Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nytt MATprogram (2006 – 11) i Forskningsrådet Fokus på næringsutvikling og innovasjon innenfor: Fiskeri- og jordbruksbasert matproduksjon og foredlings-

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nytt MATprogram (2006 – 11) i Forskningsrådet Fokus på næringsutvikling og innovasjon innenfor: Fiskeri- og jordbruksbasert matproduksjon og foredlings-"— Utskrift av presentasjonen:

1 Nytt MATprogram (2006 – 11) i Forskningsrådet Fokus på næringsutvikling og innovasjon innenfor: Fiskeri- og jordbruksbasert matproduksjon og foredlings- industri

2 Skape en portefølje av virkemidler som er mer oversiktlig og attraktiv for næringslivet. Sikre en helhet hvor virkemidlene i sum treffer Norges nasjonale innovasjonsutfordringer på en bedre måte, og derigjennom å stimulere til økte investeringer i FoU i næringslivet. Sette oss i stand til å benytte våre ressurser mer effektivt, både internt i Forskningsrådet og eksternt.

3 Dagens portefølje… Bioteknologi for primær- næringene Jord, planter og husdyr Nærings- midler Skog Marked og samfunn Havbruk Fiskeri- teknologi Marine ressurser og miljø

4 Ny programportefølje Innovasjons- divisjonen AREAL programmet MAT programmet FORNY Fellessatsing TRE Innovasjon Norge og Forskningsrådet Vitenskaps- divisjonen  Grunnleggende forskning og kompetanse- utvikling innenfor bioproduksjon og foredling GrunnforskningAnvendt forskning Satsings- divisjonen Store programmer  Havbruk  Norklima  Renergi  Fuge  Andre.. ? Miljøet på land ? ( etterfølger til Biologisk mangfold, landskap i endring, Forurensinger..) Havet og kysten

5 Målgrupper og samarbeidspartnere Næringsliv og forvaltning FoU-miljøene – for å realisere innovasjonspotensialet i programmet Innovasjon Norge Næringenes forskningsfond

6 Virkemidler i det nye programmet KMB – Kompetanseprosjekt med brukermedvirkning Formål Bidra til langsiktig næringsrettet forskerutdanning og kompetanseoppbygging i forskningsmiljøene, innenfor faglige temaer med stor betydning for utviklingen av primærnæringssektoren med avledet virksomhet. 20-50% av prosjektkostnadene må være kontantfinansiert av næringsliv eller andre brukere  Brukerstyrte prosjekter (BIP)  Kompetanseprosjekter med brukermedvirkning (KMB)  Forskerprosjekter (kun for spesielle utlysninger)

7 MATprogrammet: Mål (1) Styrke innovasjon for økt konkurransedyktighet, verdiskaping og markedsorientering for norsk matproduksjon Utvikle norsk matproduksjon slik at helse, kvalitet, etiske verdier, bærekraft og miljø blir godt ivaretatt. Bidra til at matforvaltningen har forskningsbasert og oppdatert kunnskap som grunnlag for sin forvaltning og for utforming av nasjonalt og internasjonalt regelverk

8 MATprogrammet: Mål (2) Bidra til styrking, arbeidsdeling og spissing slik at FoU-miljøene i sum har kompetanse på internasjonalt nivå innenfor områder av stor betydning for utvikling av næringsliv og forvaltning i Norge. Utnytte mulighet for god synergi mellom de marine og de landbruksbaserte næringene

9 Matprogrammet: Satsingsområder Markedsforskning Innovative og markedstilpassede produkter og entreprenørskap Produksjons-/prosessteknologi og logistikk Konkurransedyktig råvareproduksjon Helse- og livskvalitet knyttet til mat Innovasjon i offentlig sektor/matforvaltningen

10 Matprogrammet: Andre prioriteringer Verdikjedeprosjekter (gjerne blå/grønne) Tema på tvers av satsingsområdene:  Konkurransedyktig råvare- og industriproduksjon  Innovative produkter og prosesser  Mat og helse

11 Mat Nye prioriteringer i norsk forskningspolitikk: Forskningsmeldingen

12 MATprogrammet (2006 – 2011) Programplan vedtas 20.04.05 Programstyre oppnevnes 20.04.05 Programstyret vedtar prioriteringer for utlysning av FoU-midler for 2006 Utlysningen vil bli publisert i månedskiftet mai/juni 2005 Søknadsfrister for 2006:  KMB 01.09.2005  BIP 13.10.2005 Nullvekstbudsjett: ca 130 mill. kr Ca 85 mill. kr er bundet i løpende prosjekter


Laste ned ppt "Nytt MATprogram (2006 – 11) i Forskningsrådet Fokus på næringsutvikling og innovasjon innenfor: Fiskeri- og jordbruksbasert matproduksjon og foredlings-"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google