Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Evalueringsrapporten Evalueringsrapporten vurderes som god og samsvarer i hovedsak med RHF-ene sine egne oppsummeringer av hva som er oppnådd etter rusreformen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Evalueringsrapporten Evalueringsrapporten vurderes som god og samsvarer i hovedsak med RHF-ene sine egne oppsummeringer av hva som er oppnådd etter rusreformen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Evalueringsrapporten Evalueringsrapporten vurderes som god og samsvarer i hovedsak med RHF-ene sine egne oppsummeringer av hva som er oppnådd etter rusreformen Rapporten viser både at (de regionale) helseforetakene har tatt Stortingets målsettinger med rusreformen på alvor og at foretakene har stor styringskraft

2 Særlige utfordringer mht Oslo Oslo kommune hadde et godt utbygd og differensiert behandlingstilbud uten skille mellom nivåene med store ressurser i Rusmiddeletaten til koordinering og oppfølging Det var utfordringer mht. ansvarsfordeling, samarbeid og tydelighet i forhold til spesialisthelsetjenesten fordi det i Oslo ikke var bygget opp et offentlig poliklinisk nivå Evalueringen fanger opp sosialtjenesten sine vurderinger som står i en viss kontrast til kapasitetsøkningen innen spesialisthelsetjenesten Helse Sør-Øst RHF vil være opptatt av å gjøre samarbeidet med Oslo kommune enda bedre

3 Utfordringer ift. private avtalepartnere Helse Sør-Øst RHF kjøper behandlingstilbud fra private avtalepartnere for 400 mill. kr, men bruker relativt lite ressurser på oppfølging Det er en utfordring å trekke med de private avtalepartnerne i utvikling av fagfeltet hvis man bruker konkurranse med forhandlinger som anskaffelsesform De regionale helseforetakene må avklare hvordan spesialisthelsetjenesteloven skal anvendes på institusjonene som tradisjonelt har vært bygget på annen lovgivning

4 Utfordringer mht. rekruttering Opptrappingsplanen for psykisk helse innebærer en sterk desentralisering av behandlingstilbudene som både vil kreve økte ressurser og en sterk tilvekst av leger og psykologer Dette vil gjøre at institusjonene innen tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige vil ha store utfordringer i konkurransen om spesialistene, men samtidig muliggjøre et økt samarbeid

5 Styrking av behandlingstilbudene Økt kapasitet på behandling av pasienter med dobbeltdiagnoseproblematikk Økt kapasitet på avrusning og utredning, herunder et eget avrusningstilbud til ungdom Flere døgnplasser for innleggelse etter sosialtjenestelovens § 6.2 og 6.2a Økning i poiklinisk og ambulant virksomhet

6 Faglig grunnlagsdokument – (Helse Øst RHF) Det bør totalt sett være en kapasitetsfordeling tilnærmet 50/50 på langtid/korttids døgnbehandling slik at det sikres et differensiert korttids døgnbehandling til alle pasientgrupper Det bør kun tilbys langtidsbehandling over ett år etter en individuell vurdering av behandlingsbehovet til den enkelt pasient i nært samarbeid med innsøkende instans og vurderingsinstansen

7 Pasientrettigheter Retten til fritt valg av behandlingssted står i en viss motsetning til muligheten for tett kontakt mot lokal spesialisthelsetjeneste samt kommune/bydeler Den særegne forståelsen av nivåinndeling vil bli avviklet innen rusfeltet Ambisjonene om større likhet mht vurdering av rettighet samt setting av tidsfrister opprettholdes

8 Styringsutfordringer De offentlige tilbudene driftes av helseforetakene (ut fra prinsippet om integrerte helseforetak) Avtalene med private avtalepartnere er inngått fra RHF-nivået, Koordineringsenheten på Aker og RESA koordinerer bruken av plassene Det er viktig med bevissthet knyttet til vurderings- og koordineringsfunksjoner for å unngå interessekonflikter

9 Styringsmessig utfordringer Pasientrettighetsloven innebærer at det ofte ikke vil være vurderingsinstansen/det aktuelle helseforetaket som har ansvar for å betale behandlingen Brev fra HOD av 13.07.06 klargjør at ved fristbrudd har kun institusjonen som Enhet for pasientformidling ved RTV kjøper plass ved kompetanse til å avgjøre når behandlingen kan/bør avsluttes

10 Avklaringsbehov Hvordan vil det nye RHF-et organisere seg innen fagområdene psykisk helsevern og TSB? Skal det etableres fagråd i det nye RHF-et? Hvilken anskaffelsesform vil bli benyttet? Hvordan skal bruken av de private avtaleplassene koordineres? Skal det være noen former for internfakturering innad i RHF-et?


Laste ned ppt "Evalueringsrapporten Evalueringsrapporten vurderes som god og samsvarer i hovedsak med RHF-ene sine egne oppsummeringer av hva som er oppnådd etter rusreformen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google