Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vann- og avl ø pskonferanse i Bod ø 19.-20. oktober 2006 Kort om VA-bransjen, NORVAR og NORVARprosjekt Kvalitet og sikkerhet i vannforsyningen Rammebetingelser.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vann- og avl ø pskonferanse i Bod ø 19.-20. oktober 2006 Kort om VA-bransjen, NORVAR og NORVARprosjekt Kvalitet og sikkerhet i vannforsyningen Rammebetingelser."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vann- og avl ø pskonferanse i Bod ø 19.-20. oktober 2006 Kort om VA-bransjen, NORVAR og NORVARprosjekt Kvalitet og sikkerhet i vannforsyningen Rammebetingelser i endring v/Toril Hofshagen, NORVAR BA

2 Kort om VA-bransjen, NORVAR og NORVARprosjekt

3 VA-bransjen - noen n ø kkeltall V: Forsyner befolkningen med v å rt viktigste n æ ringsmiddel 1727 vannverk > 50 personer 46.000 km hovedvannledninger A: Verner vannmilj ø et ved en trygg avl ø psh å ndtering og forsvarlig slambruk 2597 avl ø psanlegg > 50 PE 85.000 tonn slamt ø rrstoff 40.000 km hovedavl ø psledninger (inkl. overvann) 368.000 mindre avl ø psanlegg (< 50 PE) Stipulert gjenanskaffelsesverdi (2001-verdi): 434 mrd. kr Omsetter å rlig for ~8 mrd. kr Ca. 6000 ansatte (+ mange tusen i entrepren ø rbransjen)

4 Noen generelle utfordringer for VA-bransjen Krevende topografi og demografi Lite homogen sektor Ø kte krav til tjenestekvalitet, effektivitet og kundeservice Klima i endring Ny kunnskap gir stadig nye utfordringer Underinvesteringer, s æ rlig mht. ledningsnettfornyelse og ved ” gamle ” anlegg Lokalpolitikere kan v æ re for lite bevisste ” eiere ” (VA-gebyret blir kommunal buffer) Rekrutteringen blir et stadig st ø rre problem Lavt FoU-niv å Fragmentert statlig regelverkstyring og myndighetsut ø velse

5 Hva gj ø r NORVAR BA? (AL Norsk vann og avl ø p BA) Medlemsorganisasjon for eiere av vann- og avl ø psverk interessearbeid (rammebetingelser, rekruttering m.m.) kunnskaps- og erfaringsformidling (bl.a. 6 faggrupper) initierer fellesprosjekter for bransjen (NORVARprosjekt) arrangerer etterutdanning/kurs/konferanser m.m. Andelseiere: De interkommunale selskapene, >300 av kommunene (direkte eller gjennom driftsassistansen) samt enkelte private VA-verk (>90% av befolkningen) Ca. 120 assosierte medlemmer (konsulenter/leverand ø rer m.m.) Samarbeidsavtale med KS Mer info p å www.norvar.nowww.norvar.no

6 NORVARprosjekt Felles kompetanse- og utviklingsl ø ft for VA- bransjen 1 kr/innbygger å rlig 4- å rige programperioder, 2 bevilgningsrunder å rlig Deltakerne bestemmer programomr å dene, foresl å r prosjekter og avgj ø r hvilke prosjekter som skal prioriteres Deltakerne har fri tilgang til alle resultater av prosjektsystemet

7 ” Sikker vannforsyning med fokus p å helse ” – programomr å de i NORVARprosjekt Prosjekter p å gang: Membranfilter som hygienisk barriere Fremtidig brannvannsforsyning – forprosjekt Vannkilden som hygienisk barriere Noen utgitte rapporter: Hygieniske barrierer og kritiske punkter: Hva har g å tt galt? (136) Veiledning i bygging og drift av drikkevannsbasseng (137) Erfaringar med klorering og UV-str å ling av drikkevatn (139) Optimal desinfeksjonspraksis for drikkevann (147) Veiledning i utarbeidelse av pr ø vetakingsprogrammer for drikkevann (148) Veiledningsmateriell for ø kt sikkerhet og beredskap i vannforsyningen (C5)

8 ” Bedre ledningsnett ” – programomr å de i NORVARprosjekt Prosjekter p å gang: Viktige tiltak for å heve kvaliteten p å nye VA-ledningsanlegg – hovedprosj. Materialkvalitet p å VA-ledningsnettet (videref ø ring av forfallsprosjektet) Erfaringssammenstilling om lekkasjes ø kning og reparasjoner p å vannledningsnettet Noen utgitte rapporter: Mal for forenklet VA-norm (125 – se ogs å www.va-norm.no) R ø rinspeksjon med videokamera. Veiledning/rapportering. Hovedvannledninger (129) Vannledningsr ø r i Norge. Historisk utvikling. 26 dimensjonstabeller (135) PressurePuls for deteksjon av lekkasje p å vannledninger (B2) Kartlegging av mulig helserisiko for abonnenter ber ø rt av trykkl ø s vannledning ved arbeid p å ledningsnettet (143) Kvalitetsheving av nye VA-ledningsanlegg. Kartlegging og tiltaksforslag (B3) Veiledning i overvannsh å ndtering (144) Vannkvalitet i ledningsnettet – Problemoversikt og status (B4) Inspeksjonsmal for avl ø pssystemer, del 1 ledninger (145) B æ rekraftig vedlikehold (146)

9 ” Kildekontroll og gjenbruk av ressurser ” – programomr å de i NORVARprosjekt Stoff for stoff – kilde for kilde Amalgamkampanjen (2003/2004) Bilvaskeanlegg (2004/2005/2006) Sigevann fra fyllinger (2006/2007) Legemiddelrester? Noen rapporter Utslipp fra bilvaskehaller (B5) Tilf ø rsel av industriavl ø p til kommunalt nett – veil. (149) Informasjon og kommunikasjon om slam Tre å rig prosjekt med en rekke delprosjekter, bl.a.: Forum for bruk av slam ihv. jordbruk og gr ø ntanlegg Informasjons- og kommunikasjonstiltak Antibiotika i slam Eksempler p å bruksomr å der for slam Implementering av kvalitetssystem

10 ” Effektive VA-organisasjoner og tilfredse brukere ” - programomr å de i NORVARprosjekt Prosjekter p å gang: Effektivitetsm å linger og benchmarking (fler å rig) Energibruk og reduksjon av energibehov ved VA-verk (forprosjekt) Veiledning for drifts- og vedlikeholdssystem Krav til koding ved integrering av datasystemer Info- og kommunikasjonsstrategi (forprosjekt) Opplegg for sp ø rreunders ø kelser blant kundene Skolepakke om VA. Samarbeid med skoleverket Noen utgitte rapporter: Organisering og effektivisering av VA-sektoren. En mulighetsstudie (126) Effektivisering av avl ø pssektoren (131) IT-strategi for VA-sektoren. Veiledning (133) Veiledning i kontrahering av r å dgivnings- og prosjekteringstjenester innen VAR-teknikk (138) NORVARs benchmarkingsprosjekt 2004 (142)

11 Noen avl ø psprosjekter og -rapporter Prosjekter p å gang: Tiltak for å bedre fosforfjerning ved kjemiske renseanlegg – nyere systemer for styring av kjemikaliedosering Noen utgitte rapporter: Rapport fra PRIM Æ RRENS-programmet (www.sft.no)www.sft.no Erfaringer med nye rensel ø sninger for mindre utslipp (112) Kj ø kkenavfallskverner for h å ndtering av matavfall. Erfaringer og vurderinger (120) Prosessen ved utarbeiding av milj ø m å l for vannforekomster. Erfaringer og anbefalinger fra noen kommuner (122) Utslipp fra mindre avl ø psanlegg. Veiledning for utarbeidelse av lokale forskrifter (123) Effekter av bruk av matavfallskverner p å ledningsnett, renseanlegg og avfallsbehandling (C4)

12 Kvalitet og sikkerhet i vannforsyningen

13 Vannforsyningstjenesten: Et kontinuerlig forbedringsarbeide! Tjeneste- kvalitet Velstandsutvikling= f(tid) ”Overkill” Godt nok For dårlig Vannverk a Vannverk b 2006 Lokalt skjønn

14 Kartlegginger i regi av NORVAR S å rbarhet i vannforsyningen (DSB, NORVAR-rapport C1/2003) Kartla s å rbarhet og aktuelle tiltak Hygieniske barrierer og kritiske punkter i vannforsyningen: Hva har g å tt galt? (NORVAR-rapport 136/2004) 87 innrapporterte tilfeller av svikt i hygieniske barrierer Erfaringar med klorering og UV-str å ling av drikkevatn (NORVAR-rapport 139/2004) Beskrevet 15 tilfeller av svikt i desinfeksjon Alle tre rapportene ga anbefalinger om tiltak for ø kt sikkerhet ” Sikker vannforsyning med fokus p å helse ” – programomr å de i NORVARprosjekt 2004-2008

15 Et par viktige forhold: 46.000 km hovedvannledninger (42.000 km kommunale) Fornyelsestakt 2002-2004: 0,48 % Fornyelsestakt 2003-2005: 0,53 % Variasjoner lokalt fra 0 % til ~2 % Å rsgebyr i stillstand 2003-2004-2005 -2006: 2055 – 2076 – 2132 - 2084 (stipulert forbruk) 7,04 – 7,06 – 7,22 – 7,46 (m3-pris todelt) 9,08 – 9,16 – 8,05 – 7,95 (m3-pris m å lt) Variasjoner lokalt fra 984 til 2625 kr (fylkesmiddel stipulert forbruk)

16

17 Noen trender – vannforsyning/vannkvalitet Mattilsynet ny drikkevannsmyndighet fra 01.01.2004: En rekke vannverk mangler fortsatt godkjenning Tilsynsoffensiv 2005 +2006/07 – viktig med enhetlig tilsyn Store lokale variasjoner, men Mattilsynet har ikke fullt ut innfridd bransjens forventninger (det trengs ressurser og kompetanse!) NORVAR er i jevnlig dialog med Mattilsynets hovedkontor Stadig bedre vannforsyning – men ogs å : ” Nye ” mikrobiologiske trusler (parasitter, resistente virus, sopp) Fargetalls ø kning i overflatevannkilder Dypvannsinntak mindre hygienisk barriere enn tidligere Risiko for forurensing p å ledningsnettet

18 Noen trender - ledningsnett Store variasjoner fra kommune til kommune hvor mye det satses p å ledningsnettet og hvor h ø y lekkasjeandel det er Utfordringer: Hvordan ø ke ledningenes levetid? D å rlig kvalitet p å en del nyanlegg Optimal vannkvalitet ved ulike ledningsmaterialer? Drift og vedlikehold Biofilm: Til gavn eller skade? Innsug / trykkl ø st nett

19 Noen trender – sikkerhet og s å rbarhet Ekstremt v æ r vil inntreffe stadig hyppigere (nedb ø r, flom, t ø rke, skred, vind, stormflo, b ø lger etc.) Problemer som oversv ø mmelse av anlegg, endret vannkvalitet, redusert kapasitet m.m. Ø kt fokus p å risiko for terror/sabotasje S å rbarhet i vannforsyningen (2003): 53 % hadde beredskapsplan 9 % hadde gjennomf ø rt beredskaps ø velse siste 3 å r

20 Beregnet nedb ø rsendring fra 2000 til 2050 (%) Kilde: Cicero, senter for klimeforskning

21

22

23

24 Noen viktige rapporter til st ø tte i arbeidet med en god og sikker vannforsyning Optimal desinfeksjonspraksis for drikkevann (NORVAR-rapport 147/2006) Prosedyre for å finne ut hva som er n ø dvendig vannbehandling ved det enkelte vannverk Veiledning i utarbeidelse av pr ø vetakingsprogrammer for drikkevann (NORVAR-rapport 148/2006) Veiledning for ø kt sikkerhet og beredskap i vannforsyningen (Mattilsynet, NORVAR-rapport C5/2006)

25 NOU 2006:6 N å r sikkerheten er viktigst Utvalg for sikring av kritisk infrastruktur (2005-06) NOU overrakt justisministeren 5. april Sendt p å h ø ring i sommer, med h ø ringsfrist 1. november Utvalgsleder: Sven Ullring Mandat: Kartlegge virksomheter som har betydning for rikets sikkerhet og vitale nasjonale interesser (kritisk infrastruktur og samfunnskritiske funksjoner) Kartlegge og vurdere virkemidler for sikring Vurdere offentlig eierskap som virkemiddel Utrede konsekvenser av forslagene

26 NOU 2006:6 Skiller mellom kritisk infrastruktur og kritiske samfunnsfunksjoner Def: ” Kritisk infrastruktur er de anlegg og systemer som er helt n ø dvendige for å opprettholde samfunnets kritiske funksjoner, som igjen dekker samfunnets grunnleggende behov og befolkningens trygghetsf ø lelse ” Kritisk infrastruktur: Elektrisk kraft Elektronisk kommunikasjon Vann og avl ø p Transport Olje og gass Satelittbasert infrastruktur

27 NOU 2006:6 Anbefalinger p å VA-omr å det Lovregulert offentlig eierskap Mattilsynet opprioritere vannomr å det samt f ø lge med p å laboratoriemarkedet Etablering av nasjonal samordningsgruppe p å vannomr å det Opprette krisest ø tteenhet for vannverk Utrede incitamenter for robuste VA-organisasjoner, inkl. kompetansetiltak Kartlegge beredskapsevne og – behov innen avl ø p Advarer mot å forlate selvkost uten grundig vurdering

28 Saker i nyhetsbildet Medieoppslag er – og vil fremover være - en viktig rammebetingelse Oppslag om reelle og ikke-reelle utfordringer med drikkevannskvaliteten preger VA-tjenestenes renommé og prioriteringer Tas alvorlig av både myndigheter, politikere, kunder og bransjen selv Viktig med god mediehåndtering (både forebyggende- og krisekommunikasjon) og medieskolering

29

30

31

32 Tilgjengelig infomateriell p å www.norvar.no Musikkvideo (do-kultur) + 4 reportasjer + 1 langsending om ” alt om VA ” Brosjyrer og klistremerker om drikkevann og do-kultur 20 faktaark og ca. 75 typiske sp ø rsm å l/svar om VA Rammeavtale for bestilling av drikkevannsflasker Interne hjelpemidler for h å ndtering av media (medietips m.v.) Eksempler fra VA-verk

33 Rammebetingelser i endring

34 Utviklingsarbeidet skjer p å mange arenaer, bl.a.: Teknologiutvikling (produsenter/leverand ø rer) EU/EFTA: … 5., 6., 7. …. rammeprogram Technology Enabled Universal Access to Safe Water (Techneau) Water Supply and Sanitation Technology Platform (WSSTP) Drikkevannsforskningsprogrammet (avsluttet) Instituttprogrammer, stipendiater m.m. NORVARprosjekt M.v. M ø testeder for erfaringsutveksling er viktig M å l fremover: Ø ke norske FoU-midler til VA Kunnskapsutvikling og teknologisk utvikling

35 Noen trender: Organisering/ effektivisering Mange (mindre) kommuner har utfordringer med å opprettholde tilstrekkelige ressurser p å VA Mange kommuner har etablert organisatoriske modeller som IKS, AS, bestiller/utf ø rer, KF, utsetting drift, multi utility m.v. NORVAR har flere å rs erfaring med benchmarkingsystem (= benchlearning ” ) KRD p.t. i tenkeboksen mht. valg av benchmarkingsystem KOU 2005:1 Egne inntekter for kommunene + KS- prosjekt om selvkosttjenester

36 Trender - organisering Hva skjer internasjonalt? Europeiske land – forskjellige strategier. Enighet om behovet for å modernisere England - privatisert eierskap/Ofwat Skottland - ett statlig selskap (Scottish Water) Frankrike - privat drift Tyskland - stor debatt Nederland - lovforbud mot private Sverige - lovregulert offentlig eierskap Danmark – forslag om selskapsdannelser, forlate selvkost m.m. Forslag til tjenestedirektiv: Udramatisk for VAR GATS/WTO-forhandlinger: Hva med evt. fremtidige tolkninger/krav mot Norge?

37 Noen trender - regelverket Myndigheter i motfase Vann: Staten tar et sterkere grep Avl ø p: Kommunene f å r mer myndighet (Symptomatisk for en VA-sektor som har 10-11 departementer å forholde seg til) Et regelverk har sv æ rt kort holdbarhetsdato F ø r: En lov kunne v æ re uforandret i 40-50 å r N å : Regelverket er i stadig endring

38 Hjelpemidler i regelverksjungelen: www.norvar.no > Regelverk innen VA www.norvar.no

39 Mulig å abonnere p å nyheter om regelverksendringer

40 Noen regelverksendringer (I) Revisjon av drikkevannsdirektivet Forslag foreligger i 2008 (?) Fokusomr å der, jf. Jan Cortvriend, DG Milj ø : Mikrobiologiske problemstillinger (parasitter, Legionella m.v.) Kjemiske problemstillinger (hardhet, fluoridering m.v.) Materialer i kontakt med drikkevann Water Safety Plans (Mindre vannforsyninger i nye medlemsland) Endringer i gebyrregelverket for s æ rskilte ytelser H ø yeste gebyrklasse for godkjenning av vannverk avviklet fra 01.08.06 Ny forskrift om krav til vannm å lere Trer i kraft 30.10.06

41 Noen regelverksendringer (II) Utvendige VA-anlegg som del av teknisk forskrift (TEK) Ikrafttredelse 2007? Veiledning under utarbeidelse Rammedirektivet for vann (www.vannportalen.no) Implementering i Norge gjennom forskrift om rammer for vannforvaltningen m/veiledninger Grunnvannsdirektiv og andre ” datterdirektiver ” under utvikling Detaljblad for sprinklervannforsyning Straks klart, vil p å virke brannvannsregelverket i neste runde

42 Noen regelverksendringer (III) Deponiforbud for nedbrytbart avfall fra 01.01.09? H ø ring er varslet NORVAR samarbeider med Avfall Norge om p å virkning Regelverket for offentlige anskaffelser Nye terskelverdier tr å dte i kraft 12.01.06 Lovendring og nye forskrifter vedtatt 07.04.06 og trer trolig i kraft 01.01.07 Ot.prp. nr 95 (2005-2006) om lov om endringer i lov om kommuner og fylkeskommuner (interkommunalt samarbeid) Godkjent i statsr å d 30.06.06 Regulering av vertskommunemodellen

43 Nytt avl ø psregelverk fra 2006 (del av forurensningsforskriften) Helhetlig regulering av avl ø psomr å det Ny myndighetsfordeling stat - kommune, dvs. 2000 pe til ferskvann/elvemunning og 10.000 pe til sj ø fra 2007 Standard krav til rensing av avl ø psvannet, med anledning til å fravike Forenklet s ø knadsbehandling (6-ukers frist) Strengere rensekrav og behov for oppgradering av renseanlegg > 10.000 pe langs kysten Lindesnes-Grense Jakobs elv (frist 2008) Resten av landet (2000/10.000): 90 % fosforfjerning + sekund æ rrensing ved vesentlige endringer/nye anlegg Kommunen myndighet til å stille krav til p å slipp fra 2006 Forbud mot p å slipp av oppmalt matavfall fra 2007 Krav til avl ø psnettet, utforming og drift av renseanlegg Krav til pr ø vetaking fra 2006. Krav til akkreditering innen utgangen av 2008

44 Gebyr- og selvkostregelverket Bestemmelser om kommunale vann- og avl ø psgebyrer er i dag regulert i kap. 11 i forurensningsforskriften Nye bestemmelser ble vedtatt 15.12.2005 og trer i kraft 01.01.07 som kap. 16 i forurensningsforskriften Fjernet anledning til å fastsette minimumsgebyr Selvkostberegninger skal beregnes iht. retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (KRD, 2003) Hvordan skal dette gj ø res i praksis – og hvordan er forholdet mellom selvkostregnskapet, KOSTRA- rapporteringen og regnskapsf ø ringen? NORVAR utga august 2006 veiledningen ” Selvkostberegninger for VA-tjenestene produsert i kommuner og selskaper ”

45 Saker i domstolene Dom i Fredrikstad Tingrett h ø sten 2004 Fredrikstad kommune/KLP versus If Vedr. bl.a. forurensningsloven § 24 a, force majeure og gjentaksintervaller Anket inn for Lagmannsretten, kommer opp v å ren 2007 Dom i Gulating Lagmannsrett 06.06.06 Stavanger versus If Vedr. bl.a. kommunale ansvarsbegrensninger og avtaleloven § 36 Anket inn for H ø yesterett – berammet 22.02.07

46 Trenger Norge en VA-lov? Fragmentert lovgivning gir utfordringer NORVAR-rapport 141/2004: Trenger Norge en VA-lov? Dr ø fting av behovet for en egen sektorlov for vann og avl ø p Behandlet av NORVARs å rsm ø te sept. 2005 NORVAR og KS har bedt Kommunalministeren initiere lovutredning, med hovedfokus: Bedre regulering av forholdet mellom VA- virksomhet og kunde Opprydding i regelverks- og myndighetsstruktur NORVAR har ogs å pekt p å eierskapssp ø rsm å let

47 Bli med å p å virke fremtidige rammebetingelser!

48 Kunnskapsutvikling – vannets helsemessige betydning Oppsiktsvekkende resultater om vannets helsemessige betydning fra kampanjesamarbeidet ” Water for Health ” i Storbritannia NORVAR har siste å ret arbeidet aktivt med informasjon og innspill til norske helsemyndighetene Ø kt forbruk av vann som eget delm å l i kostholdsplan for befolkningen ? – gjenst å r å se hvilken prioritet det vil f å i konkrete tiltak

49 Er det mulig å oppn å en bedre avgiftspolitikk for drikkevann? M å l: Fjerne avgiften for Mattilsynets tilsyn med vannverk Statlig tilsyn med vannforsyningen b ø r finansieres mest mulig effektivt og rettferdig; over skatteseddel og statsbudsjett M å l: Redusere merverdiavgiften for drikkevann fra 25 % til 14 % Skal springvann likebehandles med flaskevann eller alkohol ? ?

50 Sluttord Vi har en velsignet vann-rikdom i Norge og alle muligheter for å produsere verdens beste VA- tjenester Utfordringer l ø ses best i fellesskap: Delta i NORVARprosjekt for å styre kunnskapsutviklingen og f å fri tilgang til veiledninger/verkt ø y Bidra i NORVARs arbeid for å p å virke rammebetingelsene for VA-sektoren Delta i erfaringsutveksling med andre Arrangementsoversikt p å www.norvar.nowww.norvar.no Debattsider p å www.norvar.nowww.norvar.no Driftsassistansenes rolle er sv æ rt viktig!

51 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Vann- og avl ø pskonferanse i Bod ø 19.-20. oktober 2006 Kort om VA-bransjen, NORVAR og NORVARprosjekt Kvalitet og sikkerhet i vannforsyningen Rammebetingelser."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google