Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Årskonferanse DA Nordre Nordland 2009 Nyttige prosjektresultater fra Norsk Vann Prosjekt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Årskonferanse DA Nordre Nordland 2009 Nyttige prosjektresultater fra Norsk Vann Prosjekt."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Årskonferanse DA Nordre Nordland 2009 Nyttige prosjektresultater fra Norsk Vann Prosjekt

2 2 Norsk Vann Prosjekt: Kunnskapsutviklingen skjer kontinuering Brukerstyrt prosjektsystem for størst mulig nytte Norsk Vanns årsmøte sept. 08: Videreføring av systemet, med fokus på bl.a. formidling Kr. 1,30 per innbygger fra 2009 med årlig prisregulering Nye satsingsområder 2009-2012: Synliggjøring Kompetansebygging Sikker vannforsyning Energi, vannmiljø og klima

3 3 Søk etter det du trenger – last ned når du trenger det

4 4 Ikke alle trykkes som rapport

5 5 Hold deg fast – så tar vi en rask runde med noen smakebiter….

6 6 Membranfilter som hygienisk barriere Kartlagt driftsproblemer Gjennombrudd bla. som følge av Trykkstøtt Sprekk i membraner Utette koblinger (o-ringer) Biofilmvekst; kimtall på rentvannssiden Kapasitetsforringelse; anlegg ikke tilpasset vannkvalitet, feil drift mv Rapport gir anbefalinger om Forundersøkelser Planlegging Drift og styring

7 7 Veiledning for UV-desinfeksjon av drikkevann Prinsippene for UV-desinfeksjon Nødvendige forundersøkelser ved valg av UV-anlegg (vann- og strømkvalitet, forbehandling og øvrig vannbehandling etc.) Anbefalinger for utforming og dimensjonering av UV-anlegg Driftserfaringer og anbefalinger for drift, overvåking og vedlikehold av UV-anlegg Anbefalinger om kontraktsforhold og kompetanse Sjekklister; egen innhenting av grunnlagsdata, kravspesifikasjoner til leverandør, opplysninger fra leverandør

8 8 Vannkilden som hygienisk barriere Klarlegger hvilke krav som må stilles til en overflatevannkilde m/nedbørfelt for at den skal være en hygienisk barriere mot mikrobiologisk forurensning Foreslår system/kriteriesett for å fastslå hvilken grad av barriere den utgjør Hovedpunkter innhold: Forslag til modell for bedømming av vannkilder som hygienisk barriere Kilder til og overlevelse av patogener i drikkevann Oversikt over hygienisk vannkvalitet i norsk drikkevann Eksempler på risikovurderinger av vannforsyningssystemer i andre land Dokumentasjonskrav

9 9 Optimal desinfeksjonspraksis for drikkevann Rapporten gir et stort kunnskapsløft for norsk vannverksbransje, gjennom: Kunnskapsstatus om patogener i vann og effekt av desinfeksjons- metoder Sammenlikning av norsk des- infeksjonspraksis med andre land Det er utviklet forslag til Prosedyre for beregning av hygieniske barrierer for det enkelte vannverk ”Verktøykasse” for beregnings- og testmetoder for desinfeksjons- prosesser

10 10 Optimal desinfeksjonspraksis for drikkevann – fase II Fem delprosjekter Utprøving av prosedyren ved svenske og norske vannverk Utarbeide en kort veiledning for bruk av prosedyren Vurdere barriere effekt for vanlige prosessløsninger på norske og svenske vannverk Verifisere dimensjonerende Ct- verdier foreslått i fase I Styrke datagrunnlaget for beregningsmetoder i verktøykassa Samarbeid med Svenskt Vatten Ferdig mars/april 2009

11 11 Veiledning i utarbeidelse av prøvetakingsprogrammer for drikkevann Mål med prøvetakingen: Tilfredsstille drikkevanns- forskriftens krav Gi mest mulig nyttig info for drift av vannverket Veiledningen omhandler: Valg av prøvetakingspunkter, prøvetakingshyppighet og analyseparametre for råvann, behandlet vann og nettvann Praktisk prøvetaking samt bruk av data Unntaksmuligheter

12 12 Veiledning for økt sikkerhet og beredskap i vannforsyningen Gir verktøy og råd til vannverkene om ROS- kartlegging og beredskapshåndtering: Forberedende arbeider og fareidentifikasjon Gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse Beredskapsanalyse og utvikling av beredskapsplan Drift og videreutvikling av beredskapen Norsk Vann var hovedfinansiør og hadde prosjektledelsen for veiledningen, som er utgitt som Mattilsynets rapport

13 13 Veiledning i bygging og drift av drikkevannsbasseng Veiledningen gir konkrete råd og anbefalinger om Lagring av vann i basseng Planlegging og prosjektering Bygging og utstyr Nødvendige sikringstiltak Krav til kontroller før overtakelse og idriftsetting Drift av basseng Utførelse av utbedring og reparasjoner

14 14 Kartlegging av mulig helserisiko for abonnenter berørt av trykkløs vannledning ved arbeid på ledningsnettet Epidemiologisk studie ved 7 kommunale vannverk for å kartlegge helsemessig effekt av trykkløst nett Telefonintervju av husstander eksponert for trykkløse episoder, samt ikke-eksponerte husstander Resultat: Overhyppighet av lettere diarésykdommer der husstanden hadde vært utsatt for trykkløse episoder ved reparasjoner Videreføring i ny rapport for å forbedre rutiner (2008)

15 15 Helsemessig sikkert vannledningsnett Det er økt fokus på godt og sikkert drikkevann Hvor er farene for forurensning størst på drikkevannsnettet? I rapporten er potensielle forurensningsfarer på nettet gjennomgått, og det er laget forslag til bedre rutiner for å sikre hygienisk betryggende drikkevann

16 16 Bærekraftig vedlikehold. Betraktninger av utvalgte problemstillinger knyttet til langsiktig forvaltning av vannledningsnett Med et komplekst ledningsnett med ulike rørmaterialer og ulik alder på ledningsnettet, er det vanskelig å vite hva som er riktig fornyelsestakt Rapporten bygger på livssyklus- kostnadsanalyse for vannledningsnettet i Oslo kommune Det er vist ulike scenarier for vurdering av utskiftingstakt Scenariene bygger mer på økonomiske enn tekniske forhold, men gir nyttige innspill for å finne fram til riktig samlet løsning

17 17 Veiledning i klimatilpasset overvannshåndtering Erstatter rapport 144 fra 2005 Det er tatt inn stoff om forventede klimaendringer og effekten av disse Det er gitt anbefalinger for dimensjonerende gjentaks- intervall, og det legges fortsatt vekt på bruk av lokal overvannshåndtering med åpne løsninger, forsinkelse og fordrøyning osv. Samspill overvannshåndtering og arealplanlegging gjør at rapporten også er viktig for arealplanleggere og politikere

18 18 Ledningsnett – mange hjelpemidler

19 19 Arbeid med energi i Norsk Vann Energinettverk Samarbeid mellom interesserte VA-verk for utveksling av informasjon og erfaringer Energibruk og energireduksjon i VA-verk Forprosjekt fullført høsten 2007. Rapport B8/2007. Internettsider om energi for VA-verk norskvann.no/energi norskvann.no/energi Hovedprosjekt Oppstart 2009

20 20 Veiledning for dimensjonering av avløpsrenseanlegg Revisjon av SFTs TA-525 Retningslinjer for dimensjonering av avløpsrenseanlegg Dekker konvensjonelle anlegg > ca. 50 pe, men ikke minirenseanlegg og naturbaserte anlegg Omhandler dimensjoneringsgrunnlag, herunder ulike typer avløpsvann, mengde og sammensetning, og det gis anbefalinger om hydraulisk dimensjonering, dimensjonerende stoffmengder samt om dimensjonering av renseanlegg for turistområder Dimensjonering av enhetsprosesser omfatter metoder for forbehandling av avløpsvann fraseparering av slam biologiske rensemetoder kjemiske rensemetoder metoder for behandling av slam

21 21 Tiltak for å bedre fosforfjerning Innhentet erfaringer og dokumentert tiltak som har gitt økt renseeffekt til over 90 % kravet Testing av noen av tiltakene ute på anlegg Gir oversikt over aktuelle enkle tiltak med kostnader Anbefalinger om bruk av nyere typer doserings- /styringssystemer

22 22 ”Stoff for stoff – kilde for kilde” ”Amalgampampanjen” Kampanje rettet mot bilvaskehaller Sigevann fra avfallsfyllinger Håndbok i kildesporing sammen med SFT Kampanjen ”Kast ikke avfall i avløpet” Tilknytning av industri til kommunalt avløpsnett – Veiledning Kurs i kildesporing og oljeutskilleranlegg

23 23 Håndbok i kildesporing i avløpssystemet Håndboka er utviklet med økonomisk støtte fra SFT. Håndboka gir en innføring og anbefaling i hvordan man bør gå frem ved kildesporing av miljøgifter i avløpssystemet. Sentrale begreper er ”tørr” kildesporing (gjøres ved skrivebordet) og ”våt” kildesporing, som er målinger/prøvetaking ute på nettet.

24 24 Veiledning for oljeutskilleranlegg Om dimensjonering, bygging, konstruksjon/ montering og drift av oljeutskillere Nyttig hjelpemiddel for alle som skal anskaffe, dimensjonere, bygge og drive drifte oljeutskillere for at utskilleren skal oppfylle intensjonene i forurensningsforskriftens kapittel 15, Krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann Utarbeidet kurs

25 25 Kommunikasjon og informasjon om slam (prosjekt 2005-2008) Prosjektet utvikler ny kunnskap og formidler denne til ulike brukergrupper Det er etablert egne fora for slam til jordbruk og grønt Det er utviklet et eget nettsted der informasjon blir lagt ut I 2008 er det arbeidet spesielt med kvalitetssikring, policy- og bransjestandard for slam

26 26 Organiske miljøgifter i norsk avløpsslam. Resultater fra undersøkelsen i 2006/07. Undersøkelse av slam fra 9 norske anlegg, hvorav 8 av disse også var med i to tilsvarende undersøkelser tidligere. Innholdet av organiske miljøgifter har gått noe ned siden forrige undersøkelse i 2001/02. Eksempelvis har LAS blitt redusert med 37% og NPE med 42%. Forskjeller fra anlegg til anlegg og relativt store variasjoner på månedsblandprøver fra det enkelte anlegg.

27 27 Veiledning for vedlikeholdssystemer Bruk av vedlikeholds- systemer vil medføre en mer forutsigbar og oversiktlig arbeidssituasjon for de ansatte og vil endre organiseringen av arbeidet Systematiske drift- og vedlikeholdssystemer er en forutsetning for å tilfredsstille en rekke myndighetskrav Rapporten tar sikte på å hjelpe kommune og VA-verk med å innføre vedlikeholdssystem

28 28 Veiledning for anskaffelse av driftskontrollsystemer i VA-sektoren Veiledningen gir en samlet beskrivelse av fagområdet ”Driftskontroll for anvendelse innen kommunaltekniske VA- anlegg” Rapporten er ment som støtte når man velger plattform og nivå for styring og overvåking, og den kan benyttes som sjekkliste for at man beskriver alle elementer som man ønsker å vektlegge ved anskaffelser av nyanlegg

29 29 Normer – FDV-systemer

30 30 Veiledning for innhenting og evaluering av tilbud på analyseoppdrag Felles anbudskonkurranse flere kommuner/selskaper Åpen eller begrenset konkurranse Vekting tildelingskriterier: Pris 60-70 % Kvalitet 30-40 %

31 31 Veiledning for kjøp av VA-kjemikalier Alternativer for vurdering av tilbud Samarbeid om innkjøp Bruk av rammeavtaler Tildeling av leveranse bør skje på grunnlag av det økonomisk mest fordelaktige tilbudet der både pris, leveringssikkerhet, resultatoppnåelse ved forsøk mm legges til grunn Pris er vanskelig å sammenlikne direkte (kr/kg) og bør derfor vurderes som kr/m 3 renset vann, kr/kg P fjernet e.l. Eksempler på vurdering av både pris og andre kriterier er beskrevet.

32 32 Forslag til Kommunikasjonsstrategi for NORVAR og norske vann- og avløpsverk Foreslår en rekke tiltak for å markedsføre VA-sektoren: Nytt navn for NORVAR PPT-presentasjon om VA til alle medlemmer Mediestrategi Portal for at flere brukergrupper skal kunne finne fram i www.norvar.no Kurs i kommunikasjon for medlemmene Bildearkiv mm Mange av tiltakene vil bli gjennomført de nærmeste årene

33 33 Drikkevatn i media Nasjonale medias dekning av drikkevatn for åra 1984-2007 har vorte analysert (Aftenposten, Dagbladet, VG, NTB, Dagens Næringsliv og NTB). Resultata viser at nasjonale media over tid (frå 1986 til 2007) har vorte meir opptatt av spørsmål som gjeld drikkevatn. Samla sett vert drikkevatn oftast omtalt i media i eit helseperspektiv og nesten like ofte i politiske eller økonomiske perspektiv. Media omtalar drikkevatn i liten grad i eit miljøperspektiv. Argumenta for og mot flaskevatn i høve til vatn frå springen har vorte omtalt i media heilt frå flaskevatn vart eit motefenomen i 1990-åra. Nasjonale media var lite opptekne av det alvorlege Giardia-utbrotet i Bergen i 2004, men gav massiv mediedekning til den kortvarige Giardia-alarmen i Oslo i 2007.

34 34 Norsk Vann Prosjekt gir dere viktige verktøy og hjelpemidler til å utføre VA-tjenestene i takt med endringer i krav og kunnskap For 1,30 kr/innbygger*år (eks. innbyggertall 5000: 6500 kr) kan dere: Foreslå prosjekter dere har nytte av Påvirke hvilke prosjekter som skal gjennomføres Delta i styringsgrupper Få tilsendt alle nye rapporter straks de er klare Kunne laste ned alle Norsk Vann rapporter fritt fra hjemmesidene – når dere trenger det Hvor mye bruker dere på egne utredninger/oppdrag som heller kan løses i fellesskap?

35 35 Ingenting kommer av seg selv Norsk Vann Prosjekt er VA-sektorens fellesløft Bli med dere også, da vel!


Laste ned ppt "1 Årskonferanse DA Nordre Nordland 2009 Nyttige prosjektresultater fra Norsk Vann Prosjekt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google