Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Leverandørmøte – felles bransjemøte Utfordringer Vegdirektør Terje Moe Gustavsen 20. mai 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Leverandørmøte – felles bransjemøte Utfordringer Vegdirektør Terje Moe Gustavsen 20. mai 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Leverandørmøte – felles bransjemøte Utfordringer Vegdirektør Terje Moe Gustavsen 20. mai 2009

2 Virksomheten i 2009 Budsjett 2009 – vegformål inkl bompenger – ca. 24 mrd Fylkesveger – vel 3 mrd Tiltakspakke 2009 – 2,3 mrd I 2009 kjøper SVV anleggstjenester for om lag 18 mrd

3 Nasjonal transportplan – en historisk satsing 322 mrd kroner til transport – dvs 100 mrd mer Vegformål:+ 61 mrd kr (+40%) Jernbaneverket:+ 34 mrd kr (+60%) Kystverket:+ 5 mrd kr (+75%)

4 Eller sagt på en annen måte… Bevilgningene til vegformål øker med nær 40 % Ytterligere bruk av ekstern finansiering (bompenger) Dette betyr et samlet kjøp av anleggstjenester opp mot 25 mrd i året

5 Store utfordringer og muligheter Effektiv utnyttelse av de midler som stilles til disposisjon Trygg og sikker gjennomføring – fokus på HMS og sikkerhet for de vegfarende Utnyttelse av kapasitet og ressurser Kostnads- og prisutvikling Krever samarbeid og felles innsats

6 Økt satsing på de fleste områder: NTP 2006 – 2015NTP 2010 - 2019 Drift- og vedlikehold og TK 4,55,8 Investeringer riksveg (eks ras) 3,97,2 Rassikring (riksveg og fylkesveg) 0,31,0 Ferjer (riksveg)0,30,4 Mrd 2009-kr Økt omsetning gir store utfordringer! Planlegging, byggherreoppgaver, støtteoppgaver på mange felt

7 Programområdene riksveger NTP 2006 -2015NTP 2010 - 2019 Mindre utbedringer102277 Gang – og sykkel116294 Trafikksikkerhet332860 Miljø- og service31115 Kollektiv26178 Planlegging og grunn 111284 Mill kr per år (snitt) Krevende planlegging og byggherreoppgaver…

8 Mange store investeringsprosjekter

9 Nytte for samfunnet! Antall drepte eller hardt skadde reduseres med 1/3 fram til 2020 Noen effekter på riksvegnettet: –Reisetidsgevinster rundt en halv time på flere viktige ruter –500 km nye gang- og sykkelveger –750 km midtdeler eller midtfelt –350 km gul midtstripe –230 km ny firefeltsveg

10 Nasjonal transportplan 2010-2019 Nye entrepriseformer utredes i samarbeid med bransjen Strekningsvis utbygging Se drift, vedlikehold og utvikling av vegnett i sammenheng Evaluere og gjennomgå kontraktsformene på drift og vedlikehold

11 Forvaltningsreformen 1.1.2010 Om lag 18.000 km riksveg omklassifiseres til fylkesveg Vel 80 riksvegferjesamband omklassifiseres til fylkesvegsamband Fortsatt sams vegadministrasjon

12 Veglengder og ferjer pr 1.1.2009 Offentlig veg totalt 92 891 km Riksveg 27 421 km (ca 10 000) Fylkesveg 27 253 km (ca 45 000) Kommunal veg 38 502 km Gang-/ sykkelveg: 3 308 km Ca 100 riksvegferjesamband (Rv = ca 17)

13 Og her er riksvegnettet slik det nå blir…

14

15 Forfall /etterslep - vår største utfordring innen vedlikehold Bæreevnesvikt /manglende drenering

16 Dekketilstand Rv860 Rv84

17 Vedlikeholdsetterslep

18 Driften blir dyrere › Bedre kvalitet › Mer trafikk, lengre vegnett, flere bruer og tunneler med høye driftskostnader

19 Årlig omsetning inkl. lps/tillegg/endringer: 2,2 mrd kr

20 Den norske anleggsbransjen Mange relativt små entreprenører Har vært gjennom en fase med fusjoner og oppkjøpt – noen store aktører er skapt Noen store og mange mindre rådgivingsselskaper Utenlandske aktører ”lukter” på det norske markedet (også i nord) –OPS Grimstad – Kristiansand –Bjørvika –Hardangerbrua

21 Statens vegvesen Største anleggsbyggherre over tid, står for ca 1/3 av norsk anleggsomsetning Stor påvirkning på utviklingen i anleggsbransjen og i anleggsmarkedet For mange den viktigste byggherren – kanskje den eneste som har strategisk betydning

22 Samarbeid - felles interesser Vi er avhengig av et bredt og velfungerende marked og en verdikjede som utvikles og har kompetanse i alle ledd Vi ønsker en lønnsom og innovativ bransje som bidrar til gode resultater og utvikling Vi må lære av hverandre og sammen skape miljø for utvikling Vi skal ha et forretningsmessig korrekt forhold

23 Det skjer mye framover… Nasjonal transportplan 2010 – 2019 Forvaltningsreformen fra 2010 Vegtilsyn? – offentlig utredning Statens vegvesen 2010 Handlingsprogrammet 2010 – 2013 (2019) Utvikling og tilpasning av etatens styringssystem

24 Nasjonale turistveger Senja

25 Nasjonale turistveger Stegastein

26 Nasjonale turistveger Geiranger

27 Nasjonale turistveger Rondane - Sohlbergplass

28 Fotomontasje (ikkje endeleg design): Reiulf Ramstad Arkitekter as/ Mir Visuals Nasjonale turistveger Trollstigen


Laste ned ppt "Leverandørmøte – felles bransjemøte Utfordringer Vegdirektør Terje Moe Gustavsen 20. mai 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google