Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 - Fylkesrådmannens forslag, 2. november 2011 Årsbudsjett 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 - Fylkesrådmannens forslag, 2. november 2011 Årsbudsjett 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 - Fylkesrådmannens forslag, 2. november 2011 Årsbudsjett 2012

2 2 Samspill økonomiplan og årsbudsjett Samspill fylkesting og fylkesrådmann Desember Mars Juni September Kommuneproposisjon Økonomiplan 2. Tertialrapport Statsbudsjett Årsbudsjett Årsregnskap Årsberetning 1. Tertialrapport Årshjulet

3 3 1) Fylkeskommunal skatteøre 2,65% 2) Anslått rente 3,15% Samlede inntekter 2012: 2592 mill

4 4 Skatt og rammer - 2418 mill Budsjett 20112318 mill Rammetilskudd*13 mill Skatt90 mill Rentekompensasjon-3 mill  Økning fra 2011 til 2012 på 100 mill * Netto økning etter uttrekk av kr 20 mill til veginvesteringer

5 5 Frie inntekter

6 6 Tilskudd til regional utvikling Samme beløp til Østfold i 2012 som i 2011: 21,05 mill

7 7 FRM budsjettforslag 01.11.10 Østfold Energi Budsjettert utbytte på 90 mill Utbytte utover 60 mill i 2012 til Regionalfondet Tidligere avsetning 25 mill fra disposisjonsfondet (+10 til investeringer) 12 mill fra pensjonsfondet Halden og Kirkeparken vg skoler: 9,7 mill Fylkesveier: 6,1 mill Rentekompensasjonsordning

8 8 Tannhelse19 mill Kollektivtrafikk122 mill Opplæringstjenester159 mill Interreg28 mill Kultur og idrett64 mill Kulturminner6 mill Regional utvikling - annet12 mill SamletKr 410 mill Øremerkede tilskudd, refusjoner og øvrige inntekter - ca kr 410 mill i 2012

9 9 9 Førende premisser for driftsbudsjettet Gjelda skal ikke øke (låner 74 mill i 2012 og betaler 66 mill i avdrag) Vedvarende investeringsbehov dekkes uten lån (fylkesveger og skole-PCer, samlet 115 mill) God husholdering med tidligere overskudd (samlet 47 mill i 2012) Regionalt utviklingsfond skal gi politisk handlefrihet (styrket med 40 mill, økonomiplanvedtak i juni i år)

10 10 Samlede utgifter 2012: 2592 mill

11 11 Tannhelseplan 2011-2014 ferdig ved årsskiftet, følges opp med gjennomgang av klinikkstruktur Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Østlandet under oppbygging Tannlegevaktordning i helgene videreføres Investeringer i nye IT løsninger av hensyn til informasjonssikkerhet Nytt elektronisk pasientsystem Ny tannklinikk i Halden Tannhelse: Budsjett 2012: 92 mill på 19 klinikker

12 12 Bedre læringsutbytte for elever og lærlinger – flere skal fullføre og bestå –Systematisk langsiktig arbeid gjennom styringssystem for vgs og kvalitetssystem for fagopplæringen –Gjennomføre handlingsplanen for å økt andel som består og gjennomfører; sosialfaglig stillingsressurs, sommerskole, leksehjelp –Kommunesamarbeid på områdene informasjonsoverføring, karriereveiledning, dialogforum m.v. –Overgang vg2 – vg3 med vekt på flere læreplasser Ny Giv; bedre yrkesretting, kompetansehevingstiltak m.v.: –Overgangsprosjektet, oppfølgingsprosjektet, statistikkprosjektet Videregående opplæring

13 13 Rammer videreføres –Karrieresenteret –Voksenopplæring –PPT/OT –Tilskudd til studieorganisasjoner –Skjeberg folkehøyskole –Digitale og trykte læremidler Områder som foreslås styrket: –Elevtallsvekst vgskr 15,0 mill –Elevtallsvekst grunnskolenkr 9,0 mill –PCer lærlinger/lærekand. kr 3,8 mill –Østfold fagskole kr 5,0 mill –Frokost, frukt, grøntkr 0,5 mill Videregående opplæring Budsjett 2012: 1504 mill

14 14 Effektiviseringsprogrammet for vgs følges opp: kr 9 mill i 2012 –Effektivisering av tilbudsstrukturen (MD, MK og ST-FO): 2,5 mill –Renholdseffektivisering: 7,5 mill –Innkjøpseffektivisering 1,5 mill –Sentrale midler 0,5 mill Herav 3 mill omdisponert til elevtallsveksten Videregående opplæring – effektivisering

15 15 Investeringer skolebygg Prosjekter i sluttfasen med totalkostnad –Askim: MD, kantine, bibliotek, idrettshall 145 mill –Mysen: Restaurant/matfag, elevsenterfunksjoner mv 133 mill Løpende arealeffektivisering på flere skoler Nye prosjekter med anslått kostnad –Halden: Kjøretøy/verkstedhall 33 mill –Halden: Tosterødberget 35 mill –Mysen: Allmenpraktisk avdeling 37 mill –Skjeberg fhs: Kjøkken, spisesal og ekstra vedlikehold 31 mill –St. Olav: Oppstart 100 mill –Eiendomserverv St. Olav og Halden vgs 5 mill Mulighetsstudier iverksettes Halden vgs og ”Ny skole Fredrikstad”

16 16 FRM budsjettforslag 01.11.10 16 Ramme investering 2012: 102 mill + anslått 20 mill i momsrefusjon bompengeinvesteringer Ramme drift 2012: 176 mill Økt fremkommelighetstiltak kollektivtrafikk samt gang- og sykkelveier Ny driftskontrakt (Østfold Øst i 2012) Ny fylkesveiplan som del av helhetlig samferdselsplan Fylkesveier Budsjett 2012: 297 mill

17 17 Østfold kollektivtrafikk Budsjett 2012: 255 mill Nytt billettsystem Opprettholder rutetilbudet Ingen prisendringer Økt fokus sikkerhet for skolelever (1,5 mil til setebelter) Ytterligere styrking bestillingsruteopplegg/ planleggingsverktøy Belønningsordningene (universell utforming, kollektivtrafikk i distriktene, samordne off. betalt transport) Kompetansehevende tiltak (bussbransjeavtalen), 12 mill Ny kollektivplan som del av helhetlig samferdselsplan

18 18 Næringsutvikling – Komp.offensiven, opplevelsesnæringene11,8 mill Interregionalt samarbeid – Interreg, GO, Østlandssam., Osloreg.8,0 mill Fylkesplanlegging – ny regional plan, planbehandling, analyse og GIS8,5 mill Friluftsliv og miljø – vannforvaltning, klima og energi, biologisk mangfold7,6 mill Folkehelse – partnerskap, egen virksomhet9,5 mill Kultur og idrett – Fylkesbibliotek, Østfold kulturproduksjon og Østfold teater, Opera Østfold 39,6 mill Kulturminnevern – fylkesdelplan, arkeologi8,1 mill Østfoldmuseene16,9 mill Regional utvikling Budsjett 2012: 110 mill kr

19 19 Tiltak/områder som foreslås styrket – samlet 6 mill Miljø/vannforvaltning0,8 mill Akerøy fort0,15 mill Interkommunalt arkiv0,3 mill Klimanettverk0,6 mill Opplevelsesnæringene2,2 mill Folkehelseundersøkelse0,5 mill Frivillige organisasjoner0,5 mill Rus/krimforebygging0,3 mill Kulturvirksomhetene0,5 mill Regional utvikling

20 20 Fylkesgalleriet Punkt Ø3,33 mill Østfold Medieverksted0,50 mill Østfold kunstnersenter1,70 mill Østfold Idrettskrets1,66 mill Det Norske Blåseensemblet4,65 mill Østfold Barne- og ungdomsråd1,49 mill Østfold Symfoniorkester0,23 mill Østfold Musikkråd0,99 mill Askim kulturhus0,30 mill Studium Actoris0,22 mill Støtte til kulturproduksjoner1,43 mill Viken filmsenter0,60 mill Spydeberg prestegård0,10 mill Tilskudd til kultur og idrett i 2012

21 21 Oppsummerte endringer i inntekter og utgifter 2011 - 2012 Inntekter Skatt, rammer, momsrefusjon120 mill Uttrekk fylkesveger- 20 mill Adm. effektivisering, omdisponering17 mill Redusert udisponert post6 mill Renter og avdrag – reduksjon8 mill Fondsbruk3 mill Kr 133 mill Utgifter Lønns- og prisvekst84 mill Pensjonsvekst13 mill Elevtallsvekst vgs15 mill Elevtallsvekst grunnskole9 mill Elevtallsvekst og flytting fagskolen5 mill Nye/utvidete tiltak17 mill Til veginvesteringer-10 mill Kr 133 mill

22 22 FRM budsjettforslag 01.11.10 22 2. nov Fylkesrådmannens framlegg 8. nov Høringsmøte med organisasjonene 21. nov Administrasjonsutvalget 22. nov Opplæring, kultur og helsekomiteen 23. nov Samferdsel, miljø og klimakomiteen 24. nov Fylkesutvalget lager sin innstilling 7. - 8. des Fylkestinget vedtar budsjett 2012 Veien videre


Laste ned ppt "1 - Fylkesrådmannens forslag, 2. november 2011 Årsbudsjett 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google