Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fv. 91 Breivikeidet bru - Hov Forprosjekt. Bakgrunn Bygging av ny Breivikeidet bru i 2010 –Grunnforhold –Kostnader.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fv. 91 Breivikeidet bru - Hov Forprosjekt. Bakgrunn Bygging av ny Breivikeidet bru i 2010 –Grunnforhold –Kostnader."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fv. 91 Breivikeidet bru - Hov Forprosjekt

2 Bakgrunn Bygging av ny Breivikeidet bru i 2010 –Grunnforhold –Kostnader

3 Fylkestingets vedtak sak 0016/12 1.Det er behov for en grundig gjennomgang og undersøkelse av fremtidig løsning for Fv 91 Breivikeidet bru. Fylkestinget ber derfor Fylkesrådet gjennomgå alternative forslag og legge fram forslag til løsning på fylkestinget i oktober 2012. 2.Forslaget må inkludere vurderinger knyttet til tidsløp for planlegging, plannivå og kostnader. 3.Troms fylkeskommune mener Staten som selvassurandør skal dekke alle påløpte kostnader ut over opprinnelig planlagte kostnader. Fristen er i ettertid justert til fylkestinget i desember.

4 MÅL Forprosjektet skal vise ulike alternativer med estimerte kostnader og tidsløp for planlegging. Det skal gis en anbefaling om alternativ og plannivå for videre planlegging. Frist 1. november 2012

5 Dagens veg Årsdøgntrafikk 800 Herav 350 med ferga over Ullsfjorden og 150 til Sjursnes. Resten er lokaltrafikk hovedsakelig i Fagernesområdet. Vegbredde 5,5-6 m Fartsgrense 80 km/t 70% av strekningen har bæreevne under 10 tonn Spredt bebyggelse Krevende vedlikehold

6 Oversiktskart Alternativ 1: Eksisterende veg Alternativ 2: Ny vegtrasé (7,5 km)

7 Alternativer Det er utredet tre alternativer: 1a) Minimumsutbedring av eksisterende veg 1b) Oppgradering av eksisterende veg til vegnormalstandard 2) Ny trasé på andre siden av dalen, ca. 7,5 km ny veg I tillegg kommer Fv.51 fra Hov til kryss med ny trasé To mulige sluttpunkt: ferga og framtidig Ullsfjordforbindelse

8 Forkasta alternativ Alternativ påkobling til Fv 51 for alt. 2 nærmere Hov –Forkasta på grunn av dårlige grunnforhold

9 Dimensjoneringsklasse H2 med vegbredde 7,5 m (trafikk over 1500) Grunnlag for undersøkelser og beregninger

10 Alternativ 1a, minimumsutbedring Ny Breivikeidet bru Ny Russevanka bru Forsterkning av vegen, i dag dårlig bæreevne på store deler av strekningen Resultat: Fortsatt smal og svingete veg Dårlige grunnforhold på hele strekningen Lite framtidsretta

11 Alternativ 1b, oppgradering til vegnormalstandard Ny Breivikeidet bru Ny Russevanka bru Ny Breidalselva bru Ny Langdalselva bru Breddeutvide hele vegen til bredde 7,5 meter Rette ut svinger og justere bakker Forsterke hele vegen Resultat: Dårlige grunnforhold på hele strekningen innebærer høy risiko som vanskeliggjør utbyggingen.

12 Alternativ 2, Ny trasé Ny vegtrasé på sørøstsiden av dalen Ca. 7,5 km ny veg Resultat: Gode grunnforhold Kan bygge ny veg etter dagens krav Eventuell skredfare må utredes Framtidsretta

13 Fv. 51 fra Hov til ny trasé Hov bru er smal og i dårlig stand, må skiftes ut i løpet av 10 – 20 år Svinger og bakker må justeres for å få vegen til vegnormalstandard Brua må skiftes ut uavhengig av valg av alternativ.

14 Problemstillinger Samfunnssikkerhet og beredskap Grunnforhold vanskelige langs eksisterende veg, siltige masser og leire som stedvis er kvikk. Vernet vassdrag Ny trasé er tenkt i uberørt natur med reindriftsinteresser og potensiale for kulturminner Hvis ny veg, hva skjer med eksisterende veg og Breivikeidet bru?

15 Utfordrende områder

16 Prissatte konsekvenser I) Sluttpunkt på Hov, kryss fv.91/fv.51, trafikk mot fergeleiet Netto nytte NN Netto nytte pr. budsjett krone NNB Alternativ 1a, minimumsutbedring på hele strekningen -143 225 -1,02 Alternativ 1a, kun Breivikeidet bru med tilførselsveg -85 000-0,98 Alternativ 1b, oppgradering til vegnormalstandard -274 472 -1,02 Alternativ 2, ny trasé med utbedring av fv.51 -328 267 -1,17 II) Sluttpunkt i kryss alt. 2 /fv.51, trafikk mot Ullsfjordforbindelsen Netto nytte NN Netto nytte pr. budsjett krone NNB Alternativ 1a, minimumsutbedring på hele strekningen, inkl. fv. 51 -187 398 -0,99 Alternativ 1a, kun Breivikeidet bru med tilførselsveg, inkl. fv. 51 -123 049 -0,95 Alternativ 1b, oppgradering til vegnormalstandard, inkl. fv. 51 -319 400 -1,01 Alternativ 2-120 393 -0,50 Alternativ 2 med sluttpunkt mot Ullsfjordforbindelsen er minst ulønnsomt og gir størst nytte. Ved en framtidig Ullsfjordforbindelse er det mest samfunnsøkonomisk å velge alternativ 2

17 Ikke prissatte konsekvenser Tema Alternativ 1 aAlternativ 1 bAlternativ 2 Landskap Ingen til liten negativ konsekvens 0/- Liten til middels negativ konsekvens -/-- Middels negativ konsekvens -- Nærmiljø/friluftsliv Ingen konsekvens 0 Ingen til liten negativ konsekvens 0/- Ingen til liten positiv konsekvens 0/+ Naturmiljø Ingen til liten negativ konsekvens 0/- Middels negativ konsekvens -- Liten til middels negativ konsekvens -/-- Kulturminner/kulturmiljø Liten negativ konsekvens - Liten negativ konsekvens - Middels negativ konsekvens -- Naturressurser Ingen konsekvens 0 Ingen til liten negativ konsekvens 0/- Ingen til liten negativ konsekvens 0/- Samlet konsekvens Ingen til liten negative konsekvens 0/- Liten til middels negativ konsekvens -/-- Liten til middels negativ konsekvens -/-- Rangering 122

18 Kostnader Total kostnad, Inkl 25% mva. [mill kr] Ferge forbindelse Total kostnad, Inkl 25% mva. [mill kr] Ullsfjord forbindelse Alternativ 1a, minimumsutbedring på hele strekningen175235 Alternativ 1a, kun Breivikeidet bru med tilførselsveg100160 Alternativ 1b, oppgradering til vegnormalstandard320380 Alternativ 2, ny trasé310250 Fv. 5160 Usikkerhet +/- 40 %

19 Plannivå Ved alternativ 1a må man sannsynligvis gjøre noen endringer i vedtatt reguleringsplan for Breivikeidet bru, ellers kun prosjektering. Planleggingstid 0,5 – 1 år. Ved alternativ 1b kreves reguleringsplan samt omfattende prosjektering, spesielt med tanke på grunnforhold. Planleggingstid 2 - 3 år. Ved alternativ 2 kreves reguleringsplan med konsekvensutredning. Planleggingstid 2 - 3 år.

20 Anbefaling Dette forprosjektet viser at det mest framtidsrettede, forutsigbare og lønnsomme alternativet dersom Ullsfjord­forbindelsen blir realisert er alternativ 2, ny trasé på sørøstsiden av dalen. Statens vegvesen anbefaler Troms fylkeskommune å starte opp planlegging på reguleringsplannivå med konsekvensutredning for både alternativ 1a, minimumsutbedring av eksisterende veg og alternativ 2, ny veg på andre siden av elva. I løpet av planprogram til konsekvensutredning må man konkludere med hvilket alternativ det skal planlegges videre på. En slik planprosess kan da erstatte kommunedelplan og vil ta 2-3 år.

21


Laste ned ppt "Fv. 91 Breivikeidet bru - Hov Forprosjekt. Bakgrunn Bygging av ny Breivikeidet bru i 2010 –Grunnforhold –Kostnader."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google