnlag og anbudsprosess 0,7 år 1 år 2 år Grunnerverv0 år 1 år 2 år Total tidsbruk4,5 år 9 år huff!

7 Byggetid 0,1 – 5 år

8 Hovedmålene i NTP - alle krever planlegging etter PBL 1.bedre framkommelighet og reduserte avstandskostnader 2.0-visjonen for TS 3.redusere miljøskadelige virkninger av transport, samt bidra til å oppfylle nasjonale mål og Norges internasjonale forpliktelser på miljøområdet 4.UU transportsystem I tillegg skal etatene presentere strategier for å få mer godstransport på sjø og bane i stedet for på veg, og mer kollektivtrafikk og mer gange og sykling i byene

9 Areal og transport Vegdirektør Terje Moe Gustavsen: ”Arealbruken er transportens mor”

10 Viktige punkt i planprosessen Varsel om planoppstart Planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn Planforslag sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn Merknadsbehandling/innsigelse Planvedtak Kunngjøring av planvedtak Klage/behandling av innsigelse

11 Planoppstart krav til planprogram i PBL § 4-1 formål prosess frister deltakere medvirkning alternativer avgrensning

12 Kap 5 Medvirkning i planleggingen § 5-1 Medvirkning § 5-2 Høring og offentlig ettersyn § 5-3 Regionalt planforum § 5-4 Myndighet til å fremme innsigelse til planforslag § 5-5 Begrensning i adgangen til å fremme innsigelse § 5-6 Mekling og avgjørelse av departement

13 Medvirkning Krever tid Er nødvendig: –Lovbestemt –Bedre løsninger –Forankring –Forståelse

14 Planprosessen – trinn 1 – 8 Rasjonalistisk planleggingsmodell 1.Behovsanalyse 2.Målformulering 3.Løsningsalternativer 4.Konsekvenser 5.Sammenlikning 6.Valg av løsning 7.Gjennomføring 8.Etterprøving

15 Håndbok 140 Konsekvensanalyser

16 Hovedgrep i HB 140 Konsekvensanalyser Prissatte Ikke-prissatte Sammenstilling Ev. drøfting -lokal og regional utvikling -fordelingsvirkning -måloppnåelse Anbefaling Samfunnsøk analyse

17 Krav til kostnadsoverslag Kommunedelplan: +/- 25 % Reguleringsplan: +/- 10 % “Retningslinjer for planlegging av riks- og fylkesveger etter PBL” (T-1057, )

18 § 3-7 Overføring av planforberedelse Gir staten og fylkeskommunene god mulighet for å ta initiativ og styre fremdriften i planleggingen av større samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

19 Noen viktige momenter Strategiske avklaringer gir mer effektive prosesser Planlegging etter PBL skaper sterke forventninger Planendringer er ofte krevende Reguleringsplaner er ”ferskvare” Detaljprosjektering må ofte gjennomføres som grunnlag for reguleringsplan – og det er ressurskrevende! Stramme prioriteringer av planressursene er nødvendig! Vedtaksmyndighet uten kostnadsansvar

20 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Fra idé til ferdig veg Roar Midtbø Jensen, VD NVF 8. September 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google