Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Årsregnskap 2015 Ole Kristian Arntsen, regnskapssjef Ålesund kommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Årsregnskap 2015 Ole Kristian Arntsen, regnskapssjef Ålesund kommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 Årsregnskap 2015 Ole Kristian Arntsen, regnskapssjef Ålesund kommune

2 Brutto driftsresultat 2015 Brutto driftsresultat iht. budsjett avvik 1,2 mill. kroner. Avvik inntekter gjelder i hovedsak høyere salgs- og leieinntekter, samt tilskudd fra stat med krav om motytelser Avvik utgifter gjelder i hovedsak høyere lønnsutgifter og overføringer. Regnskap 2015Budsjett 2015Avvik Driftsinntekter 119 556 115 001 4 555 Driftsutgifter 122 831 119 511 3 320 Brutto driftsresultat -3 275 -4 510 1 235 (tall i hele tusen)

3 Brutto driftsresultat 2011-2015

4 Netto driftsresultat 2015 Svikt i avkastning på aksjer og rentepapirer. Generelt lavere rentenivå gir både lavere avkastning på likviditet og mindre renteutgifter på langsiktig gjeld. Negativt driftsresultat på 2,5% mot budsjettert negativt resultat på 0,7%. Regnskap 2015Budsjett 2015Avvik Finansinntekter 2 095 6 913 -4 818 Finansutgifter 8 330 9 185 -855 Resultat finans -6 235 -2 272 -3 963 Motpost avskrivninger 6 541 5 994 547 Netto driftsresultat -2 969 -788 -2 181 Nto.driftsresultat i %-2,5 %-0,7 %-1,8 % (tall i hele tusen)

5 Netto driftsresultat 2011-2015

6 Regnskapsmessig merforbruk 2015 Regnskapsmessig merforbruk på 1,023 mill. kroner må dekkes inn i løpet av 2016 og/eller 2017. Forslag til inndekking av merforbruk legges fram i sak om årsregnskap 2015 til kommunestyret 26.mai 2016. Regnskap 2015Budsjett 2015Avvik Bruk av fond 3 121 1 638 1 483 Avsetning til fond 1 175 850 325 Netto avsetninger 1 946 788 1 158 Merforbruk -1 023 - (tall i hele tusen)

7 Driftsresultat 2015 per budsjettområde Positivt avvik på 3,9 mill. kroner fra tjenesteområdene Negativt avvik på 4,9 mill. kroner fra inntektsområdet (gjelder i hovedsak svikt i finansinntekter) KOMMUNESTYRETS BUDSJETTOMRÅDERRegnskap 2015Budsjett 2015Avvik 1FOLKEVALGTE STYRINGSORGAN OG FELLESUTGIFTER 17 082 17 233 151 2UNDERVISNINGSTENESTER 17 679 17 591 -88 3BARNEHAGETENESTER 8 465 9 455 990 4SOSIALE TENESTER 1 695 2 154 459 5HELSE- OG OMSORGSTENESTER 32 408 34 480 2 072 7KULTURELLE TENESTER 1 451 1 969 518 8TEKNISKE TENESTER 7 730 7 518 -212 SUM BUDSJETTOMRÅDER TENESTENE 86 510 90 400 3 890 9SKATT, RAMMETILSKUDD OG FINANS -85 487 -90 400 -4 913 MERFORBRUK 2015 1 023 - -1 023 (tall i hele tusen)

8

9 Utvikling premieavvik 2010-2015 Akkumulert premieavvik201020112012201320142015 Balansekonto 21941000 690 166 526 792 3 666 248 4 352 229 6 696 911 5 230 273 Balansekonto 21941001 - - - - - -186 500 Balansekonto 23941000 -203 549 -194 780 -339 176 -527 451 - Sum 690 166 323 243 3 471 468 4 013 053 6 169 460 5 043 773

10 Beholdning fond og inndekking av underskudd

11 Underskudd per 31.12.15 Driftsunderskudd 2014 må dekkes inn i løpet av regnskapsåret 2016 Driftsunderskudd 2015 må dekkes inn i løpet av 2016-2017 Balanse 31.12.15 Driftsunderskudd 2014 3 389 Driftsunderskudd 2015 1 022 Totalt 4 411 (tall i hele tusen)

12 Beholdning per 31.12.15 Disponering av disposisjonsfond og andre ubundne fond er underlagt kommunestyret. Disponering av bundne fond er underlagt administrasjon Balanse 31.12.15 Disposisjonsfond 33 511 Bundne driftsfond 4 646 Ubundne investeringsfond 54 642 Bundne investeringsfond 2 009 Totalt 94 808 (tall i hele tusen)

13 Disponible driftsmidler eks. Nordøyvegen Saldo disponible midler til inndekking av underskudd er 4,5 mill. kroner. Balanse 31.12.15 Disposisjonsfond 3 132 Andre disposisjonsfond 1 427 Totalt 4 559 (tall i hele tusen)

14 Finansforvaltning Resultat 2015 Utsikter 2016

15 Årsrapportering 2015 Midler til løpende drift Gjeldsportefølje Langsiktige finansielle aktiva

16 Midler til løpende drift Bankinnskudd 31.12.201426,7 mill. kr. Bankinnskudd 31.12.201520,5 mill. kr. Rentebetingelser pr. 31.12.20152,08 %

17 Gjeldsporteføljen Status 31.12.2015Status 31.12.2014 1.000 NOK%Binding år1.000 NOK%Binding år Lån med pt rente 47 70334 % 46 68833 % Lån med Nibor basert rente 41 69730 % 43 44131 % Lån med Fast rente 49 20035 % 50 96936 % Samla langsiktig gjeld 138 600100 %1,0 141 098100 %1,2 Antall løpende enkeltlån 1716 Største enkeltlån 45 194

18 Samlet gjeld fordelt på lånekilder og største enkeltlån

19 Sammensetning av gjeldsporteføljen

20 Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet Finansreglement KravMinMaks31.12.201531.12.2014 Gjeld Største enkeltlån (pst av samlet gjeld)Nei 33 % Netto gjeld per innbygger (1000 nok)Nei 93107 Avdrag som andel av minimumsavdragNei 100 % Renter Andel faste renter av samlet gjeldJa33 %67 % 33 %32 % Andel faste renter av rentebærende gjeld*Ja33 %67 %53 %41 % Andel faste renter av netto renteb. gjeldNei 53 %41 % Vektet rentebinding (år)Ja1,05,01,01,2 Andel faste renter som går ut innen 2 årNei 82 %0 % Andel faste renter som går ut innen 2-5 årNei 18 %0 % Andel faste renter med løpetid over 5 årNei 0 % Likviditet Refinansiering kommende 12 mnd.Nei 00 Vektet løpetid (år)Nei 27,128,3 Renter og avdrag som andel frie inntekterNei 0 %

21

22 Langsiktige finansielle aktiva – begrensninger iht. finansreglementet

23 Langsiktige finansielle aktiva fordelt på forvaltere

24 Langsiktige finansielle aktiva – avkastning 2015

25 Langsiktige finansielle aktiva – avkastning i % iht. mål PlasseringerBeholdningAvkastningBenchmarkPåslag Mer/mindre avkastning Forte fondsforvaltning 15 6460,95 % Sparebanken Møre 24 1780,06 % Pareto renter 42 232-0,88 % Pareto aksjer 11 5202,69 % Sum langsiktig forvaltning 93 5760,21 %2,3 %3,0 %-5,1 %

26 Hvor mye bruker kommunene på finansutgifter?

27 Finansforvaltning 2016 Rentemarkedet Aksjemarkedet Finansutvalg

28

29 Renteutvikling siste år – 3 måneders markedsrente

30 Renteutvikling siste år – 10 års markedsrente

31

32 Videre forvaltning av langsiktige finansielle aktiva Nordøyvegprosjektet Sandøy kommune har vedtatt å bevilge 80 mill. kroner Framdrift Utbetalingstidspunkt

33 Videre forvaltning av langsiktige finansielle aktiva Opprettelse av finansutvalg Tettere oppfølging av finansporteføljen Månedlig rapportering Aktivaallokering Forvalterutvelgelse

34 Regnskapsresultatet er revidert per 15.04.16 og behandles i kommunestyret 26.05.16 Presentasjonen er utarbeidet av regnskapssjef Ole Kristian Arntsen og Therese Flaten Ålesund kommune


Laste ned ppt "Årsregnskap 2015 Ole Kristian Arntsen, regnskapssjef Ålesund kommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google