Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

07.11.2012 Kommuneplanens arealdel og konsekvensutredning rådgiver Geir Davidsen 07.11.2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "07.11.2012 Kommuneplanens arealdel og konsekvensutredning rådgiver Geir Davidsen 07.11.2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 07.11.2012 Kommuneplanens arealdel og konsekvensutredning rådgiver Geir Davidsen 07.11.2012

2 Disposisjon Utfordringer? Planprogram Fremdriftsplan Organisering og medvirkning Konsekvensutredning Kunnskapsgrunnlag, vurdering av enkelttiltak og samlet vurdering Naturmangfoldloven 07.11.2012

3

4 De fire «F»’er Folkelig Faglig Fleksibelt Forutsigbart 07.11.2012

5 Utfordringer Hva er de mest presserende/viktigste utfordringene de neste fire år? Må være realistisk og mulig å komme i mål med. Forankret politisk i kommuneplanens samfunnsdel eller ved oppstart av kommuneplanens arealdel. Virker som et sett av «regler» eller «kriterier» som legges til grunn for planprosessen. 07.11.2012

6

7

8 Organisering 07.11.2012

9 Medvirkning 07.11.2012

10 Eksempel på innholdsfortegnelse for planprogram - kommuneplanens arealdel: Formål med planarbeidet Premisser for planarbeidet: Eksisterende nasjonale, regionale og lokale mål og planer som er relevante for planarbeidet, og hvordan disse kommer til anvendelse Innhold i planarbeidet: Beskrivelse av konkrete forslag til endret arealbruk, herunder eventuelle alternativer Konsekvensutredning Eksisterende kunnskap for relevante tema Eventuelt behov for ny kunnskap Hvordan enkeltområder skal utredes, herunder alternativer Hvordan samlede arealbruksendringer skal vurderes Hvordan langsiktig strategi for arealbruk skal vurderes Krav til dokumentasjon fra forslagsstillere Planprosessen: frister, deltakere, medvirkning 07.11.2012

11 Konsekvensutredning Er ikke farlig 07.11.2012

12 Konsekvensutredning Verktøy som gjør det enklere, lettere og forutsigbart for næringsliv og befolkningen Beskrive virkninger for miljø og samfunn av: alle ny områder for utbygging og vesentlig endret arealbruk i eksisterende byggeområder Skal være forankret i planprogrammet

13 Besluttningsrelevant KU-forskriften gir tre generelle stikkord til hjelp i arbeidet med å avgrense og tilpasse konsekvensutredningens omfang og detaljeringsgrad: plannivået innholdet i det aktuelle planarbeidet relevans for de beslutninger som skal tas Utredningen må få frem: viktige miljø- og samfunnsverdier i de foreslåtte utbyggingsområdene virkningene utbyggingen kan få for disse verdiene hva som kan gjøres for å avbøte negative virkninger Et sjekkspørsmål kan være: ”hva må vi vite for å kunne ta stilling til forslag til ny eller endret arealbruk?” kan gjøres for å avbøte negative virkninger 07.11.2012

14 Tre hovedelementer Kunnskapsgrunnlaget Redegjøre for tema og kunnskapen som legges til grunn for arbeidet. Vurdere hvert enkelt tiltak Skjema Samlet vurdering Tekstlig (og figur/tabell) Etter arealformål og utredningstema 07.11.2012

15 Utredningstema (KU-forskriften, vedlegg III) Forurensning (klimagass, annet utslipp til luft,forurensning av jord og vann) Transportbehov, energiforbruk og -løsninger Kulturminner og kulturmiljø Naturmangfold Landskap Sikring av jordressurser (jordvern) Samisk natur- og kulturgrunnlag Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkninga Tilgjengelighet til uteområder og gang- og sykkelveinett Kriminalitetsforebygging Beredskap og ulykkesrisiko Risiko ved havstigning Barn og unges oppvekstvilkår Der relevant skal det gis en beskrivelse av arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og kvalitet 07.11.2012 Andre tema? -Befolkningsutvikling -Næringsutvikling -Reindrift -Fiske -Akvakultur

16 07.11.2012

17

18 Naturmangfoldloven kap II Naturmangfoldloven er en sektorovergripende lov som i kapittel II omfatter «Alminnelige bestemmelser om bærekraftig bruk». Kapittelet omfatter fem prinsipper som skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, jf. nml §7. Prinsippene er fastsatt i lovens §§8 til 12, og vurderingen av prinsippene skal fremgå av beslutningen i saken. kunnskapgrunnlaget (§ 8) føre-var-prinsippet (§ 9) økosystemtilpasning og samlet belastning (§ 10) kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver (§ 11) miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder (§ 12) 07.11.2012

19 Gruppearbeid 07.11.2012

20 Spørsmål 1.Hvilke felles utfordringer har man i Vesterålen? 2.Hvilke utredningstema er relevante å ta med i KU for en kommune i Vesterålen? Ut over de som er i vedlegg III Kystsonen? 3.Hvordan (og med hvem?) skal medvirkning sikres? Oppstart – midt – offentlig ettersyn 07.11.2012


Laste ned ppt "07.11.2012 Kommuneplanens arealdel og konsekvensutredning rådgiver Geir Davidsen 07.11.2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google