Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mattilsynet Distriktskontoret for Midt- og Nord-Helgeland Foredrag: ”Mattilsynets fokus i forhold til drikkevannskvalitet og beredskapsplaner”. VA-fagsamling,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mattilsynet Distriktskontoret for Midt- og Nord-Helgeland Foredrag: ”Mattilsynets fokus i forhold til drikkevannskvalitet og beredskapsplaner”. VA-fagsamling,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Mattilsynet Distriktskontoret for Midt- og Nord-Helgeland Foredrag: ”Mattilsynets fokus i forhold til drikkevannskvalitet og beredskapsplaner”. VA-fagsamling, 11. februar Kim F. Stene

2 Agenda Mattilsynets fokus i forhold til drikkevannskvalitet.
Mattilsynets fokus i forhold til beredskapsplaner.

3 1. Mattilsynets fokus i forhold til drikkevannskvalitet
NB! Viktig at avvik i forhold til kvalitet er gjenstand for avviksbehandling og korrigerende tiltak.

4 1. Mattilsynets fokus i forhold til drikkevannskvalitet
Varsling: - Til Mattilsynet. - Til abonnenter. - Til andre (eks. kommunelege, smittevernoverlege). Til Mattilsynet: Gjelder alle avvik som grenseoverskridelser og andre forhold som MT burde vite om (eks. kokevarsel, brudd på ledning, ulykker som innebærer fare for forurensing av kilde eller vannet). Avviksskjema per e-post eller faks. Telefon hvis dårlig tid. Jf. krav til varsling i DF. Til abonnent: Gjelder som oftest kokevarsel som følge av uhell, spyling, brudd, reperasjon, vedlikehold osv. Oppslag, radio, tv, avis, telefon. Alt etter alvorlightsgrad. Spesielt sårbare abonnenter som barnehage, skole, helseinstitusjoner (sykehjem, sykehus), enkelte store næringsmiddel virksomheter (hoteller, produsenter), andre sårbare abonnenter som eldre og syke. Jf. krav i DF. Til andre: Vannverkseier må undersøke hva som kreves av varsling til disse instansene.

5 1. Mattilsynets fokus i forhold til drikkevannskvalitet
Vanligste avvik Mattilsynet avdekker som vil og kan påvirke drikkevannskvalitet: Ikke to hygieniske barrierer. Dårlige vannkilder. Ufullstendig og ikke oppdaterte prøvetakingsplaner. Overskridelser av grenseverdier. Ingen varsling ved overskridelser av grenseverdier.

6 1. Mattilsynets fokus i forhold til drikkevannskvalitet
Viktigste parametere: Fekale indikatorbakterier: Koliforme bakterier, E. coli, Cl. perfringens og Intestinale enterokokker. Det er bare påvisning av E. coli og Intestinale enterokokker som er å anse som sikre indikatorer, og som gjør at umiddelbare tiltak må iverksettes (eks. kokevarsel). - Tidskrevende og kostbar jobb å analysere vannet for alle smittestoffer som kan smitte via vann, derfor fokuserere man på indikatorbakterier. - E. coli indikerer fersk avføring. - Usikkerhet rundt fortokningene av resultatene fra de øvrige parametrene (utenom E. coli og Int. enterokokker) gjør at det er usikkerhet rundt nytteverdien av disse parametrene.

7 1. Mattilsynets fokus i forhold til drikkevannskvalitet
Andre viktige parametere: Kimtall, farge og turbiditet. I tillegg må kjennskap til lokale forhold tas med i betraktning når man velger parametere og prøvetakingspunkt. Lokale forhold: Industri, utslipp, spesielle forhold, landbruk, grunnforhold (radon). Skriv ut faktaark under opplæring på intranett.’

8 1. Mattilsynets fokus i forhold til drikkevannskvalitet
Viktig i forhold til prøvetakingsplaner: - At de er i henhold til krav i drikkevannsforskriften. - At de revideres årlig. I henhold til krav i drikkevannsforskriften: Vannverkseiers ansvar, men kan be om hjelp til å sette opp plan fra et akkreditert laboratorium. Kan også be om regelverksveiledning fra Mattilsynet, og anerkjennelse for planen fra Mattilsynet. Jf. DF. Bør revideres årlig: For å se at krav oppfylles. Alternering for prøvetakingspunkt for nettkontroll. Revideres under årlig internrevisjon.

9 1. Mattilsynets fokus i forhold til drikkevannskvalitet
Viktig i forhold til kokevarsel: - Skal iverksettes (når det er mistanke om eller) når det er bekreftet at det finnes forurensing i vannet som kan eller vil føre til sykdom hos abonnentene. - Vannverkseier har ansvar for å varsle. Men Mattilsynet kan pålegge vannverkseier å varsle eller varsle selv hvis det unnlates å varsle. Når to påfølgende prøver viser at aktuelle parametere er under grenseverdier kan kokevarslet oppheves. Kokevarsel er et hastetiltak.

10 1. Mattilsynets fokus i forhold til drikkevannskvalitet
Funn i råvannsprøver Finnes på

11 1. Mattilsynets fokus i forhold til drikkevannskvalitet
Funn etter vannbehandling Finnes på

12 1. Mattilsynets fokus i forhold til drikkevannskvalitet
Oppsummering: Avviksbehandling. Varsling. Prøvetakingsplaner. Valg av kilde. Hygieniske barrierer.

13 2. Mattilsynets fokus i forhold til beredskapsplaner
Hva sier drikkevannsforskriften? § 11: ”Vannverkseier skal gjennomføre nødvendige beredskapsforberedelser og utarbeide beredskapsplaner jf. lov av 23. juni 2000 nr. 56 om helsemessig og sosial beredskap og forskrift av 23. juli 2001 nr. 881 om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid, for å sikre levering av tilstrekkelige mengder drikkevann også under kriser og katastrofer i fredstid, og ved krig”. Paragrafen gir et grovt svar på hva en beredskapsplan er.

14 2. Mattilsynets fokus i forhold til beredskapsplaner
Hva sier veiledningen til § 11 i DF? Tydeliggjør vannverkseiers ansvar. Sårbare abonnenter bør ha høy prioritet. Beredskapsplanen skal tilpasses vannforsyningens størrelse og sårbarhet. Risikovurdering skal ligge til grunn for beredskapsplanene (målene for å opprettholde leveringssikkerheten). Minimumskrav: opprettholde trykk på ledningsnettet. Risikovurdering: Hva kan gå galt, hvor og når? Hvilken konsekvens har det? Varsling vil også være et viktig punkt i en bererdskapsplan. Minimumskrav: "tilstrekkelige mengder" vil avhenge av situasjonen man har kommet opp i. Kravet til "tilstrekkelige mengder" kan reduseres i krisesituasjoner, men det må minimum opprettholdes trykk på nettet.

15 2. Mattilsynets fokus i forhold til beredskapsplaner
NB: Utarbeiding av beredskapsplaner må ses i sammenheng med krav i internkontrollforskriftens § 5. Krav til: - rutiner for å overholde næringsmiddellovgivningen krav til styring med kritiske punkter (punkter der ting kan gå galt). - rutiner for hva som skal gjøres når avvik oppstår og hvem som er ansvarlig. - rutiner som sikrer at de ansatte har kompetanse til å overholde drikkevannsforskriftens krav. - styring med kritiske punkter.

16 2. Mattilsynets fokus i forhold til beredskapsplaner
Hvor finner man veiledning? Veileder til drikkevannsforskriften, Vannforsyningens ABC, Sikkerhet og beredskap i vannforsyningen – veiledning, Mattilsynet har veiledingsplikt i forhold til regelverk. Veiledning beredskap: Her finnes det bla. skjema for vurdering og drøfting av risiko, samt basisliste over uønskede hendelser.

17 2. Mattilsynets fokus i forhold til beredskapsplaner
Oppsummering: Hva kan gå galt? Hva skal man gjøre for å sikre vannforsyningen? Varsling. Veiledning.

18 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Mattilsynet Distriktskontoret for Midt- og Nord-Helgeland Foredrag: ”Mattilsynets fokus i forhold til drikkevannskvalitet og beredskapsplaner”. VA-fagsamling,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google