Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Helse & Omsorg Budsjettkonferanse 2016. 2 3 Fauske har en omsorgstjeneste som er ganske raus og kostnadskrevende. Ressurstilgangen er god, men det.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Helse & Omsorg Budsjettkonferanse 2016. 2 3 Fauske har en omsorgstjeneste som er ganske raus og kostnadskrevende. Ressurstilgangen er god, men det."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Helse & Omsorg Budsjettkonferanse 2016

2 2

3 3 Fauske har en omsorgstjeneste som er ganske raus og kostnadskrevende. Ressurstilgangen er god, men det oppleves ikke slik for aktørene som driver tjenestene. Hovedårsakene til dette er i all hovedsak knyttet til effektivitets- og produktivitetstap i hjemmetjenesten samt utilstrekkelig kapasitet i boliger som kan gi mulighet for heldøgns tjenester når behovet for det oppstår. Dette er også hovedårsaken til at sykehjemmet over tid har fått pasienter som burde hatt tilbud på lavere nivåer i omsorgstrappa. Dermed er det effektivitetstap også i sykehjemmet. Tilrådingene blir av disse grunnene knyttet til å rette opp skjevheter i kapasitet i omsorgstrappa, endre kriteriene for tildeling av tjenester samt å øke produktiviteten. D RIFTS - OG RESSURSANALYSE FOR PLEIE - OG OMSORGSSEKTOREN 2013 R UNE D EVOLD

4 4 Uten tiltak

5 UTEN OG MED TILTAK 5

6 6

7 PROSESSER Etablering av tildelingskontor Riktig tilbud i omsorgstrappa Pasientflyt Ressursplanlegging Ressursutnyttelse Vikarbruk Rehabilitering & Korttidsavdeling Palliativ behandling 7

8 FORTS. PROSESSER KAD Øyeblikkelig hjelp Organisasjonsutvikling Optimalisering Synergi Lederutvikling Helsefremmede lederskap Nærværsledelse 8

9 FORTS. PROSESSER Kompetanse Faglig Ledelse Rendyrking Somatikk Demens Rehabilitering Livsgledefestival Involvering Engasjement Skape øyeblikk Ringvirkninger Frivillig engasjement 9

10 FORTS. PROSSER Omsorgsboliger Buen Morgendagens demensomsorg Livsgledesykehjem 10

11 HJEMMEBASERTE TJENESTER Retten til PA/BPA er styrket, betydning for organisering av tjenester. Stryke samarbeidet mellom hjemmetjenesten og Frisklivsentralen,lag og foreninger. Fokus på pasientflyt Rehab./korttidsavd, langtidsplass 11

12 HJEMMEBASERTE TJENESTER Målsetting: –Innbyggerne i alle aldre med særlige hjelpebehov skal kunne bo lengst mulig i eget hjem og føle sosial og helsemessig trygghet. –Dette forutsetter et samarbeid mellom bruker, pårørende og tjenesteyter basert på gjensidig respekt og tillit. Fokusområder –Utvikling etter samhandlingsreformen –Avanserte sykepleiefaglige prosesser, Kompetanseheving –Bruk av velferdsteknologiske løsninger/ økt hverdagsmestring/ økt livskvalitet. –Omsorgsboliger tilrettelagt for velferdsteknologi –«øremerkede» leiligheter for «unge» med kroniske lidelser – Flytte fokus fra å bygge pasienter til å bygge selvstendige borgere. –Styrke aktivitetstilbud – lovfestet rett til dagtilbud for demente innen 2020. –Legger til rette for palliativ pleie i hjemmet –Mobil omsorg 12

13 13 Utvikling tildelte Hjemmetjenester pr. uke 2012 - 2015

14 PROGNOSE DEMOGRAFISK UTVIKLING 14

15 15 Utvikling til i dag og forventet Hamarøy Fauske

16 16 Saltdal

17 17 Salten Region

18 18

19 19

20 20

21 «HELSEPARKEN» 21 Legesenter Fysio Rehabilitering & Kortids Administrasjon Miljø & Aktivitet Somatisk Sykehjem Friskliv og cafe Omsorgsboliger Morgendagens Demens institusjon Moveien Institusjon

22 INSTITUSJON Hva har endret seg de siste 4 årene? –Ny helse- og omsorgslov –Omsorgsplanen 2015 –Nasjonal demensplan «Den gode dagen» –Meld. St. 29 «Morgendagens omsorg» Morgendagens sykehjem «smått er godt» «En del av nærmiljøet» –Mere komplekse sykdomstilstander –Høyere kvalitetskrav –Nye faglige metoder og behandling –Velferdsteknologi 22

23 INSTITUSJON – HVA ER EN SYKEHJEMSPLASS I FAUSKE? Somatikk –Behandling av fysisk sykdom Demens –Ofte fysiske oppegående Avlastning –Personer som har behov for ekstra omsorg og hjelp i en kortere periode, som avlastning for familie som har daglig omsorg. Uavhengig lokalisering Likt tjenestetilbud på somatikk Differensiert på skjermet Pasienter flyttes internt når behovet endrer seg 23

24 INSTITUSJON – DEMENSOMSORGEN Dagens lokaliteter svært dårlig tilpasset –Ikke terapeutiske områder –Bygningsmassen motiver lite til aktivitet og bevegelsesfrihet Fremtidens sykehjem «Helsetunhjemmet» Ut fra brukerens behov Fleksibel utforming Moderne og godt utstyrt – effektiv drift og godt AML Pårørende og frivillige Nærhet til øvrige tjenester ved Helsetunet 24

25 INSTITUSJON – DEN STØRSTE ØKONOMISKE UTFORDRINGEN Utagerende pasienter med demensdiagnose –Fysiske –Verbalt –Ressurskrevende –Økende tendenser –Vi bør etablere en forsterket enhet for denne brukergruppen med god kompetanse –Bør det ligge en økonomisk pott sentralt? 25

26 INSTITUSJON - LIVSGLEDESYKEHJEM 26

27 INSTITUSJON – LIVSGLEDESYKEHJEM FORTS. Status som nasjonal sertifiseringsordning Ikke fest og moro system for å oppfylle ni Livsgledekriterier som ivaretar beboernes sosiale, kulturelle og åndelige behov 9 Livsgledekriterier Økonomi –100 000,-, 20 % livsgledekonsulent 1.1.16 27

28 SAGATUN SOM INSTITUSJON Elementer som må på plass før oppstart: –Tilsynslege –Interiør –IT –Legevakt –Fysioterapitjeneste –Vaskeritjenester –Pasientsignalsystem –Rekruteringsprosess Avdelingssykepleier, sykepleiere og helsefagarbeidere –Ressurser 28

29 Hva kan Sagatun være: –Medisinsk attføring med sikte på tilbakeføring til hjemmet –Avlastning –Ettervern og utskrivningsklare pasienter Rus & Psykisk helsetjenester –Permanent opphold –Spesielt tilrettelagt opphold for funksjonshemmede –Skjermet enhet for senil demente –Selvstendig boenhet for barn/ungdom –Dagopphold –Nattopphold –Døgnopphold for øyeblikkelig hjelp –Terminalpleie 29

30 Utfasing av doble rom: Brukere som tildeles langtidsplass gis hjemmetjeneste tilbud i eget hjem/omsorgsbolig/bofelleskap fram til ledighet med enkelt rom. Ressurser overføres til hjemmetjenesten og hjemmetjenesten styrkes. 30 INSTITUSJON

31 31 Helse & Omsorg Budsjettkonferanse 2016


Laste ned ppt "1 Helse & Omsorg Budsjettkonferanse 2016. 2 3 Fauske har en omsorgstjeneste som er ganske raus og kostnadskrevende. Ressurstilgangen er god, men det."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google