Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

EIERSKAP Behov og muligheter for politisk styring av selskaper og samarbeid i kommunene Bent Aslak Brandtzæg, Terje Kili og Ailin.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "EIERSKAP Behov og muligheter for politisk styring av selskaper og samarbeid i kommunene Bent Aslak Brandtzæg, Terje Kili og Ailin."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.telemarksforsking.no EIERSKAP Behov og muligheter for politisk styring av selskaper og samarbeid i kommunene Bent Aslak Brandtzæg, Terje Kili og Ailin Aastvedt Telemarksforsking Bø, 2008

2 www.telemarksforsking.no Telemarksforsking-Bø Bakgrunn og formål med utredningen Bakgrunn: Sterk vekst i kommunal selskapsorganisering KS har satt økt fokus på kommunenes rolle som samfunnsansvarlige eiere Behov for eierskapsmeldinger og eierstrategier for bedre politisk styring Formål: Bidra med et faglig grunnlag for diskusjon om organisering og eierskap, og som kan støtte opp om arbeidet utvikling av eierskapsmeldinger og eierskapsstrategier i kommunene

3 www.telemarksforsking.no Telemarksforsking-Bø Faglig grunnlag for utredningen Gjennomgang av nyere utredninger om kommunal selskapsorganisering og interkommunalt samarbeid Caseundersøkelser i fire kommuner: –Bergen, Sørum, Eigersund og Sandnes Spørreundersøkelse til kommunene

4 www.telemarksforsking.no Telemarksforsking-Bø Hvorfor selskapsorganisering? Både økonomisk og ideologisk begrunnet Har sammenheng med reformtiltak som har fokus på reduksjon av offentlig sektor, fristilling, privatisering og konkurranseutsetting av offentlige tjenester Ønske om mer forretningsmessig drift, mer kostnadseffektiv tjenesteproduksjon og bedre kvalitet på tjenestene Liten bevissthet om hvorfor man velger selskapsorganisering

5 www.telemarksforsking.no Telemarksforsking-Bø Økt selskapsorganisering – nye utfordringer for kommunene Overgang fra tradisjonell forvaltningsstyring til eierstyring Liten bevissthet om hva eierskapsrollen innebærer Reduserer mulighetene for direkte styring og kontroll Kommunene forvalter store verdier gjennom sine selskaper Manglende oversikt over kommunale selskaper og interkommunalt samarbeid resulterer i en passiv eierskapsrolle Et aktivt eierskap forutsetter systemer og retningslinjer for hvordan eierskap skal utøves, at det defineres klare målsetninger med eierskapet og at disse evalueres og følges opp

6 www.telemarksforsking.no Telemarksforsking-Bø Eierskapsmeldinger – status i kommunene Få kommuner har utarbeidet eierskapsmelding (14,7 %) Flesteparten av meldingene er utarbeidet de siste to årene En del kommuner er i en oppstartsfase Behov for veiledningsmateriell og kompetansehevingstiltak knyttet til eierstyring Manglende politisk interesse representer en utfordring Caseundersøkelsene indikerer at en prosess med utarbeidelse av eierskapsmeldinger og –strategier kan være nødvendig for å utløse politisk engasjement

7 www.telemarksforsking.no Telemarksforsking-Bø Prinsipper for godt eierskap Et godt eierskap forutsetter at kommunen: Har en overordnet eierskapspolitikk og etablerer eierstrategier for ulike typer selskaper –Viktig å skille mellom eierskapspolitikk og eierstrategier Stiller klare krav til seg selv om eier –Åpenhet, forutsigbarhet, langsiktighet, klare mål, osv. Stiller klare krav til selskapene –Generelle og selskapsspesifikke krav Etablere gode ”kjøreregler” –Rutiner for god og tillitsfylt dialog mellom selskaper og eiere

8 www.telemarksforsking.no Telemarksforsking-Bø Viktige spørsmål som en eierskapsmelding bør behandle Hvorfor er det behov for kommunale eierskapsmeldinger og strategier? Hva bør vektlegges som grunnlag for en beslutning om selskapsorganisering? Hvilke former for selskapsorganisering er aktuelle for kommunene? Hvordan kan selskaper kategoriseres med utgangspunkt i ulike motiver for selskapsorganisering? Hvilke prinsipper bør legges til grunn for utøvelse av god eierskap? Hva slags selskapsopplysninger trenger kommunene for å skaffe seg oversikt og for å kunne utøve og følge opp eierskap?

9 www.telemarksforsking.no Telemarksforsking-Bø Valg av selskapsorganisering Hva bør vektlegges som grunnlag for beslutning om selskapsorganisering? –F.eks. behov og muligheter for politisk styring, risikovurderinger, kommunens rolle som eier, myndighetsutøver og kunde Hvilke selskapsformer er aktuelle for kommunal organisering, og hvilke muligheter og begrensinger som ligger i aktuelle selskapsformer ut fra de mål og hensyn som kommunen ønsker å ivareta i forbindelse med selskapsorganisering? –Kan bl.a. være avhenging av formål med selskapsorganiseringen, behov for styring og kontroll og samarbeid med andre aktører –Andre momenter kan være: merverdiavgift, skatteplikt, dokumentavgift ved overdragelse av eiendom og lånebetingelser

10 www.telemarksforsking.no Telemarksforsking-Bø Kategorisering av selskaper Kategorisering etter motiver: –Finansielt eierskap –Politisk eierskap –Blandingsformål –Effektivisering –Samfunnsøkonomisk motivert –Regionalpolitisk motivert Hovedinndelingen synes å gå mellom finansielt eierskap og politisk eierskap Innenfor disse to hovedkategoriene, og i grenselandet mellom disse, kan en ha mange andre inndelinger En ulempe med å bruke kategorier med blandingsformål kan være at politikerne ikke tar stilling til hovedformålet med eierskapet, noe som kan resultere i uklar eierstyring

11 www.telemarksforsking.no Telemarksforsking-Bø Selskapsoversikt Opplysninger som er nødvendige for beskrivelse og oppfølging av kommunens eierinteresser: –Eiere og eierandeler –Styringsform og styrende organer –Formålsparagraf (vedtekter) –Organisasjonens virksomhet –Økonomiske nøkkeltall –Kommunens økonomiske engasjement –Andre sentrale forhold ved eierskapet Rutiner for kartlegging, evaluering og oppfølging

12 www.telemarksforsking.no Telemarksforsking-Bø Prosess for utarbeidelse eierskapsmelding Viktige erfaringer/anbefalinger Sørg for god forankring av prosessen Bruk god tid Sørg for nødvendig kompetanse Skill mellom eierskapspolitikk og eierskapsstrategi Etabler gode rutiner for evaluering og oppfølging Koordiner arbeidet med samarbeidskommuner


Laste ned ppt "EIERSKAP Behov og muligheter for politisk styring av selskaper og samarbeid i kommunene Bent Aslak Brandtzæg, Terje Kili og Ailin."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google