Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ragnhild Johnson Mail: Kompetansemegling for Innovasjon i offentlig sektor.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ragnhild Johnson Mail: Kompetansemegling for Innovasjon i offentlig sektor."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ragnhild Johnson Mail: rjo@nforsk.no Kompetansemegling for Innovasjon i offentlig sektor

2 Nordlandsforskning Nordlandsforskning utfører forskningsoppdrag innen samfunnsvitenskapelige og bedriftsøkonomiske fagområder. Vi har stor faglig bredde og arbeider tverrfaglig. Nordlandsforskning bidrar til kunnskapsutvikling for samfunns- og næringsliv.

3 Forskningsgruppene Næring 1.Entreprenørskap og innovasjon 2.Industri – energi – mineral 3.Opplevelsesbasert reiseliv / NOVADIS 4.Regionale utviklingsprosesser Miljø 1.Klimatilpasning 2.Arealbruk 3.Naturressurser 4.Arktisk perspektiv Velferd 1.Oppvekst barn og unge 2.Arbeid 3.Velferdsinnovasjon 4.Folkehelse

4 Forskningsgruppen «Velferd» Faglige tyngdepunkt: Velferdsinnovasjon – innovasjon i offentlig sektor Sårbare grupper og velferdsstaten (funksjonshemming, utsatte barn og unge, rus) Oppvekst, skole, PP tjenesten, barnevern, barnebolig Utdanning, arbeidsliv, bolig Levekår, livskvalitet og folkehelse Nasjonal posisjon: Skole, spesialundervisning, PP- tjenesten Forskning om barnevern Forskning om funksjonshemming og funksjonshemmedes forhold

5 Temagruppe Innovasjon i Velferd Bygge opp kompetanse og forskning om innovasjon i velferd med sikte på å bli et ledende nasjonalt forskningsmiljø Utvikle metodiske modeller for tettere, interaktive samarbeid med politikkfeltet, profesjonsutøvere og brukere Styrke det faglige samarbeidet med internasjonale aktører med interesse for forståelse av den nordiske velferdsmodellen og dens tjenester

6 Kompetansemegling 20 % stilling Bidra med: Koblinger mellom offentlig sektor og FoU-Miljøer Prosjektmål: Å fremme økt forskning og utvikling i bedrifter og offentlig sektor som har potensial for innovasjon og økt verdiskaping gjennom tettere samarbeid med FoU- miljøer.

7 Fylkeskommunens FoU-strategi 43% sysselsatt i offentlig sektor «Nordlands 44 kommuner har en helt sentral rolle i lokal forvaltning og drift av tjenesteyting til befolkningen. Med få unntak skjer det lite brukerstyrt FoU i offentlig sektor i Nordland» (NFK)

8 Fylkeskommunens FoU-strategi Innovasjon i offentlig sektor som nytt fokusområde Aktøren (OS) som best kjenner de utfordringer som må løses Fylkeskommunen vil både ta en rolle som regional utviklingsaktør, være initiativtager og pådriver, samt til rettelegger for tiltak og aktiviteter gjennom virkemidler. Kompetansemegling er et av disse tiltakene.

9 Fylkeskommunens Innovasjons strategi Innovasjon i offentlig sektor har andre prosesser og drivere enn i privat næringsliv og krever dermed andre virkemidler. « det er behov for utvikling av kunnskap om innovasjon i offentlig sektor før Nordland fylkeskommune kan lage en egen innovasjonsstrategi for offentlig sektor»

10 - Offentlig sektor må ha samme omstillingskrav som næringslivet Den lave norske produktivitetsveksten vil ramme både arbeidsplasser og velferden.

11 VRI Virkemidler for regional FoU og innovasjon satsing på innovasjon gjennom samhandling. VRI skal utvikle kunnskap om og evne til samhandlings- og innovasjonsprosesser i regionene og fremme forskningsbasert innovasjon i norsk nærings- og arbeidsliv. Et virkemiddel i denne satsningen er kompetansemegling.

12 Innovasjon «… prosessene med å utvikle nye idear og realisere dei slik at dei gjev meirverdi for samfunnet. (KRD, 2014: 10-11).

13 Innovasjon i offentlig sektor Innovasjon: Innovasjon er i EU-sammenheng definert som vellykket produksjon, integrering og utnyttelse av en nyvinning på det økonomiske og sosiale område. Nyskaping og innovasjon ansees i VRI som kollektive og interaktive prosesser. De er kollektive fordi de som innoverer henter impulser og kompetanse fra mange aktører, og de er interaktive fordi de omfatter gjensidig læring mellom aktørene

14 Men kan offentlig sektor være innovativ? Barrierer: Størrelse og kompleksitet Klare kommandolinjer Byråkratisk og regelstyrt Manglende markedsorientering Lav risikovilje Endringsmotstand og nullfeilskultur Manglende ressurser Manglende økonomiske incentiver Prosjektorganisering Vanskelig å måle – manglende markedsverdi (Cunningham og Karakasidou, 2009)

15 Potensiale for innovasjon i offentlig sektor Høyt utdannet arbeidsstokk Disponering av store ressurser Store investeringer og innkjøp (Bugge og Skårholt, 2011)

16 Drivkrefter for å ta ut innovasjonspotensialet Felles utfordringer Sektoroverskridende samarbeid Gjensidighet mellom partene avhengighet mellom aktører avtaler om mål tillit og forventninger Innovativ ledelse Tydelige mål og premisser God læringskultur (Bugge og Skårholt, 2011; Sørensen og Torfing, 2011) http://e24.no/utenriks/roboter-mot-eldreboelgen/2358741

17 Hvordan megle for økt innovasjon i offentlig sektor? Tilstedeværelse Tilrettelegging Identifisere aktuelle og relevante FoU-miljø

18 Utvikle forskningsprosjekter Som kompetansemegler kan jeg… Være behjelpelig med å identifisere mulige forskningsprosjekt Identifisere relevante forskningsmiljø (og knytte kontakt med disse)

19 Prosjektfinansiering Virkemiddelapparatet: Fylkeskommunene RFF (NFR) NFR

20 Prosjektfinansiering Finne utlysninger Inngå partnerskap Skrive søknad

21 Takk for meg Kontakt meg gjerne på mail: rjo@nforsk.norjo@nforsk.no

22 Hvordan sammenfatte en god prosjektsøknad? Behov for forskning? Forskningsaktiviteter? Nytte for samfunn?

23 Kilde: NFR

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36


Laste ned ppt "Ragnhild Johnson Mail: Kompetansemegling for Innovasjon i offentlig sektor."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google