Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Økonomiplan 2013 - 2016 Fylkesrådmannens forslag, 21. mai 2012 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Økonomiplan 2013 - 2016 Fylkesrådmannens forslag, 21. mai 2012 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Økonomiplan 2013 - 2016 Fylkesrådmannens forslag, 21. mai 2012 1

2 Østfold fylkeskommune  2013 – 2016:kr 12 milliarder*  Ansatte:2500  Bygningsmasse: 265.000 kvadratmeter  Stor tjenesteprodusent og ledende regional utviklingsaktør * Inkludert kr 1,4 mrd i øremerkede tilskudd, refusjoner og inntekter i perioden 2 Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan 2013-2016

3 Økonomiplanen bygger på Økonomiplan 2012–2015 med fylkestingets føringer Årsbudsjett 2012 med fylkestingets føringer Årsberetning og regnskap 2011 Strategiske føringer i våre regionale planer 1. tertialrapport 2012 Revidert nasjonalbudsjett 2012 Kommuneproposisjon for 2013 Politiske enkeltvedtak i løpet av året Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan 2013-2016 3

4 Førende premisser Gjelda skal ikke øke, er på 1,8 mrd (70% av inntektene) (låneopptak 240 mill, avdrag 270 mill) Løpende investeringsbehov skal ikke lånefinansieres Utbytte fra Østfold Energi utover 60 mill skal til regionalt utviklingsfond Forutsatt overskudd skal bruk av disposisjonsfond tilbake ved regnskapsavslutning 4 Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan 2013-2016

5 Overskudd i 2011 på kr 92,5 mill Overskuddet skyldtes: Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan 2013-2016 5 Skatt og finansinntekter27 mill Momskompensasjon30 mill Premieavvikpensjon28 mill Mindreforbruk8 mill Samlet92,5 mill

6 Resultat pr område i 2011 Politisk styring og kontrollorganer 5,8 mill Adm.ledelse og felles - 3,3 mill Opplæringstjenester - 2,7 mill Tannhelse 0,8 mill Samferdsel2,6 mill Regional utvikling 4,8 mill Samlet balanse (0,3% av driftsbudsjettet) 8,0 mill Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan 2013-2016 6

7 Disponering overskudd 2011 Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan 2013-2016 7 Avsetning disposisjonsfond28 mill Pensjonsfond28 mill Investeringsfond10 mill Regionalt utviklingsfond10 mill Fylkesveginvesteringer10 mill Særskilte tiltak (opplæring, opera, Borgarsyssel) 6,5 mill Samlet92,5 mill

8 Tertialrapport og Rev. nasjonalbudsjett 1. Tertialrapport 2012 Skatt/inntekstutjevning: - 7 mill kr (nye befolkningstall) Rentekompensasjon: - 6 mill kr (lavere statsobl.rente) Økt pensjonspremie KLP: 7 mill kr Negativt avvik innen opplæring, tannhelse og kollektivtrafikk Revidert nasjonalbudsjett 15. mai 2012 Skatteanslaget oppjustert med 400 mill for fylkeskommunene Betyr om lag 20 mill for ØFK 8 Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan 2013-2016

9 Kommuneproposisjonen 2013 Frie inntekter videreført med deflator (lønns- og prisvekst) på 3,7 % 600 mill i økning til fylkeskommunene pga befolkningsvekst. Utgjør ca 30 mill for ØFK 200 mill til fylkeskommunene i realøkning. Utgjør ca 10 mill for ØFK Endelige tall og fordeling kommer i statsbudsjettet. 9 Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan 2013-2016

10 Frie inntekter 2012 (kr pr innbygger) 10 Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan 2013-2016

11 Utbytte fra Østfold Energi Fra 2001 til 2011: samlet utbytte på 1272 mill –dvs 115 mill pr år i snitt Budsjett pr år: –Minimum 60 mill som inngår i driftsbudsjett –Utbytte utover 60 mill avsettes på regionalfondet –For 2012: 7,5 mill til regionalfondet Momskompensasjon 29 mill i 2013 Siste året hvor deler (20%) kan benyttes til drift Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan 2013-2016 11

12 Inntekter 2013: samlet 2695 mill Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan 2013-2016 12 (Tall i mill kr) I tillegg kommer ca 350 mill i øremerkede tilskudd, refusjoner og inntekter

13 Utgifter 2013: samlet kr 2695 mill (Deflator 3,7%) (Tall i mill kr) Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan 2013-2016 13

14 Tilpasningsbehov 2013 siste år med vedtatt effektiviseringsprogram innen opplæring, på 3,5 mill (renhold, tilbudsstruktur, innkjøp) Ytterligere tilpasningsbehov i ØFK: 3 mill i 2013 6 mill i 2014 9 mill i 2015 12 mill i 2016 Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan 2013-2016 14

15 Tannhelse Kr 95 mill i 2013. Kr 380 mill i hele perioden Befolkningsøkningen > 67 år går opp fra 300 pr år til over 1000 pr år i planperioden –Ressurser må omprioriteres til eldre med rettigheter –Tiltak for fortsatt bedring av unges tannhelse Ny lov om Tannhelsetjenesten – Vedtatt tannhelseplan 2012-15 –Nye grupper med rettigheter, forebyggende arbeid Krav til lokaler, utstyr, hygiene, pasient- og behandlersikkerhet –Færre og større klinikker Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Østlandet Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan 2013-2016 15

16 Opplæringstjenester Kr 1582 mill i 2013. Kr 6320 mill i hele perioden 490 flere elever i 2014/15 enn 2011/2012 (9800) Viderefører stabile rammer for grunnskolen, fagskolen, folkehøyskolen, karrieresenteret, voksenopplæring og Inspiria Fokus på kvalitetsutvikling, elevenes læring, læringsmiljø, lærernes kompetanse, ledelse, utvikling Plan for å øke andelen som gjennomfører videregående opplæring – «Krafttak for læring» Regional kompetanseplan Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan 2013-2016 16

17 Budsjettøkninger innen opplæring som er innarbeidet - Leksehjelp0,18 mill - Voksenopplæring0,4 mill - VOFO0,1 mill Utskifting elev-PCer4,0 mill PC til lærlinger/lærekandidater0,8 mill Økt volum lærlinger/lærekandidat0,7 mill Nye lokaler fagskolen0,3 mill Økt antall privatister1,2 mill Finansiering modell utdanningsvalg1,3 mill Nytt skoleadministrativt system0,3 mill Samlet9,28 mill Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan 2013-2016 17

18 Områder der styrking er ønskelig Ressursbruk i dag Ønsket styrking Oppfølgingstjenesten 7 mill2 mill Plan for at flere skal gjennomføre vgo*2 mill2-5 mill Tiltak for ungdom uten arbeid og utdanning **3 mill Voksenopplæring21 mill1 mill Hospitantressurser og skolebesøk Inspira2,1mill1,5 mill Innkjøp av trykte læremidler4 mill3 mill Økte ledelses- og utviklingsressurser1,5 mill2,5 mill Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan 2013-2016 18 *Særskilte midler i handlingsplanen ”Krafttak for læring” ** Ressurser primært i regi av Oppfølgingstjenesten

19 Investeringer for over 240 mill I planperioden Tidligere bevilget Verksted/kjøretøyhall Halden vgs30 mill2 mill Tosterødberget17,5 mill18,5 mill Nybygg St. Olav vgs101 mill HMS-tiltak31 mill Arealeffektivisering18 mill Utstyr, ombygginger22 mill Økologisk melkeproduksjon, Kalnes vgs23 mill Planmidler til ny skole i Fredrikstad3 mill Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan 2013-2016 19

20 Samferdsel Kr 284 mill til netto drift og investering veg i 2013. Kr 1147 mill i hele perioden Kr 265 mill til kollektivtrafikk i 2013. Kr 1060 mill i hele perioden I tillegg billettinntekter på over 120 mill pr år Regional transportplan for Østfold Viktige transportkorridor (jernbane, veg) Fremkommelighetstiltak kollektivtrafikk/gang- og sykkelveier – Bypakke Nedre Glomma Eget program for bruer Videreført ungdomstiltak kollektiv: 0,8 mill Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan 2013-2016 20

21 Økonomiske utfordringer samferdsel Nye driftskontrakter veg sør og øst, 30 % kostnadsøkning, full effekt 2013 –Utgiftsøkning om lag 15 mill –Inndekning ved reduksjon dekkevedlikehold og investeringer Nye anbud buss NG og IØ fra sommer 2013 –Utgiftsøkning helårsbasis om lag 20 mill –Inndekning ved rutekutt og/eller økning billettpriser Ikke innarbeidet –Ny kontrakt NG – bruk av biogassbusser ca 10 mill –Studentrabatt voksenopplæring ca 1,5 mill Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan 2013-2016 21

22 Regional utvikling Kr 118 mill i 2013. Kr 470 mill i hele perioden Regional planlegging: –Regional planstrategi vedtas i 2012 –Følges opp med Regional transportplan og Regional kompetanseplan Næringsutvikling: –Økt FOU innen energi/miljø, helse/omsorg og byggenæring, styrke kunnskapsmiljøene, økt entreprenørskap –Aktiv bruk av internasjonale organer og virkemidler Klima/energi: –Klimanett Østfold er etablert –Forvaltningsplan vannregion Glomma vedtatt Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan 2013-2016 22

23 Regional utvikling Kultur: –Etablering av Østfold Kulturutvikling –Viken filmsenter –Planarbeid fylkesscene Utviklingsavtalene med kommuneregionene revideres Friluftspolitikk med økt fysisk aktivitet God forvaltning av biologisk mangfold, vilt- og fiskeressurser Handlingsplan «Se Østfold kulturminner» 23 Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan 2013-2016

24 Budsjettøkninger regional utvikling som er innarbeidet - Integreringsprosjekt300.000 - Kulturdråpen300.000 - Dansekunst Østfold150.000 - Festivalstøtte300.000 - Studium Actoris75.000 - Klimafond200.000 - Egenandel EU-programmer500.000 Klimanett Østfold100.000 Luftovervåking100.000 Direktør Østfold kulturutvikling500.000 Økt husleie kulturvikling og opera600.000 Prosjekt kulturminner kommunene500.000 Borgarsyssel ombygging, Billedarkiv500.000 Solbergtårnet100.000 Skjærgårdstjenesten100.000 Samlet4.325.000 Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan 2013-2016 24

25 Regionalt utviklingsfond Fra budsjettvedtaket: ”Vi vil søke å opprettholde et betydelig utviklingsfond, som skal bidra til vekst i Østfold. Midlene skal i førte rekke benyttes til større prosjekter og tiltak som bærer i seg muligheten til å løfte og utvikle hele fylket.” Samlet udisponert på fondet: 21,0 mill –Regnskap 2011:10,0 mill –Utbytte fra Østfold Energi: 7,5 mill –Tidligere udisponert: ca 3,5 mill Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan 2013-2016 25

26 Forslag til fordeling av Regionalfondet Til disposisjon: 21 mill NCE Halden: 1 mill Regionalpark Haldenkanalen: 1 mill Interreg/EU: 1 mill “Se Østfolds kulturminner”: 1 mill Kompetanseoffensiven: 4 mill Opplevelsesnæringene: 2 mill Utviklingsavtalene: 5 mill Fylkesscene: Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan 2013-2016 26

27 Veien videre Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan 2013-2016 27 21. maiFylkesrådmannens økonomiplanframlegg 21. maiUtvidet Fylkesutvalg 4. juniAdministrasjonsutvalget 5. juniOpplæring, kultur og helsekomiteen 6. juniSamferdsel, klima og miljøkomiteen 7. juniFylkesutvalget lager sin innstilling 21. juniFylkestinget vedtar økonomiplan 2013-2016


Laste ned ppt "Økonomiplan 2013 - 2016 Fylkesrådmannens forslag, 21. mai 2012 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google