Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Inngåelse av lovpålagte samarbeidsavtaler med kommunene i Midt-Norge Fagseminar Vestmo 27-28 mars 2012 Elise Solheim Lovpålagte samarbeidsavtaler.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Inngåelse av lovpålagte samarbeidsavtaler med kommunene i Midt-Norge Fagseminar Vestmo 27-28 mars 2012 Elise Solheim Lovpålagte samarbeidsavtaler."— Utskrift av presentasjonen:

1 Inngåelse av lovpålagte samarbeidsavtaler med kommunene i Midt-Norge Fagseminar Vestmo 27-28 mars 2012 Elise Solheim Lovpålagte samarbeidsavtaler

2 Formål og bakgrunn Parter Partenes forhandlingsrepresentanter Hvilke avtaler skal inngås Status i arbeidet Prosessen videre

3 Formål med avtaleinngåelsen Konkretisere oppgave og ansvarsfordeling Etablere gode samarbeidsrutiner Partenes intensjon er at samarbeidet skal preges av en løsningsorientert tilnærming Pasientene/brukerne skal oppleve faglig gode og samordnede tjenester

4 Parter Kommunene i midt-norge og Rusbehandling Midt-Norge HF ( Helse Midt-Norge RHF har delegert oppdraget til HFene)

5 Kommunerepresentanter Møre og Romsdal: Nils Morsund,leder Ressurstjenesten,Molde kommune Liv Trædal,virksomhetsleder Hjemmetjenesten, Ålesund kommune Nord Trøndelag: Inge Falstad, prosjektleder Værnesregionen Marit Pedersen, Helse og Sosialsjef,forhandlingsleder Nærøy kommune Sør Trøndelag: Siv Ekrem, leder psykisk helse og rusarbeid, Orkdal kommune Boel Helgesen, Rådmannens fagstab, Trondheim kommune

6 Representanter Rusbehandling Midt-Norge ( RMN) B rukerrepresentant RMN representerer både kommune og spes.h.tj. Møte og talerett Kristin Tømmervik, fagdirektør RMN, forhandlingsleder Toril Grøtte, sekretær RMN, sekretær for partene Elise Solheim, samhandlingsleder, Rusbehandling Midt- Norge Andre: Erik Strandbakke, tillitsvalgt og ansatterepresentant RMN Svanhild Jenssen,Helse Midt-Norge RHF, rådgivende rolle Ottar Vist, KS, deltok i 1.møte. Bistår i koordineringsarbeidet

7 Partenes plikt til å inngå avtale Loven forplikter kommuner og helseforetak å inngå samarbeidsavtaler og stiller minimumskrav til innholdet i avtalene, jf. lovens kapittel 6. Tilsvarende forpliktelser for de regionale helseforetak følger av spesialisthelsetjenesten § 2-1e ”Det regionale helseforetakets ansvar etter § 2-1 a første ledd innebærer også en plikt til å legge til rette for nødvendig samarbeid mellom ulike helseforetak innad i det regionale helseforetaket, med andre regionale helseforetak, fylkeskommuner, kommuner eller andre tjenesteytere om å tilby tjenester omfattet av loven. De regionale helseforetakene skal sørge for at det inngås samarbeidsavtaler som nevnt i helse- og omsorgstjenesteloven § 6-1. Det regionale helseforetaket kan beslutte at ett eller flere av helseforetakene det eier, skal inngå og være part i slike avtaler.”

8 Helse- og oms.tj.loven § 6-2 Krav til avtalens innhold 1. Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal utføre, 2. Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og sammenhengende helse- og omsorgstjenester til pasienter med behov for koordinerte tjenester, 3. Retningslinjer for innleggelse i sykehus, 4. Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter § 3-5 tredje ledd, 5. Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon, 6. Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering, 7. Samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid, 8. Samarbeid om jordmortjenester, 9. Samarbeid om IKT-løsninger lokalt, 10. Samarbeid om forebygging og 11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

9 Nasjonal veileder www.regjeringen.no/HOD Oppdateres og revideres

10 Status i arbeidet Endelig forslag til overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtalene 1, 3, 5, og 11 er oversendt kommunene i Midt-Norge for godkjenning/signering. Fase 2:Rusbehandling Midt - Norge skal forhandle med kommunene (3 repr.) når det gjelder tjenesteavtale 2 og 6. RMN tilsluttes de andre HF i gjenstående avtaler. Resterende tjenesteavtaler inngås i henhold til nasjonal frist 01.07.2012

11 Prosessen videre Opprette fylkesvise administrative samarbeidsutvalg (ASU) Brukerrepresentanter skal inkluderes i ASU Opprette felles faglige samarbeidsutvalg for å identifisere gråsoneområder, videreutvikle tjenesteområder/pasientforløp (f.eks tvang, ROP) Implementeringsplan, herunder klinisk forankring

12


Laste ned ppt "Inngåelse av lovpålagte samarbeidsavtaler med kommunene i Midt-Norge Fagseminar Vestmo 27-28 mars 2012 Elise Solheim Lovpålagte samarbeidsavtaler."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google