Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mulighetenes Oppland Program 10:00 - 10:30 PlanOppland 10:30 - 11:00 Regional planstrategi/Fylkesstatistikk 11:00 - 11:30 Kommunal planstrategi, Gausdal.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mulighetenes Oppland Program 10:00 - 10:30 PlanOppland 10:30 - 11:00 Regional planstrategi/Fylkesstatistikk 11:00 - 11:30 Kommunal planstrategi, Gausdal."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mulighetenes Oppland Program 10:00 - 10:30 PlanOppland 10:30 - 11:00 Regional planstrategi/Fylkesstatistikk 11:00 - 11:30 Kommunal planstrategi, Gausdal kommune 11:30 - 12:15 Lunsj 12:15 - 12:45 Kommunal planstrategi Nord-Aurdal kommune 12:45 - 14:00 Diskusjon

2 Mulighetenes Oppland Regional planstrategi (§ 7-1) Fylkestinget skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide en regional planstrategi. Planstrategien skal redegjøre for viktige regionale utviklingstrekk og utfordringer, vurdere langsiktige utviklingsmuligheter og ta stilling til hvilke spørsmål som skal tas opp gjennom videre regional planlegging. Den regionale planstrategien skal inneholde en oversikt over hvordan de prioriterte planoppgavene skal følges opp og opplegget for medvirkning i planarbeidet.

3 Mulighetenes Oppland Regional planstrategi for 2012 - 2016

4 Mulighetenes Oppland Prosess og organisering Bred involvering i utarbeidelse av kunnskapsgrunnlag våren 2015: – Planstrategiforum reetableres – Dialogmøter i alle regioner – Dialog med alle fylkeskommunale råd – Ungdomsverksted – Tverrfaglig arbeidsgruppe med representanter fra alle fagenheter Evaluering av gjeldende planstrategi Utarbeidelse av fylkesstatistikk for Oppland 2015 Planstrategikonferanse januar 2016 Planstrategiverksted i fylkestinget februar 2016 Høringsperiode 8.3 – 3.5.16 Sak i fylkestinget juni 2016

5 Mulighetenes Oppland Kunnskapsgrunnlag Internasjonale og nasjonale trender og utfordringer: – Demografi – Klima og klimatilpasning – Omstilling – det nye arbeidslivet Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging: – Gode og effektive planprosesser – Bærekraftig areal- og samfunnsutvikling – Attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder

6 Mulighetenes Oppland Noen fakta fra fylkesstatistikk for Oppland

7 Mulighetenes Oppland

8 Befolkningsutvikling

9 Mulighetenes Oppland Demografi Befolkningsvekst fylkesvis 2010 - 2015

10 Mulighetenes Oppland Andel eldre over 70 i 2015, fylkene og landet

11 Mulighetenes Oppland Andel unge, 0-18 år

12 Mulighetenes Oppland Samfunnsendringer

13 Mulighetenes Oppland Byer og tettsteder

14 Mulighetenes Oppland Oppvekst, bo og leveforhold Fordeling mellom tettbygd og spredtbygd fylkesfordelt 2014

15 Mulighetenes Oppland Boforhold og framtidige boligønsker

16 Mulighetenes Oppland Utdanningsnivå fylkene og landet 2014

17 Mulighetenes Oppland Sysselsettingsutvikling. Indeks, 2010 =100

18 Mulighetenes Oppland

19 Folkehelse Fokus på påvirkningsfaktorer og sosiale helseforskjeller

20 Mulighetenes Oppland Arbeidsledighet 2009 – 2014, Oppland

21 Mulighetenes Oppland Innlandsutvalget rapport Bioøkonomi – Skog- og trenæringen – Jordbruk og matproduksjon Industri Reiseliv Informasjonssikkerhet Spill og underholdning Innovasjon i offentlig sektor

22 Mulighetenes Oppland Reiseliv -, natur og kultur

23 Mulighetenes Oppland Klima og miljø - Det grønne skiftet Skog og tre

24 Mulighetenes Oppland Prioriterte temaer fra regionene Valdres: 1.Nærings- og stedsutvikling 2.Kompetanse 3.Samferdsel 4.Innvandring og inkludering 5.Befolkningsutvikling & bosetting 6.Folkehelse Hadeland: Viser til prioriterte fokusområder i Regional plan for Hadeland: -Bo-perspektiv -Tettstedsutvikling -Kompetanse -Næringsutvikling/arbeidspl asser -Kommunikasjon og transport -Arealbruk Gjøvikregionen: 1.Nærings- og stedsutvikling 2.Kompetanse 3.Samferdsel 4.Integrering/innvandring 5.Folkehelse og levekår 6.Klima og miljø Lillehammerregionen: 1.Nærings- og stedsutvikling 2.Kompetanse 3.Samferdsel 4.Integrering/innvandring 5.Folkehelse og levekår 6.Klima og miljø Midt-Gudbrandsdalen: 1.Nærings- og stedsutvikling 2.Kompetanse 3.Samferdsel 4.Innvandring og inkludering 5.Folkehelse 6.Klima – flom/skred Nord-Gudbrandsdalen: 1.Nærings- og stedsutvikling 2.Kompetanse 3.Samferdsel 4.Innvandring og inkludering 5.Folkehelse 6.Klima – flom/skred

25 Mulighetenes Oppland Ungdomsverksted august 2015 Hva skal til for at Oppland skal være godt å leve og trives i for ungdom? Kultur Fritidsaktiviteter Utdanning/mer inklusiv seksualundervisning Helsetjenester med fokus på psykisk helse Kollektivtransport og ungdomskort

26 Mulighetenes Oppland Prioriterte tema fra planstrategikonferansen og verksted i fylkestinget Planstrategikonferansen: Nærings- og stedsutvikling Folkehelse Klima og miljø Samferdsel Innvandring/integrering Bruk/vern Fritidsinnbyggeren Kompetanse Fylkestingsverksted: Næringsutvikling Samferdsel Kompetanse

27 Mulighetenes Oppland Næringsutvikling Flere arbeidsplasser Tiltrekke oss kompetanseintensive bedrifter Tettere samarbeid mellom Fou-miljø, næringsliv og offentlige aktører Videreutvikle eksisterende næringsliv – Bioøkonomi – Opplevelsesnæring Bedre samsvar mellom næringslivets behov og utdanningstilbud i fylket Regional plan for verdiskaping

28 Mulighetenes Oppland Kompetanse Se det helhetlige skoleløpet i sammenheng Tettere samarbeid med private og offentlige aktører for flere lærlingplasser Evne til å håndtere omstilling - fleksibilitet Kompetanse for og om innvandrere Utvikling av «grønn kompetanse» Regional plan for kompetanse Rullere Regional plan for folkehelse

29 Mulighetenes Oppland Samferdsel Vri reisemiddelvalg fra bil til kollektiv Intercity Jernbane utover intercity Integrert bo- og arbeidsmarkedsregion rundt Mjøsa Bredbånd Strategisk kollektivplan

30 Mulighetenes Oppland Forslag til regionale planer Mulighetenes Oppland i en grønn framtid er overordnet ambisjon og klima og miljøperspektivet skal integreres i de prioriterte områdene for regional planlegging og utvikling. Forslag til regionalt planarbeid i perioden: Regional plan for verdiskaping Regional plan for kompetanse Rullering av regional plan for Folkehelse Rullering av Regional plan for klima og energi

31 Mulighetenes Oppland Problemstillinger Beslutningsgrunnlag Hva ligger til grunn for vurdering av utfordringsbildet? Hvilke kunnskapsgrunnlag er benyttet og hvilke prosesser er gjennomført for å få et godt kunnskapsgrunnlag? Hvilke problemer har dere hatt ved utarbeidelse av kunnskapsgrunnlaget? Oppfølging av planstrategien? Har planstrategien medført mer målrettet planlegging? Flere planer? Færre planer? Bedre planoversikt? Bedre helhetlige planer? Interkommunale planer? Planstrategi som det overordna dokument for hele kommunens planarbeid Samsvar mellom planbehov/vedtatt planarbeid og ressurser i kommunen?


Laste ned ppt "Mulighetenes Oppland Program 10:00 - 10:30 PlanOppland 10:30 - 11:00 Regional planstrategi/Fylkesstatistikk 11:00 - 11:30 Kommunal planstrategi, Gausdal."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google