Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Folk og samfunnBarnehage og opplæring Barn og foreldreHelse og omsorgMiljø og klimaLandbruk, mat og reindrift Kommunal styringPlan.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Folk og samfunnBarnehage og opplæring Barn og foreldreHelse og omsorgMiljø og klimaLandbruk, mat og reindrift Kommunal styringPlan."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Folk og samfunnBarnehage og opplæring Barn og foreldreHelse og omsorgMiljø og klimaLandbruk, mat og reindrift Kommunal styringPlan og byggSamfunnssikkerhet og beredskap Meld.St.26 ( 2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste- nærhet og helhet

2 Folk og samfunnBarnehage og opplæring Barn og foreldreHelse og omsorgMiljø og klimaLandbruk, mat og reindrift Kommunal styringPlan og byggSamfunnssikkerhet og beredskap 2 røde tråder i meldingen Svært mange temaer og områder berøres i meldingen. Representerer ikke noe direkte brudd med tidligere strategier og føringer, men har to sentrale utgangspunkter for utvikling av de kommunale helse- og omsorgstjenestene: 1.Bedre samordning av kommunale helse- og omsorgstjenester 2.Større innflytelse og flere valgmuligheter for tjenestemottakere og pårørende

3 Folk og samfunnBarnehage og opplæring Barn og foreldreHelse og omsorgMiljø og klimaLandbruk, mat og reindrift Kommunal styringPlan og byggSamfunnssikkerhet og beredskap 1. Å skape pasientens helsetjeneste En tjeneste som tar beslutninger i samråd med brukeren Som er opptatt av hva som er brukeren behov og ønsker for eget liv Som legger dette til grunn for hvilke tjenester som leveres og hvordan de er utformet God opplæring av brukeren og systematisk oppfølging

4 Folk og samfunnBarnehage og opplæring Barn og foreldreHelse og omsorgMiljø og klimaLandbruk, mat og reindrift Kommunal styringPlan og byggSamfunnssikkerhet og beredskap 2. Bedre samordning Krever god ledelse De største endringene er det behov for innen organisering, arbeidsdeling, arbeidsformer, kompetanse og ledelse Retningen som peks ut er innen samhandlingsreformens målsettinger, og tar denne videre

5 Folk og samfunnBarnehage og opplæring Barn og foreldreHelse og omsorgMiljø og klimaLandbruk, mat og reindrift Kommunal styringPlan og byggSamfunnssikkerhet og beredskap Team En mer teambasert helse- og omsorgstjeneste Samlokalisering- et godt første steg Legge til rette for to typer team; Primærhelseteam og oppfølgingsteam for brukere med store og sammensatte behov Teambasert førstelinjetjeneste; muliggjør et bredere og mer samlokalisert tilbud

6 Folk og samfunnBarnehage og opplæring Barn og foreldreHelse og omsorgMiljø og klimaLandbruk, mat og reindrift Kommunal styringPlan og byggSamfunnssikkerhet og beredskap Primærhelseteam Brukere med langvarige eller kroniske tilstander, som fortsatt er selvhjulpne Det samme gjelder brukere med de mest sammensatte behov. De får i dag ikke gode nok tjenester, for lite legetjenester og rehabilitering, og episoder med funksjonsfall oppdages ofte så sent at innleggelse ikke kan unngås. Etablering av team er viktig for å forbedre dette Bruk av koordinator, bruk av kunnskapsbaserte prosedyrer og sjekklister, IP og evaluering av IP sammen med bruker

7 Folk og samfunnBarnehage og opplæring Barn og foreldreHelse og omsorgMiljø og klimaLandbruk, mat og reindrift Kommunal styringPlan og byggSamfunnssikkerhet og beredskap Koordinator leder tverrfaglig team Viktig med systematisk oppfølging i team for personer med sammensatte behov Viktig med læringsnettverk, kompetansetiltak og faglig veiledning av medlemmene i teamene Plikt til faglig dialog mellom fastleger/primærhelseteam og spesialisthelsetjenesten

8 Folk og samfunnBarnehage og opplæring Barn og foreldreHelse og omsorgMiljø og klimaLandbruk, mat og reindrift Kommunal styringPlan og byggSamfunnssikkerhet og beredskap Bedre tilgjengelighet Innføring av direkte tilgang til fysioterapi uten henvisning Krav om at alle kommuner har psykolog ( ny finansieringsordning for psykologer for å få på plass kompetansen)

9 Folk og samfunnBarnehage og opplæring Barn og foreldreHelse og omsorgMiljø og klimaLandbruk, mat og reindrift Kommunal styringPlan og byggSamfunnssikkerhet og beredskap Mer og bredere kompetanse Behov for flere med helse- og sosialfaglig kompetanse, behov for høyere kompetanse og en større tverrfaglig bredde, tilpasset brukernes behov Behov for ledere med mer kompetanse, både om ledelse og om de tjenester de skal lede Behov for opplæring av personell uten fagkompetanse Rekruttering til etter- og videreutdanning Skal utarbeides en handlingsplan for rekruttering. Kompetanse og fagutvikling i omsorgstjenesten- Kompetanseløftet 2020

10 Folk og samfunnBarnehage og opplæring Barn og foreldreHelse og omsorgMiljø og klimaLandbruk, mat og reindrift Kommunal styringPlan og byggSamfunnssikkerhet og beredskap Ledelse Den kommunale helse- og omsorgstjenesten er en stor og kompleks virksomhet Stort behov for innovasjon og utvikling Tjenesten trenger et lederløft Styrke ledelse på alle nivå Behov for flere ledere, og ledere med god lederkompetanse og tilgang på god helse- og sosialfaglig kompetanse

11 Folk og samfunnBarnehage og opplæring Barn og foreldreHelse og omsorgMiljø og klimaLandbruk, mat og reindrift Kommunal styringPlan og byggSamfunnssikkerhet og beredskap Regjeringen vil tydeliggjøre kommunens plikt til internkontroll ved å øke tilgangen til relevante lederutdanninger I samarbeid med spesialisthelsetjenesten; et topplederutdanningstilbud

12 Folk og samfunnBarnehage og opplæring Barn og foreldreHelse og omsorgMiljø og klimaLandbruk, mat og reindrift Kommunal styringPlan og byggSamfunnssikkerhet og beredskap Data for forvaltning av tjenesteutvikling God ledelse, styring og forvaltning og utvikling av de kommunale helse- og omsorgstjenestene forutsetter data om tjenestens innhold I dag mangler i betydelig grad slike data om deler av de kommunale helse- og omsorgstjenestene Regjeringen vil etablere et kommunalt helse- og omsorgsregister Lokalt kvalitetsarbeid og forskning på tjenestene

13 Folk og samfunnBarnehage og opplæring Barn og foreldreHelse og omsorgMiljø og klimaLandbruk, mat og reindrift Kommunal styringPlan og byggSamfunnssikkerhet og beredskap Barn og unge Mange barn har psykiske helseutfordringer Mange aktører må samarbeide og opptre koordinert Videreføre arbeidet med å styrke helsestasjon- og skolehelsetjeneste og tilpasse innhold og arbeidsformer til dagens utfordringer Skal utformes en ungdomshelsestrategi og en ny strategi for seksuell helse I løpet av 2015- en barnefattigdomsstrategi En plan for regjeringens arbeid overfor barn og unge ( høst 2015) Plan for utsatte barn og unge mellom 0-24 år fortsetter

14 Folk og samfunnBarnehage og opplæring Barn og foreldreHelse og omsorgMiljø og klimaLandbruk, mat og reindrift Kommunal styringPlan og byggSamfunnssikkerhet og beredskap Psykisk helse og rus Innføre krav om psykologkompetanse i de kommunale helse- og omsorgstjenestene Regjeringen vil innføre betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter innen psykisk helsevern samt tverrfaglig spesialisert rusbehandling Klargjøre at den kommunale plikten for øyeblikkelig hjelp døgntilbud også omfatter brukere med psykisk helse og rusproblemer

15 Folk og samfunnBarnehage og opplæring Barn og foreldreHelse og omsorgMiljø og klimaLandbruk, mat og reindrift Kommunal styringPlan og byggSamfunnssikkerhet og beredskap Brukere med psykisk helse- og rusproblemer skal få opplæring og hjelp til å endre livsstil, mestre livet og følge opp egne helseutfordringer Primærhelseteam og bedre opplæringstilbud For personer med store og sammensatte problemer med psykisk sykdom/rus; ikke nok med primærhelseteam- de trenger oppsøkende behandlingsteam

16 Folk og samfunnBarnehage og opplæring Barn og foreldreHelse og omsorgMiljø og klimaLandbruk, mat og reindrift Kommunal styringPlan og byggSamfunnssikkerhet og beredskap Øyeblikkelig hjelp Legevakt har over lang tid blitt utpekt som et svakt ledd i den akuttmedisinske kjeden Akuttmedisin-forskriften er revidert Gode løsninger forutsetter et nært samarbeid mellom helseforetak og kommunene regionalt og lokalt

17 Folk og samfunnBarnehage og opplæring Barn og foreldreHelse og omsorgMiljø og klimaLandbruk, mat og reindrift Kommunal styringPlan og byggSamfunnssikkerhet og beredskap Vold og overgrep Vold og seksuelle overgrep- et alvorlig folkehelseproblem Å avdekke vold og seksuelle overgrep er et ansvar for alle, men personell som jobber med og møter barn bl.a. helsepersonell i den kommunale helse- og omsorgstjenesten Viktig å tydeliggjøre ansvar i lov, øke kompetansen og gjøre de kommunale helse- og omsorgstjenestene inkludert fastlegene og legevakt bedre i stand til å avdekke og bekjempe overgrep

18 Folk og samfunnBarnehage og opplæring Barn og foreldreHelse og omsorgMiljø og klimaLandbruk, mat og reindrift Kommunal styringPlan og byggSamfunnssikkerhet og beredskap Omsorg Investeringstilskuddet er allerede styrket med heldøgns omsorgsplasser Etablere en forsøksordning med statlig finansiering av omsorgstjenestene, Lovfestet rett til heldøgns pleie- og omsorg ny Demensplan 2020 sammen med brukere og pårørende Et kvalitetsutviklingsarbeid for sykehjem


Laste ned ppt "Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Folk og samfunnBarnehage og opplæring Barn og foreldreHelse og omsorgMiljø og klimaLandbruk, mat og reindrift Kommunal styringPlan."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google