Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Økt aktivitets- og arbeidstilbud til mennesker med nedsatt funksjonsevne, både i forhold til drift og investering (strategi- og behovsplan). Arbeidet med.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Økt aktivitets- og arbeidstilbud til mennesker med nedsatt funksjonsevne, både i forhold til drift og investering (strategi- og behovsplan). Arbeidet med."— Utskrift av presentasjonen:

1 Økt aktivitets- og arbeidstilbud til mennesker med nedsatt funksjonsevne, både i forhold til drift og investering (strategi- og behovsplan). Arbeidet med denne saken er tidligere presentert i KRFF den 18.november 2015 Saken skal behandles i: Komité for Helse og omsorg den 20.04.16, ØEE den 02.05. og formannskapsmøte 03.05.16

2  Saken bygger på Temaplan for mennesker med nedsatt funksjonsevne 2016-2019, vedtatt av kommunestyret 8.9.2015 (utvalgssak 92/15).  Det er behov for å øke kapasiteten på antall aktivitets- og arbeidssenterplasser i årene fremover. For å sikre god nok kapasitet, er det behov for både å se på utnyttelsen av dagens kapasitet, samt behov for nybygg.

3 AKTIVITETSSENTRE: Gir aktivitetstilbud til voksne mennesker med psykisk utviklingshemming. Bemanningsfaktor 1:1 eller 1:2. EKSISTERENDE AKTIVITETSSENTRE: 1. I tilknytning til omsorgsboliger: A. Gullhella aktivitetssenter: 10 plasser B. Borgenbråten aktivitetssenter: 12 plasser C. Bergsmarksetra : 7 plasser 2. Frittstående aktivitetssentre: A. Engløkka/Låven aktivitetssenter: 20 plasser 1.A. 1.B. 1.C. 2.A.

4 ARBEIDSSENTRE: Bemanningsfaktor 1:3. Krav om produksjon og salg/inntjening. Individuelt tilrettelagt arbeidstilbud. 3. EKSISTERENDE ARBEIDSSENTRE: A. Drengsrud arbeidssenter: 18 plasser B. Daleløkken arbeidssenter: 10 plasser C. Sem arbeidssenter: 6 plasser D. Galleri Unika (butikk og verksted): 4 plasser E. FIKS – Friluftsliv, Idrett, Kosthold og Sosialt samvær : 4,8 plasser 3.A 3.B 3.C 3.D

5 4. VTA plasser (Varig Tilrettelagt Arbeid)  Etter videregående skole kan elever med utviklingshemming søke på en VTA-plass.  NAV fatter vedtak.  Asker kommune disponerer i dag totalt 54 plasser hvorav 34 plasser er ved Asker Produkt.  VTA-plasser gis et kommunalt tilskudd på mellom kr 37.596,- (Arba) og kr 142.607,- per plass (Asker Produkt).  Bemanningsbehov 1:4 - 1:6  Venteliste for å få VTA-plass.  Behov for å videreutvikle og samordne tilbudet.

6  I perioden 2016-2025 er det estimert antall på 120 elever som går ut av videregående skole og som enten vil søke på en VTA-plass, eller et aktivitets- eller arbeidstilbud i kommunal regi.  Frem til 2019:  Etableres nye arbeidsplasser innenfor eksisterende sentre  Opprettes nye plasser i hovedhuset på Nedre Sem  Etableres vaskeri ved Bondi avlastningssenter  FIKS (Friluftsliv, Idrett, Kosthold og Sosialt samvær) – Antall plasser økes fra 5 til 7  Engløkka/Låven ved Nordre Bondi – Det «Gule huset» gjenoppbygges med 2 nye rom á 25 m² til aktivitetsbruk. 20 16 201 7 201 8 201 9 202 0 202 1 202 2 202 3 202 4 202 5 2016- 2025 Totalt9141016666106 Totalt 93 Aktivitet0046301637Sum 30 Arbeid914610365433Sum 63

7 Fra 2019:  Behov for å etablere et nytt, større aktivitets- og/eller arbeidssenter.  Viktig å sikre bredden i tilbudet slik at målgruppen får mulighet til et individuelt tilpasset tilbud ut fra sitt funksjonsnivå.  Et større senter samlokalisert med Asker Produkt vil gi seniorene et felles tilbud.  Behovet for nye plasser fra 2019 vil i snitt være ca 7 nye brukere hvert år.

8 SOLBRÅVEIEN 32 A Kommunen kjøpte eiendommen i desember 15 Formålet: Sikre Asker Produkt nye lokaler Mulighet for samlokalisering med et nytt aktivitets-/arbeidssenter Til-/påbygg, alternativt nybygg 40-45 plasser Eksisterende bebyggelse: 1.500 m² Potensiale ny bebyggelse: 2.900 m²

9 Alternative løsninger Alternativ 1: o Drengsrud arbeidssenter opprettholdes. o Bruken av hovedbygningen ved Nedre Sem videreføres med 20 plasser. o Solbråveien 32 a utvikles med ferdigstillelse i 2019 med ca 40-45 nye plasser til aktivitets- og arbeidssenter, samlokalisert med Asker Produkt sin virksomhet og etablering av seniortilbud. o Dette vil dekke estimert behov frem til 2024/2025. Alternativ 2: o Drengsrud arbeidssenter avvikles (-18 plasser). o Solbråveien 32 a utvikles med ferdigstillelse 2019 med inntil 40-45 plasser. Kompensert for avvikling av Drengsrud arbeidssenter, gir det netto tilskudd på ca 22-27 plasser. o Beholde og videreutvikle Nedre Sem gård med etablering av 25-30 nye plasser i låven fra 2022. o Samlet vil dette dekke estimert behov frem til 2026. Begge alternativene vil gi god forutsigbarhet i planleggingen av tilbudet – lang tidshorisont. Alternativ 2 gir to store, robuste sentre som vil gi tilbud til ulike behov innenfor målgruppen.

10 Rådmannens anbefaler formannskapet å fatte slikt vedtak: 1.Saken om økt aktivitets- og arbeidstilbud til mennesker med nedsatt funksjonsevne, både i forhold til drift og investering (strategi- og behovsplan), tas til orientering. 2.Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre alternativ 1: 1.Drengsrud arbeidssenter opprettholdes. 2.Bruken av hovedbygningen ved Nedre Sem videreføres med 20 plasser. 3.Solbråveien 32 a utvikles med ferdigstillelse 2019 med ca 40-45 nye plasser til aktivitets- og arbeidssenter, samlokalisert med Asker Produkt sin virksomhet og etablering av seniortilbud. 3.Rådmannen rapporterer løpende om status og gjennomføring av prosjektet.


Laste ned ppt "Økt aktivitets- og arbeidstilbud til mennesker med nedsatt funksjonsevne, både i forhold til drift og investering (strategi- og behovsplan). Arbeidet med."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google