Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

(2) Utfordringene for Norges vannforsyning v/Toril Hofshagen, NORVAR og Christen Ræstad 1.Drikkevann; et trygt og godt naturprodukt: Økte krav til sikkerhet,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "(2) Utfordringene for Norges vannforsyning v/Toril Hofshagen, NORVAR og Christen Ræstad 1.Drikkevann; et trygt og godt naturprodukt: Økte krav til sikkerhet,"— Utskrift av presentasjonen:

1 (2) Utfordringene for Norges vannforsyning v/Toril Hofshagen, NORVAR og Christen Ræstad 1.Drikkevann; et trygt og godt naturprodukt: Økte krav til sikkerhet, men hva er sikkert nok? 2.Kildebeskyttelse, vannbehandling og distribusjon: Hvor er utfordringene størst? 3.Sikring av vannforsyningen som kritisk infrastruktur 4.Liberaliseringsdebatten, organisering og effektivisering: Hva skjer …… hva skjer ikke ? 5.Hva er kundene opptatt av – og hvordan ivaretar vi dette?

2 Det er viktig å se utfordringene i perspektiv: Vi bor i et land med rikelig tilgang på vann av god kvalitet – i motsetning til svært mange andre land i verden ”Folk flest” opplever ikke at vi har noen problemer med vannforsyningen. Teoretiserer vi mer om problemene enn vi opplever dem? Det er viktig å jobbe videre med både reelle og potensielle utfordringer for å kunne tilby en trygg og kostnadseffektiv tjeneste til enhver tid Vann er vårt viktigste næringsmiddel og en viktig innsatsfaktor i annen næringsmiddelvirksomhet

3 Hva er ”sikkert nok” under ulike forhold, …og hvem / hvilken prosess avgjør dette ? Tjeneste- kvalitet (godt, nok, sikkert) Velstandsutvikling= f(tid) ”Overkill” Godt nok = akseptabel risiko Risikabelt Vannverk a Vannverk b 2005 Lokalt skjønn

4 Utfordring: Varmere, våtere, villere Fargetallsøkning i mange vannkilder –Varig økning eller sykliske variasjoner? Økt nedbørintensitet og flom –Hvilke vannverk kan bli berørt? Flom, vind og sterk nedbør kan svekke lite ”robuste” vannkilder Hva trengs for å bli god nok? -Fargefjerning ved berørte vannverk -Vannbehandling for et tidvis forverret råvann -Flombeskyttelse av utsatte vannverk -FoU og scenarieutvikling

5 Utfordring: Tilfredsstillende hygieniske barrierer Barriere i kilde/nedbørfelt (case Bergen m.fl.)? Fra to hygieniske barrierer til multiple barrierer Hva er optimal, fremtidsrettet desinfeksjonspraksis (parasitter, sporer, virus, effekt på nettet, kostnader)? Hvordan sikre stabil drift/overvåking? Hva trengs for å bli god nok? -Revurdering/økt innsats mht. kildesikkerhet og restriksjoner -Prosjektet ”Optimal desinfeksjonspraksis – fase I” rapporteres oktober 2005 -Videreutvikling av behandlingsteknologier, prosesstyring

6 Hva trengs for å bli god nok? -VA og sikkerhet på lokal, regional og nasjonal dagsorden -Beredskapsveileder 2005-06 -Avklaring av ansvarsforhold -Oppfølging av øvrige tiltak i handlingsplan fra 2004 -Konkrete samkjøringer mellom en del store vannverk -Look to Sweden? Utfordring: Sikkerhet og beredskap Trusselbilde i utvikling (klima, naturskader, terror), …med økende krav til trygghet ! Utredning om sårbarhet i vannforsyningen 2002/03 –Mange mangler planer, øvelser gjennomføres i liten grad –Utfordringer er kartlagt, og tiltak er foreslått i handlingsplan fra 2004 (men mange av tiltakene er ennå ikke gjennomført) Utvalg for sikring av kritisk infrastruktur (2005)

7 Utfordring: Vannkvalitet - dokumentasjon Skille vesentlige fra uvesentlige (krisemaksimerte) forurensninger Hvordan dokumentere/informere/handle ift. ”nye trusler”: –Hormonhermere, antibiotika, uran, bromerte flammehemmere, PFOS, parasitter, ”nye” virus, sopp, Legionella etc.? Hvordan lage gode prøvetakingsprogrammer? Omfang av on-line verifikasjon? Hvordan bruke dokumentasjonen aktivt? Hva trengs for å bli god nok? -Veiledningsmateriell m/avklaringer (NORVAR-prosjekt 2005-06) -Bevisst holdning hos vannverkseier -Et velfungerende lab.marked -FoU, nasjonale overvåkingsprogrammer

8 Hva trengs for å bli god nok? -Prioritere de ”nedgravde” utfordringene -FoU og veiledning (mye er allerede gjort og mer er under arbeid) -Kompetansekrav til utfører, kontroll av nyanlegg -Optimalisert drift og vedlikehold -Teknologiutvikling (no-dig m.m.) -Samordning med annen infrastruktur Utfordring: Distribusjonssystemer Gamle og dårlige ledninger må repareres og fornyes Fortsatt høy lekkasjeandel mange steder Hvordan øke ledningenes levetid? –Dårlig kvalitet på en del nyanlegg –”Optimal” vannkvalitet ved ulike ledningsmaterialer Biofilm: Til gavn eller skade? Innsug / trykkløst nett og helserisiko

9 Utfordring: Organisering og kompetanse Topografi og demografi gir mange små enheter –434 kommuner (50% har < 5000 innb.) –Mer enn 5000 godkjenningspliktige vannforsyningssystemer, hvorav mange ikke tilfredsstiller drikkevannsforskriften –Mange små, private grendevannverk Rekrutteringsutfordringer Lokalpolitikere ofte ”forbrukerombud” fremfor eiere Hva trengs for å bli god nok? -Større organisasjoner (interkommunale løsninger også på distribusjonssiden?) -Nettverk, samarbeid, kompetanseheving -Rekrutteringstiltak -Bevisste eiere og god ledelse Private aktører samordner seg: -Opplysningsutvalg for VA-nett -”Clean Water” group

10 Utfordring: Liberaliseringsdebatten Vil eierskapsdebatten for vann komme i 2005/06/07 ? –VARFIN/KRD-prosjekt 2005 (benchmarking / effektivitet) –Infrastrukturutvalget (sikkerhet) –KS-prosjekt om liberalisering i VA-sektoren –Spørsmålet ”Trenger Norge en VA-lov?” –EU-kommisjonens behandling –WTO –Utvikling i Sverige, Nederland, Tyskland m.m. Ønsker og evner Staten og Stortinget å engasjere seg i dette ? Er kommunene bevisste på sine roller som eiere, leverandører og samfunnsansvarlige for vannforsyningen ? Hva trengs for å bli god nok? - Aktiv debatt - Årvåkenhet, bevisste valg og prosesser

11 Utfordring: Kundefokus Vannforsyning scorer høyt i markedsundersøkelser! Vet vi nok om hva kundene er opptatt av? –Kvalitet, regularitet, tilgjengelighet, høflighet, informasjon, gebyrnivå m.m. Vet kundene hva de kunne vært opptatt av? –Risikoforhold, bevisst forhold til eget nett, sopp, Legionella m.m. Kunden krever god og pålitelig vannforsyning til en vettug pris, …….. og etterspør egentlig ikke annen service og informasjon ! Hva trengs for å bli bedre? -Økt kundefokus mange steder (lære av de som er flinke!) -Målrettede informasjonstiltak (abonnenter, skoleelever m.m.) -Tilgjengelig generell informasjon (se www.norvar.no)

12 Hva trengs for å bli god nok? -Prioritere drikkevannsområdet høyt i Mattilsynet (revisjonsnettverk Østlandet godt initiativ!) -Finansiere drikkevannsforvaltningen over statsbudsjettet -Folkehelseinstituttet som ”Storsamfundets usikkerhetsabsorptør” -FoU-offensiv: Hvem gjør hva? Utfordring: En kompetent og effektiv forvaltning Matilsynet - ”Hva får vi for penga?” –8 regioner og 64 distriktskontorer med mye kompetanse –Forventinger til Mattilsynet sentralt –Store utfordringer i oppstartsfasen Bør godkjenningsordningen droppes for små vannverk ? Utvikler lab.markedet seg tilfredsstillende? Utdanning og forskning – hvordan få til en fornyet satsing?

13 Utfordringene i prioritert rekkefølge 1.Sikkerhet -I alle sammenhenger - Hovedfokus under vannforsyningsdagene 2.Godt vann -Mange små og noen få mellomstore vannverk må skjerpe seg ! 3.Effektivitet -Benchmarking,…fra utvikling til aktiv bruk ! -Veien videre ?: Avhenger av kommende debatter om eierskap, inntektsrammestyring osv. 4.Nok vann -Det lekker, …men det er vann nok !


Laste ned ppt "(2) Utfordringene for Norges vannforsyning v/Toril Hofshagen, NORVAR og Christen Ræstad 1.Drikkevann; et trygt og godt naturprodukt: Økte krav til sikkerhet,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google