Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lørenskog kommune PUBLISERT: OMRÅDE: TEMA: Økonomiske rammebetingelser LØRENSKOG KOMMUNE 11.JUNI 2014 STRATEGISEMINAR.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lørenskog kommune PUBLISERT: OMRÅDE: TEMA: Økonomiske rammebetingelser LØRENSKOG KOMMUNE 11.JUNI 2014 STRATEGISEMINAR."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lørenskog kommune PUBLISERT: OMRÅDE: TEMA: Økonomiske rammebetingelser LØRENSKOG KOMMUNE 11.JUNI 2014 STRATEGISEMINAR

2 ØKONOMIPLAN 2015-2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015 Det økonomiske "bakteppe": –Utvikling i brutto utgifter –Kommunens finansielle stilling – arbeidskapital og likviditetsgrad –Utvikling i netto driftsresultat –Gjeldsutvikling –Disposisjonsfond –Utgifter til administrasjon og styring Lørenskog kommunes økonomiske stilling 2

3 Sektorenes brutto driftsutgifter per sektor 3

4 Kommunens finansielle stilling 4

5 Utvikling i netto driftsresultat 5

6 Gjeldsutvikling 6

7 Disposisjonsfond 7

8 Brutto driftsutgifter til administrasjon og styring i % av brutto driftsutgifter 8

9 ØKONOMIPLAN 2015-2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015 Økonomiske rammebetingelser –"Eksterne" forhold: Statsbudsjettet 2015 Andre forhold –"Interne" forhold Befolkningsvekst Gjeld Avdrag Inntekter (finans) Økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 9

10 ØKONOMIPLAN 2015-2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015 Økonomiske rammebetingelser – "eksternt" –Revidert nasjonalbudsjett 2014 –Kommuneproposisjonen (2015) Skatt og rammetilskudd –Lavere forventninger til skatteinngang, endringer i veksttilskudd mm. –Andre føringer Sektorspesifikke føringer og prioriteringer –Medfinansiering av spesialisthelsetjenesten avvikles –Satsing på skolehelsetjeneste og helsestasjoner –Rente- og prisnivå –Lønnsoppgjør –Pensjonsavsetninger, finanskostnader Økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 10

11 Revidert nasjonalbudsjett for 2014 - endringer i det økonomiske opplegget –Nytt skatteanslag i 2014 for hele landet: vekst på 3 %, anslag på 130,2 mrd. kr Lavere befolkningsvekst enn forutsatt for landet i 2014 - effekter av vedtatt statsbudsjett Lønnsvekstanslaget samlet sett for norsk økonomi nedjustert fra 3,5% til 3,3 % –Veksten både i samlede og frie inntekter er nedjustert med 0,4 mrd. kr i forhold til det vedtatte budsjettopplegget for 2014 –Deflator nedjusteres fra 3,1 % til 3% (prisveksten på kommunale aktiviteter hvor lønnvekst teller 2/3) Revidert nasjonalbudsjett 11

12 Utvikling i skatteinngang 2014 for Lørenskog kommune - avvik mot budsjett på 16 mill. kr per 30. mai 2014 12 Vekst i skatteinngang fra 2013 til 2014 Lørenskog kommune Tall i mill MånedAkkumulert 2013Akkumulert 2014Vekst fra 2013-14Vekst i % i mill krfra 2013-14 Januar 114,2 119,14,94,3 % Februar 116,5 121,14,63,9 % Mars 276,1 284,58,43,0 % April 281,6 288,26,62,4 % Mai 464,7 469,14,41,0 % Juni 468,2 Juli 575,3 August 586,1 September 747,2 Oktober 757,0 November 940,3 Desember 950,4

13 LørenskogLandet 2011: -2,5 %-3,2 % 2012: 4,6 % 6,8 % 2013: 8,2 % 5,7 % Befolkningsvekst i Lørenskog: 1,8 % i 2012 1,1 % i 2013. Skattevekst i Lørenskog/landet i årene 2011 - 2013 13

14 Vedtatt statsbudsjett for 2014: – Redusert rammetilskudd på 5,9 mill. kr (jf. kvartalsrapport) –Ca. 1,2 mill. kr tilbakeføres til barnehager Revidert nasj.budsjett/Kommuneproposisjonen: –Ca. 8 mill. kr i redusert skatteinngang i 2014 (3 % skattevekst) –Økt inntektsutjevning (fradrag i rammetilskudd): ca. 9,2 mill. kr –Ved en skattevekst på 3 % i 2014: 17,2 mill. kr i reduserte frie inntekter Effekter på skatteinngang og rammetilskudd i 2014 14

15 Anslag på vekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2015 på mellom ca. 4,5 til 5 mrd. kr –Av veksten vil mellom 4,2 og 4,5 mrd. kr være frie inntekter (1,4 %) –Vekst i frie inntekter tilsvarende som tidligere år –200 mill. kr til styrking av helsestasjoner og skolehelse- tjenesten –200 mill. kr knyttet til styrking av kommunale tjenester til rusavhengige og personer med psykiske lidelser –Vekst-tilskuddet øker (årlig befolkningsvekst på 1,7 % siste 3 år) Kommuneproposisjonen 2015 15

16 Samhandlingsreformen Innført i 2012: –Kommunal medfinansiering av utgifter til spesialhelsetjenesten for somatiske pasientene –Betaling for utskrivningsklare pasienter som blir "liggende over tiden" Kommunal medfinansiering avvikles fra 1. januar 2015 –Tidligere bevilgede midler trekkes inn i rammetilskuddet for 2015 –Beregnes ut fra beste anslag for kommunenes faktiske utgifter til kommunal medfinansiering i 2015) –(Mulig negativt avvik mellom bevilget gjennom rammetilskudd og faktiske utgifter) Satsing på helsestasjons- og skolehelsetjeneste fra 2014 videreføres i 2015 (200 mill. kr) Endelig forslag til inntektsrammer kommer i statsbudsjettet i oktober Kommuneproposisjonen forts. 16

17 Statsbudsjett 2014: –Lagt inn forutsetning om redusert etterspørselen etter barnehageplass når kontantstøtten økes. –Effekt på 2014 med 2,4 mill. kr i redusert rammetilskudd (5/12 effekt) Revidert statsbudsjett 2014: –Tilbakeført ca. 1,2 mill. kr –Effekten for Lørenskog kommune redusert til minus 1,2 mil. kr Helårseffekt i 2015 : –2,9 mill. kr? Kontantstøtte/barnehager 17

18 Regnskap 2013 Prognose 2014 20152016*2017*2018* Rammetilskudd624 184663 049 714 627 708 003710 150 710 932 Inntektsutjevning -65 858 -69 214-72 170 -74 473 -76 855-79 313 Sum rammetilskudd og inntekts- utjevning 558 326593 835642 457 633 530633 295 631 619 Skatt på inntekt og formue 950 437979 205 1 021 0241 053 6071 087 3151 122 090 Sum1 508 7631 573 0401 663 4811 687 1371 720 610 1 753 709 *Tallene fra og med 2016 er i 2015-priser Sentrale inntekter – utvikling i planperioden 18

19 ØKONOMIPLAN 2015-2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015 Økonomiske rammebetingelser – "internt" –Driftsresultat –Befolkningsvekst 1,5 eller 2 % i perioden frem til 2019? –Gjeld Redusere, opprettholde eller øke? –Avdrag på kommunens gjeld Minsteavdragets størrelse –Investeringsomfang? Økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 19

20 Netto driftsutgifter i % av driftsinntekter (jf. handlingsregel 1) 20

21 Ved 1,5 % befolkningsvekst: Økning på gj.sn 560 innbyggere per år Ved 2 % befolkningsvekst: Økning på gj.sn 750 innbyggere per år I den eldste aldersgruppen er befolkningsveksten omtrent lik i begge modeller. I aldersgruppen 25-66 år er forskjellen ca. 1 000 innbyggere frem til 2020 Befolkningsvekst i årene 2015 - 2020 21

22 Uansett modell: Veksten er størst i de eldste aldersgrupper, særlig i gruppen 80-89 år, og i de øvrige grupper over 67 år Barn i «barnehagealder» øker marginalt mer enn samlet vekst Antall barn i skolepliktig alder øker mindre enn samlet vekst Befolkningsvekst forts. 22

23 Mulige "gevinster" av mindre gjeld og lavere rente: Gjeldsutvikling – med effekter på renter og avdrag 23

24 Nye beregninger kommer i forbindelse med økonomiplanen – behov for gjennomgang av nedskrivningstid på kommunens anleggsmidler Avhenger også av beregningsmodell –Regneark-modellen –Forenklet modell Avdrag 24

25 Preget av å håndtere befolkningsvekst –Investere i varige driftsmidler som trengs for å yte kommunale tjenester Botilbud innenfor helse og omsorg Teknisk infrastruktur Skole og barnehage Investeringer knyttet til kommunal tjenesteproduksjon –Etterslep innen IKT-området –Anlegg og fasiliteter innen kultur og idrett Øvrige investeringer Investeringer i økonomiplanperioden 25

26 NAV skal tilby tilpassede og individorienterte sosiale tjenester. Hovedmålene for arbeidet er: Et velfungerende arbeidsliv med høy yrkesdeltagelse Et inkluderende samfunn som sikrer alle muligheter til deltagelse Økonomisk trygghet for den enkelte Å bekjempe fattigdom og utjevne økonomiske og sosiale forskjeller En helhetlig, effektiv og brukerorientert arbeids- og velferdsforvaltning Hovedmål for NAV 26

27 Sosialhjelpsutgiftene til alle brukergrupper har økt fra 26,8 mill i 2011, 30 mill i 2012 og til 33 mill i 2013. Det forventes en ytterligere økning i 2014 Gjennomsnittlig antall mottagere har økt de siste årene, og økte kostnader til husleie, hospits og livsopphold Økt satsning på forvaltnings- og gjeldsrådgivning, og tiltak rettet mot arbeid eller aktivitet. Utfordringer og tiltak: 27


Laste ned ppt "Lørenskog kommune PUBLISERT: OMRÅDE: TEMA: Økonomiske rammebetingelser LØRENSKOG KOMMUNE 11.JUNI 2014 STRATEGISEMINAR."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google