Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regional Planer PH og TSB 2016- 2020 Møte med RBU 31.august 2015 Sigrid Aas, rådgiver HMN, PH plan Elise Solheim, rådgiver HMN, TSB plan.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regional Planer PH og TSB 2016- 2020 Møte med RBU 31.august 2015 Sigrid Aas, rådgiver HMN, PH plan Elise Solheim, rådgiver HMN, TSB plan."— Utskrift av presentasjonen:

1 Regional Planer PH og TSB 2016- 2020 Møte med RBU 31.august 2015 Sigrid Aas, rådgiver HMN, PH plan Elise Solheim, rådgiver HMN, TSB plan

2 Formål med planarbeidet en strategi og tydelig retning som omsetter nasjonale og regionale føringer til god utvikling av TSB i Midt-Norge. Styrking av samarbeidet innen HF’ene og mellom HF’ene Etablere en enighet om lokale og regionale funksjoner. Samhandling med kommunene og andre aktører styrkes ytterligere Sikre pasienter og pårørende en helhetlig og koordinert tjeneste Styrke brukermedvirkning

3 Den gylne regel  Større vekst innen PH og TSB hver for seg enn innen somatikken  DPS og tilbud for barn og unge prioriteres innen PH  Det er igangsatt et arbeid med å sikre gode måleindikatorer for veksten ( ansv. HOD)

4 Arbeidsprosess  Prosjektet er inndelt i to faser.  Fase 1 Kartleggingsfase. Felles PH og TSB  Fase 2 Videre utvikling/ retning

5 Pasienterfaringsundersøkelser 2014 Noen viktige funn – felles for PH og TSB Pasientene opplever å bli møtt og behandlet med respekt Blir tatt på alvor For lite behandling ! For dårlig forberedt utskriving. Samarbeid med kommunene må styrkes

6 Overordnede funn fra fase 1 Innenfor både PH og TSB er det største forbedringspotensialet knyttet til samhandling –både mellom HF-ene, mellom fagområder og med kommunene Generelt er etterspørselen etter tjenester innen hhv PH og TSB stadig økende Kostnadsnivået er i begge fagområdene noe lavere enn landsgjennomsnittet Dekningsraten for døgnplasser er lavere i HMN enn for Norge totalt sett

7 Bemanningssituasjon er vurdert som god, men den varierer mellom sentrale og desentrale strøk. Rekruttering av spesialister er vanskelig for begge fagområder. Bruken av private institusjoner i tillegg til de offentlige tilbudene benyttes i TSB, men ikke i PH per dags dato. Bruk av avtalespesialister innen PH er nest lavest i landet Det er stort forbedringspotensial knyttet til samhandling både i TSB og PH

8 Pasient og pårørendeopplæring har mindre omfang og større variasjon i innhold og organisering enn ønskelig. PH og TSB ulikt. Brukermedvirkning på systemnivå er ivaretatt. Hver enkelt pasient ønsker mer mulighet for valg Utviklingen av ventetid og fristbrudd har vært svært positiv de siste årene for både PH og TSB. Begge fagfeltene har gode resultater på de nasjonale kvalitetsindikatorene

9 Med dagens IT-systemer og regler er det utfordrende å samarbeide på tvers av helseforetakene og mellom somatikk, PH og TSB

10

11 Viktige regionale føringer Utvikle helhetlige pasientforløp for de som har behov for sammensatte tjenester fra rusbehandling, psykisk helsevern og somatikk Prosess for å øke integrering og samhandling mellom rusbehandling, psykisk helsevern og somatikk Samhandling med kommunene


Laste ned ppt "Regional Planer PH og TSB 2016- 2020 Møte med RBU 31.august 2015 Sigrid Aas, rådgiver HMN, PH plan Elise Solheim, rådgiver HMN, TSB plan."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google