Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regionale forskningfond – Regionens muligheter BTVØ 2010 Erna Wenche Østrem, Forskningsrådet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regionale forskningfond – Regionens muligheter BTVØ 2010 Erna Wenche Østrem, Forskningsrådet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Regionale forskningfond – Regionens muligheter BTVØ 2010 Erna Wenche Østrem, Forskningsrådet

2 Nåsituasjon/Bakgrunn Innhold og muligheter med RFF FoU-strategi og bestillingsbrev Hva skjer på kort sikt Disposisjon

3 I 2020 er FoU I Oslofjordregionen… ….et sentralt utviklingsverktøy ….systematisk brukt av alle typer bedrifter ….og offentlige aktører I 2020 er regionale FoU-institusjoner… …prioriterte samarbeidspartnere for både næringsliv og offentlige aktører I 2020 er regionalt samarbeid om FoU … …en viktig kilde til innovasjon for både bedrifter og offentlige aktører Et drømmebilde om FoU for et mer kunnskapsdrevet næringsliv og offentlig sektor

4 Nåsituasjon/bakgrunn Innhold og muligheter med RFF FoU-strategi og bestillingsbrev Hva skjer på kort sikt Disposisjon

5 Buskerud, Telemark, Vestfold og Østfold - En FoUoI-region med muligheter (2006)

6 Egenutført FoU pr sysselsatt etter fylke (2007) Variasjoner mellom fylkene, men mange FoU-intensive bedrifter

7 Samarbeidet med IN og SIVA  Strategisk samarbeid sentralt  NFR har regionale avtaler med IN i alle fylker – samarbeider aktivt med SIVA i enkeltfylker  Samarbeider tett om NCE  Snakker sammen om regionale forskningsfond, innovasjonsregioner og eierskap IN  Forskningsrådets regionale representanter har kontorfelleskap med IN NHD-2009: "Innovasjon Norge, SIVA og Norges forskningsråd er sentrale aktører i Regjeringens satsing på økt innovasjon i norsk næringsliv. Til sammen danner de et kompetent, helhetlig, tilgjengelig og effektivt virkemiddelapparat."

8 Historien om VRI har såvidt begynt….  Etablert I 2007 – Forskningsrådets sentrale satsing mot norske regioner  Videreføring av aktiviteter i VS2010 og MOBI (Kompetansemegling og nHS)  Flere virkemidler lagt til for å kunne sette sammen en regional VRI - satsing etter behov  En nasjonal forskningsprofil med definerte tema VRI samhandling

9 Dagens VRI og regionale forskningsfond er komplementære ordninger VRI mobiliserer bedrifter til forskning! Nye oppgaver i Forsknings- rådet knyttet til RFF  Nasjonal læringsarena for regionale fond  Stimuleringsmidler for samarbeid og kvalitet i regionale fond Dagens VRI Regionale forskningsfond Innovasjonsfaglig forskning Offentlig sektor

10 Nåsituasjon/bakgrunn Innhold og muligheter med RFF FoU-strategi og bestillingsbrev Hva skjer på kort sikt

11 Nord-Norge – Nordland, Troms, Finnmark Midt-Norge – Nord Trøndelag, Sør Trøndelag, Møre og Romsdal Vest-Norge Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland Agder- Aust og Vest Agder ”Oslofjorden” – Buskerud, Vestfold, Telemark, Østfold Osloregionen – Oslo, Akershus Innlandet- Hedmark, Oppland Fondsregioner  6 milliarder kroner, årlig avkastning 212 mill. kroner i ti år  85% skal fordeles etter faste kriterier 40 % pr fylke 40 % folketall  5 % Nord-Norge  15% ”stimulerings-pott for samarbeid og kvalitet” Regionale forskningsfond

12 Regionale forskningsfond – mye vil avhenge av fylkeskommunene  FoU-strategier som setter retningen - Felles bestillingsbrev  Oppnevne vertsfylke .. og samarbeide tett i regionen  Delegere myndighet til felles styre for regionale forskningsfond  Samarbeidsavtaler Viktige oppgaver for styret  Utarbeide/rullere årlig handlingsplan  Utlyse forskningsmidler  Fatte bevilgningsvedtak  Utarbeide årsrapport

13 Ansvarsfordeling i regionale forskningsfond

14 Viktige oppgaver for sekretariat og styre  Sørge for gode og transparente prosesser  at informasjon om FoU-strategier, handlingsplaner, søknadsprosessen og vurderingskriterier er synlige for søkerne på fondsregionens nettsted  at handlingsplan og utlysning er tydelig  på hvilke forskningsområder som er prioritert og hvilke søknadstyper som kan benyttes  at utlysningsteksten er presis og står i forhold til budsjettet som stilles til disposisjon

15  Nåsituasjon/bakgrunn  Innhold og muligheter med RFF  FoU-strategi og bestillingsbrev  Hva skjer på kort sikt

16 Hva slags kunnskap trengs? Hva slags forskningsmiljø trengs? Hvilke tema trenger regionen forskning om? Hvordan bør FoU-institusjonene fungere i det regionale samspillet? Hvordan vil dere at næringslivet skal forholde seg til forskning? Hvilke rolle vil fylkeskommunene ta FoU-strategi-arbeid i regionene  Sikre bevisstgjøring, mobilisering og forankring  Gi et godt grunnlag for å administrere fondene  Kontinuerlig strategisk dialog

17

18 Viktige stikkord for å lykkes med regionens strategiske FoU-arbeid er å…  utnytte hele regionens fortrinn  se VRI som en viktig kanal for kobling og samhandling  tenke langsiktig og målrettet – ha evne til å prioritere på tvers av fylkesgrenser  utnytte og utvikle egne FoU- miljøer der de er gode og har potensiale  erkjenne at beste kunnskap for eget næringsliv eller off. virksomheter ikke alltid finnes innenfor regionen

19  Bakgrunn  Innhold og muligheter med RFF  FoU-strategi og bestillingsbrev  Hva skjer på kort sikt

20 Implementering av RFF I ForskningsrådetI Fylkeskommunene (KS ) Utarbeide retningslinjer for søknadsbehandlingen Avtaler mellom aktørene Utarbeide og selv godkjenne veiledningsmateriell som:  kontraktsmaler  utlysningsmaler  rapporteringsmaler  habilitetsregler Utvikle IKT-modul for å kunne håndtere RFF-søknader elektronisk Tilrettelegge vårt fagekspert- panelsystem for søknader fra RFF Utvikle prosedyrer for behandling av søknader til konkurranse/ samhandlingspotten på 15% Læringsarena

21 Søknadsfrister og utlysninger  Første søknadsfrist blir kl 13:00 2. juni 2010.  Utlysningen må gjøres offisiell minst 6 uker før, dvs. senest 21. april.  Det meste bør være på plass før påske. Status  To fondsstyrer er foreløpig oppnevnt, en er under oppnevning  En sekretariatsleder på plass, og to under ansettelse  Forskningsrådet har ansatt koordinator, er i rute med IKT-prosjektet

22 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Regionale forskningfond – Regionens muligheter BTVØ 2010 Erna Wenche Østrem, Forskningsrådet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google