Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samhandling Tilbudet til barn og unge Seksjon for habilitering v/ seksjonsleiar Solveig Glærum.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samhandling Tilbudet til barn og unge Seksjon for habilitering v/ seksjonsleiar Solveig Glærum."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samhandling Tilbudet til barn og unge Seksjon for habilitering v/ seksjonsleiar Solveig Glærum

2 Seksjon for habilitering En seksjon under Barne - og ungdomsavdelinga med 2 team: - Barneteam ( 20 fagstillinger + 1 merkantil) - Voksenteam ( 12 fagstillinger + 60% merkantil)

3 Forskrift om habilitering og rehabilitering Formålet med forskriften: Formålet med forskriften er å sikre at personer som har behov for habilitering og rehabilitering, tilbys tjenester som kan bidra til stimulering av læring, motivasjon, økt funksjons- og mestringsevne, likeverdighet og deltakelse.

4 Definisjon av habilitering og rehabilitering: Det er planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til brukerens eigen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet

5 Virkeområde Habiliterings og rehab.tjenester skal ytes etter kommunehelsetjenesteloven og spesialisthelestjenesteloven. Skal omfatte alle personer som har behov for habilitering og rehabilitering på grunn av medfødt eller erverva funksjonshemning eller kronisk sykdom. Personer som kan utvikle funksjonshemning eller kronisk sykdom

6 Oppgaver som krever spesialisert tilrettelegging Regionale helseforetaket skal sørge for nødvendig undersøkelse og utredning av brukere med behov for habilitering og rehabilitering.

7 Regionale helseforetaket skal sørge for: råd,veiledning og samarbeid Gi råd og veiledning til kommunen om opplegg for enkeltbrukere Samarbeid med kommunen om opplegg og utarbeiding av individuelle planer Gi råd og veiledning til ansatte i kommunen Samarbeid med andre etater når det er nødvendig for utredning, tilrettelegging og gjennomføring av tilbudet til den enkelte

8 Ambulerende tjeneste Habiliterings – og rehabiliteringstjenester i spesialisthelsetjenesten skal gis ambulant dersom det ikke er hensiktsmessig å gi slike tjenester i institusjon ( ved sykehuset)

9 Forskriften sier videre: Regulering av ansvar mellom tjenestenivåene endrer ikke de generelle prinsippene om fordeling av ansvar mellom tjenestenivå. Spesialisert habilitering, skal gis der det ikke er hensiktsmessig å legge dem under det kommunale ansvaret, som tilfeller der bistanden må knyttes opp til speaialisert medisinsk behandling eller der kravet til kompetanse overstiger nivået som kan forventes fra kommunen.

10 Ambulerende tjeneste vil si: Oppfølging av behandlingstiltak direkte med pasient og pårørende Tilbakemelding/oppfølging til personal i barnehage,skole,bolig,helsesøster osv. Deltar på ansvarsgruppemøte ved behov Møter på systemnivå ved behov

11 Andre sentrale føringer for habilitering: Veileder for voksne – 2009 Veileder for barn og unge – 1998- 2011 Ny veileder for barn, unge og unge voksne ( sendes ut på høring før ferien og skal være ferdig i høst- 2011) Samhandlingsreformen – 01.01.2012

12 Ny framtidig endret kommunerolle Ambisjoner om forebygging og innsats i sykdomsforløpenes tidlige faser Bygge opp kompetanse for å svare på kravene fra pasient med kronisk sykdom Skal søge for helhetlig tnekning med forebygging, tidlig intervensjon, tidlig diagnostikk,behandling og oppfølging. Nødvendig kompetanse er nøkkelord

13 Spesialisthelsetjenesten sin rolle: Skal gi spesialiserte helsetjenester til befolkningen. Konserntrere seg om oppgaver der de har sitt fortrinn, de spesialiserte helsetjenestene. Spesialisthelsetjenesten skal ikke svekkes, men rollene og oppgavene endres.

14 Tyngdepunktforskyvning Likeverdige beslutningstakere Spes.h.tjenesten skal utvikles i en enda tydeligere spesialisert retning i kombinasjon med pas.forløp Levere spesialiserte helsetjenester av høg inernasjonal kvalitet Rendyrking av oppgaver av spesialisert karakter

15 Spesialisthelsetjenesten skal bidra til kompetanseutveksling og kompetanseoppbygging i en forsterka kommunehelsetjeneste

16 Utfordringer for spesialisthelsetjenesten Samhandlingsreformen vil kreve bedre samhandling innad. Ny Barne- og undomsavd. ( 01.01.2012) ”En dør inn” Bedre behandlings og omsorgskjeder, som pasientforløp i samarbeid med kommunen. Kvalitetsforbedring- flere og bedre kvalitetsindikatorer ( kun IP pr. i dag)

17 Forventinger til kommuneh.tje Bedre forebygging barn og unge med behov for habiliteringstilbud, som avlastingtilbud¨, tidlig intervensjon osv. Bedre koordinering mellom kommune og spesialith.tj og mellom tjenestenivå innad i kommunen Kompetanse og stabilitet i personalgruppe Kvalitetssikring- spes. ved overføring og opprettholdelse av kunnskap og råd/ anbefalinger gitt av spes.h.tj

18 Forventing forts. Besluttingsmyndighet nær bruker/pasient Bedre samarbeidstid

19 Felles mål: Bedre samhandling og mer koordinerte tjenester til personer som har behov for habiliterings og rehabilitering.

20

21

22

23

24

25


Laste ned ppt "Samhandling Tilbudet til barn og unge Seksjon for habilitering v/ seksjonsleiar Solveig Glærum."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google