Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Årsregnskap 2015 Ole Kristian Arntsen, regnskapssjef Ålesund kommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Årsregnskap 2015 Ole Kristian Arntsen, regnskapssjef Ålesund kommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 Årsregnskap 2015 Ole Kristian Arntsen, regnskapssjef Ålesund kommune

2 Brutto driftsresultat 2015 Brutto driftsresultat iht. budsjett avvik 1,2 mill. kroner. Avvik inntekter gjelder i hovedsak høyere salgs- og leieinntekter, samt tilskudd fra stat med krav om motytelser Avvik utgifter gjelder i hovedsak høyere lønnsutgifter og overføringer. Regnskap 2015Budsjett 2015Avvik Driftsinntekter Driftsutgifter Brutto driftsresultat (tall i hele tusen)

3 Brutto driftsresultat

4 Netto driftsresultat 2015 Svikt i avkastning på aksjer og rentepapirer. Generelt lavere rentenivå gir både lavere avkastning på likviditet og mindre renteutgifter på langsiktig gjeld. Negativt driftsresultat på 2,5% mot budsjettert negativt resultat på 0,7%. Regnskap 2015Budsjett 2015Avvik Finansinntekter Finansutgifter Resultat finans Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Nto.driftsresultat i %-2,5 %-0,7 %-1,8 % (tall i hele tusen)

5 Netto driftsresultat

6 Regnskapsmessig merforbruk 2015 Regnskapsmessig merforbruk på 1,023 mill. kroner må dekkes inn i løpet av 2016 og/eller Forslag til inndekking av merforbruk legges fram i sak om årsregnskap 2015 til kommunestyret 26.mai Regnskap 2015Budsjett 2015Avvik Bruk av fond Avsetning til fond Netto avsetninger Merforbruk (tall i hele tusen)

7 Driftsresultat 2015 per budsjettområde Positivt avvik på 3,9 mill. kroner fra tjenesteområdene Negativt avvik på 4,9 mill. kroner fra inntektsområdet (gjelder i hovedsak svikt i finansinntekter) KOMMUNESTYRETS BUDSJETTOMRÅDERRegnskap 2015Budsjett 2015Avvik 1FOLKEVALGTE STYRINGSORGAN OG FELLESUTGIFTER UNDERVISNINGSTENESTER BARNEHAGETENESTER SOSIALE TENESTER HELSE- OG OMSORGSTENESTER KULTURELLE TENESTER TEKNISKE TENESTER SUM BUDSJETTOMRÅDER TENESTENE SKATT, RAMMETILSKUDD OG FINANS MERFORBRUK (tall i hele tusen)

8

9 Utvikling premieavvik Akkumulert premieavvik Balansekonto Balansekonto Balansekonto Sum

10 Beholdning fond og inndekking av underskudd

11 Underskudd per Driftsunderskudd 2014 må dekkes inn i løpet av regnskapsåret 2016 Driftsunderskudd 2015 må dekkes inn i løpet av Balanse Driftsunderskudd Driftsunderskudd Totalt (tall i hele tusen)

12 Beholdning per Disponering av disposisjonsfond og andre ubundne fond er underlagt kommunestyret. Disponering av bundne fond er underlagt administrasjon Balanse Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Totalt (tall i hele tusen)

13 Disponible driftsmidler eks. Nordøyvegen Saldo disponible midler til inndekking av underskudd er 4,5 mill. kroner. Balanse Disposisjonsfond Andre disposisjonsfond Totalt (tall i hele tusen)

14 Finansforvaltning Resultat 2015 Utsikter 2016

15 Årsrapportering 2015 Midler til løpende drift Gjeldsportefølje Langsiktige finansielle aktiva

16 Midler til løpende drift Bankinnskudd ,7 mill. kr. Bankinnskudd ,5 mill. kr. Rentebetingelser pr ,08 %

17 Gjeldsporteføljen Status Status NOK%Binding år1.000 NOK%Binding år Lån med pt rente % % Lån med Nibor basert rente % % Lån med Fast rente % % Samla langsiktig gjeld %1, %1,2 Antall løpende enkeltlån 1716 Største enkeltlån

18 Samlet gjeld fordelt på lånekilder og største enkeltlån

19 Sammensetning av gjeldsporteføljen

20 Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet Finansreglement KravMinMaks Gjeld Største enkeltlån (pst av samlet gjeld)Nei 33 % Netto gjeld per innbygger (1000 nok)Nei Avdrag som andel av minimumsavdragNei 100 % Renter Andel faste renter av samlet gjeldJa33 %67 % 33 %32 % Andel faste renter av rentebærende gjeld*Ja33 %67 %53 %41 % Andel faste renter av netto renteb. gjeldNei 53 %41 % Vektet rentebinding (år)Ja1,05,01,01,2 Andel faste renter som går ut innen 2 årNei 82 %0 % Andel faste renter som går ut innen 2-5 årNei 18 %0 % Andel faste renter med løpetid over 5 årNei 0 % Likviditet Refinansiering kommende 12 mnd.Nei 00 Vektet løpetid (år)Nei 27,128,3 Renter og avdrag som andel frie inntekterNei 0 %

21

22 Langsiktige finansielle aktiva – begrensninger iht. finansreglementet

23 Langsiktige finansielle aktiva fordelt på forvaltere

24 Langsiktige finansielle aktiva – avkastning 2015

25 Langsiktige finansielle aktiva – avkastning i % iht. mål PlasseringerBeholdningAvkastningBenchmarkPåslag Mer/mindre avkastning Forte fondsforvaltning ,95 % Sparebanken Møre ,06 % Pareto renter ,88 % Pareto aksjer ,69 % Sum langsiktig forvaltning ,21 %2,3 %3,0 %-5,1 %

26 Hvor mye bruker kommunene på finansutgifter?

27 Finansforvaltning 2016 Rentemarkedet Aksjemarkedet Finansutvalg

28

29 Renteutvikling siste år – 3 måneders markedsrente

30 Renteutvikling siste år – 10 års markedsrente

31

32 Videre forvaltning av langsiktige finansielle aktiva Nordøyvegprosjektet Sandøy kommune har vedtatt å bevilge 80 mill. kroner Framdrift Utbetalingstidspunkt

33 Videre forvaltning av langsiktige finansielle aktiva Opprettelse av finansutvalg Tettere oppfølging av finansporteføljen Månedlig rapportering Aktivaallokering Forvalterutvelgelse

34 Regnskapsresultatet er revidert per og behandles i kommunestyret Presentasjonen er utarbeidet av regnskapssjef Ole Kristian Arntsen og Therese Flaten Ålesund kommune


Laste ned ppt "Årsregnskap 2015 Ole Kristian Arntsen, regnskapssjef Ålesund kommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google