Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Ansatt i Arendal kommune -hva betyr det?. 2 Bystyret er sjefen Flertallsvedtak i bystyret er pr.definisjon riktig  Mangelfull sakstillrettelegging.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Ansatt i Arendal kommune -hva betyr det?. 2 Bystyret er sjefen Flertallsvedtak i bystyret er pr.definisjon riktig  Mangelfull sakstillrettelegging."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Ansatt i Arendal kommune -hva betyr det?

2 2 Bystyret er sjefen Flertallsvedtak i bystyret er pr.definisjon riktig  Mangelfull sakstillrettelegging fra administrasjonen kan evt foranledige svakheter i vedtaket, men flertallets skjønn basert på foreliggende informasjon er alltid riktig  Politisk logikk – annen logikk  Politisk skjønn – faglig skjønn

3 3 Hva er politikk i en kommune?  Politikk er det som politikerne til enhver tid interesserer seg for

4 4 Rådmannen er leder for kommunens ansatte  Tilretteleggingsansvar  Iverksettelsesansvar  Jfr. lederavtalen med bystyret

5 5 2.2 Krav og forventninger til lederen  2.2.1 Ansvar  Rådmannen er:  Øverste administrative leder (formelt ansvar)  Leder og overordnet for dem som er definert med rapporteringsansvar til seg  Ansvarlig for en effektiv organisasjon med et godt arbeidsmiljø (organisasjonsansvar)  Ansvarlig for å få utført de arbeidsoppgaver kommunen har, slik de framgår av kommunens organisasjons-, plan og styringsdokumenter (resultatansvar)  Ansvarlig for en effektiv bruk og forvaltning av tildelte økonomiske ressurser i henhold til budsjett og økonomireglement (økonomiansvar)  Ansvarlig for en bruker- og serviceorientert utvikling av kommunens tjenester (serviceansvar)

6 6 2.2.2 Forventninger til lederadferd  Rådmannen:  Opptrer på en lojal måte i forhold til kommunen og de folkevalgte organer  Opptrer profesjonelt og faglig  Opptrer med respekt i forhold til de folkevalgte og klarer å oppfatte og videreutvikle de vedtak og signaler som gis  Klarer å skape tillit innad i organisasjonen samtidig som nødvendig organisasjonsmessige tiltak gjennomføres  Har fokus på at innbyggerne er kommunens ”kunder” og at de folkevalgte er ”oppdragsgiverne”  Sørger for at kommunens saksbehandling tilfredstiller lover og forskrifter samt politisk ledelses behov for informasjon

7 7 2.2.3 Inititiativplikt  Rådmannen:  Har til enhver tid rett og plikt til å ta initiativ med hensyn til  Forhold som er viktig for kommunens økonomi  Forhold som er viktig for utvikling av Arendal som lokalsamfunn  Samarbeid over kommune- og fylkesgrenser  Samarbeid med andre offentlige organisasjoner/etater  Samarbeid med frivillige lag og organisasjoner i kommunen

8 8  Fra ansatt  Til myndiggjort medarbeider  Til myndig medarbeider

9 9 Myndig medarbeider  Kjenner til overordede utviklingsmål  Vet til enhver tid hvilke oppgaver en kan utføre og ta initiativ til  Vet til enhver tid at en har fullmakt til å treffe de beslutninger som er nødvendig for å utføre oppgavene, samt hvilke rammer som gjelder for disse beslutningene  Vet at en til enhver tid har støtte og anerkjennelse fra leder og kolleger på måten en løser oppgaven på

10 10 Lojalitet  Er fokus på virksomhetens mål og respekt for spilleregler  Er noe annet enn lydighet  I visse situasjoner vil lojalitet mot bystyret eller ledelsen være å gjøre noe annet enn det som er bestemt av bystyret/ledelsen

11 11 Ytringsfrihet  I Arendal kommune er kommunikasjonen åpen. Alle kan snakke med alle om alt  Null-toleranse overfor løgn  Null-toleranse overfor baksnakking  Null-toleranse overfor ansvarsfraskrivelse  ”Andre`er død”  Taushetsplikten overholdes

12 12  Når noe er vanskelig skal vi snakke med hverandre -ikke om eller til hverandre

13 13 Om delegering  Vi delegerer myndighet, ikke ansvar. Det betyr at rådmannen har ansvaret når feil blir gjort av andre med basis i delegert myndighet

14 14 Kvalitet  Kvalitet er best når faglige avveininger og beslutninger tas av medarbeiderne nærmest ”brukerne”  Ingen faglige beslutninger blir bedre ved at den tas av en leder  Når medarbeiderne selv, alene eller helst i fellesskap, fatter beslutninger, er incitamentet til å søke informasjon og kompetanse vesentlig større enn om beslutningene jevnt over fattes på overordnet nivå  Dette fordrer at rammene er tydelig kommunisert slik at de faglige avveininger på medarbeidernivå skjer innenfor de rammene som gjelder

15 15 Mot  Til å handle og beslutte…. Og ta initiativ  Til å risikere å gjøre feil  Til å innrømme feil, og dermed unngå at samme feil gjentas

16 16 Åpenhet  All kommunikasjon innad og utad i Arendal kommune bør preges av full åpenhet. Våre holdninger til andre og hverandre bør også ha preg av åpenhet og toleranse

17 17 Raushet  Overfor kollegaer, brukere og ledelse  Vilje til å ta ting i beste mening

18 18 Overordnet ledelsesfilosofi  Verdier, holdninger og visjoner er viktigst  Samsvar mellom det vi sier og det vi gjør  Grunnleggende tillit til medarbeidere  Mot til å gjøre  Mot til å innrømme egne feil…  Bevissthet på aldri å fraskrive seg ansvar  Bevissthet på at realistiske mål er for smått…  For å nå vårt maksimale må vi ville litt mer enn vi kan…  Det handler om å være i bevegelse…


Laste ned ppt "1 Ansatt i Arendal kommune -hva betyr det?. 2 Bystyret er sjefen Flertallsvedtak i bystyret er pr.definisjon riktig  Mangelfull sakstillrettelegging."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google