Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foto: Bjørn Erik Olsen Gode oppstartsmeldinger Geir Davidsen, fagleder plan 21.04.2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foto: Bjørn Erik Olsen Gode oppstartsmeldinger Geir Davidsen, fagleder plan 21.04.2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Foto: Bjørn Erik Olsen Gode oppstartsmeldinger Geir Davidsen, fagleder plan 21.04.2015

2 Plan- og bygningslovens krav § 12-8.Oppstart av reguleringsplanarbeid –Når planarbeidet igangsettes, skal berørte offentlige organer og andre interesserte varsles. Når forslagsstilleren er en annen enn planmyndigheten selv, skal planspørsmålet legges fram for planmyndigheten i møte. Kommunen kan gi råd om hvordan planen bør utarbeides, og kan bistå i planarbeidet. –Forslagsstilleren skal alltid kunngjøre en melding om oppstart av planarbeidet i minst én avis som er alminnelig lest på stedet, og gjennom elektroniske medier. Registrerte grunneiere og festere i planområdet, og så vidt mulig andre rettighetshavere i planområdet samt naboer til planområdet, skal når de blir direkte berørt, på hensiktsmessig måte underrettes om at planarbeidet tas opp. –Ved varsel om oppstart og kunngjøring skal avgrensningen av planområdet angis.

3 Formålet med oppstartsmelding? Forholdet til overordnet plan Informere Avklare konflikter Gi mulighet for medvirkning Alternativer som skal vurderes Hvilken kunnskap trengs for å lage en god plan –Konsekvensutredning?

4 Eksempel 1 I forbindelse med (…) er det behov for å utarbeide en detaljregulering Legge til rette for framtidig næringsformål og gang- og sykkelvei Området er i dag satt av som LNF-område Kommentarer/merknader kan sendes innen (...)

5 Eksempel 2 Området er i dag regulert til bolig/ forretning/ kontor. Hensikten med planarbeidet er å utvikle eiendommene med en blanding av forretning eller tjenesteyting på bakkeplan, kontorer på de to nederste plan og boliger i de øvrige etasjene. Kommunen har (i brev av 6.februar 2015) avgjort at saken ikke faller inn under forskrift for konsekvensutredning. Det vil bli holdt et informasjonsmøte med presentasjon av planskisser i de nye kafelokalene i Syd Øst, Torvgata 2,den 23.februar, kl.:18.00. Informasjon om planarbeidet fås ved henvendelse til LPO arkitekter

6 Etterspurte: –Brevet fra kommunen –Planskissene Fikk: –5 siders referat fra oppstartsmøtet –28 sider med planskisser

7 Tidlig medvirkning Medvirkning for alle –Berørte interesser –Myndigheter –Politisk Informasjon om prosessen –Forutsigbarhet Informasjon om miljø- og samfunnsinteresser som blir berørt –Kunnskapsbasert

8 I forhold til andre myndigheter Etablere en dialog Avklare eventuelle konflikter med vesentlige regionale eller nasjonale interesser –Behov for å tilpasse planprosessen –Planforum? –Særmøter? Gi planfaglige råd –Veiledningsansvaret

9 Bedre oppstartsmeldinger? Beskrivelse –Hva skal bygges? –Omfang? Hva er prosessen videre –Når og hvordan skal medvirkning skje –Informasjonsmøter? –Hvor finner jeg mer informasjon? –Nettsider?

10 Er planen i tråd med overordnet plan? Kunnskap om hva som planlegges og identifisere evt. konflikter –Planskjema Nordland –Referat fra oppstartsmøte –Oversiktskart og detaljkart –Konflikt med kjente regionale og nasjonale interesser Behov for utredninger –Vurdering i.f.t. Forskrift om konsekvensutredning av planer etter plan- og bygningsloven (NB: Ny fra 1.1.2015)

11 MER INFORMASJON TIDLIG Konklusjon:


Laste ned ppt "Foto: Bjørn Erik Olsen Gode oppstartsmeldinger Geir Davidsen, fagleder plan 21.04.2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google