Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Etiske regler for ansatte i Oslo kommune Oslo kommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Etiske regler for ansatte i Oslo kommune Oslo kommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 Etiske regler for ansatte i Oslo kommune Oslo kommune

2 Våre kjerneverdier: BrukerorienteringRedelighetEngasjementRespekt BRER

3 Helhet og sammenheng Regelverk Lover Etiske regler Verdigrunnlag Ledelses- og medarbeiderprinsipper

4 Implementeringsarbeidet skal bidra til at alle ansatte kjenner innholdet i kommunens etiske regler gi økt fokus på etikk, etiske problemstillinger og etisk atferd Dette skal skje på den enkelte arbeidsplass og i kommunen som organisasjon

5 Etiske regler De etiske reglene omtaler 1.Formål og virkemåte 2.Generelt 3.Møte med kommunens brukere 4.Forvaltning av samfunnets fellesmidler 5.Habilitet 6.Forbud mot gaver og andre fordeler i tjenesten 7.Forretningsetiske regler 8.Avstå fra kjøp av seksuelle tjenester 9.Åpenhet 10.Ansattes ytringsfrihet og rett til å varsle 11.Lederansvar 12.Personlig ansvar

6 1.Formål og virkemåte ETISKE REGLER skal sikre god etisk praksis, felles standard arbeid for fellesskapets beste – i tråd med lover regler, verdigrunnlag, politiske vedtak. at oppgaver utføres uten å skade omdømme og tillit i befolkningen

7 3. Møte med kommunens brukere Innbyggere og brukere skal møtes med respekt Ansatte skal bruke faglige kunnskap og faglig skjønn Ikke blande egne og brukernes private interesser og økonomiske midler

8 4. Forvaltning av samfunnets felles midler Være bevisst at vi forvalter samfunnets fellesmidler på vegne av alle innbyggerne Ta vare på kommunens ressurser på den mest økonomiske og rasjonelle måte Ikke misbruke eller sløse med kommunens midler Ikke tilegne seg personlige fordeler av kommunens ressurser

9 5. Habilitet Ved beslutninger er vi bundet av forvaltningslovens habilitetsregler Vi har en selvstendig plikt til å varsle overordnede om inhabilitet Ved tvil om inhabilitet sjekk ut med nærmeste leder!

10 6. Forbud mot gaver og andre fordeler i tjenesten Ikke motta gaver, provisjoner, tjenester eller andre ytelser i forbindelse med anskaffelser og kontraktsinngåelser når ytelsen er egnet til til å påvirke vedkommendes tjenstlige handlinger gjelder også gunstige betingelser knyttet til reiser og opphold Ikke motta gaver fra brukere av kommunens omsorgstjenester også selv om gaven ikke kan påvirke tjenesteytelsen og med mindre gaven er av ubetydelig verdi

11 7. Forretningsetiske regler (1) Drive kommunal forretning slik at det gir tillit til oss All kommunal forretning skal bidra til å nå kommunens mål Ansatte plikter å sette seg grundig inn i og etterleve lover, forskrifter om off. anskaffelser og regelverk Alle anskaffelser skal være basert på Forutsigbarhet, gjennomsiktighet, etterprøvbarhet, likebehandling og god forretningsskikk

12 7. Forretningsetiske regler (2) Ansatte kan ikke levere varer og tjenester til den virksomhet de selv er ansatt Ikke gjøre bruk av kommunens samkjøpsavtaler/rabattordninger til privat bruk Ikke foreta private bestillinger fra leverandører dersom en er kommunens representant overfor denne leverandøren –når dette kan skape tvil om sammenblanding av offentlige og private midler

13 8. Avstå fra kjøp av seksuelle tjenester ikke oppføre seg på en måte som er egnet til å bringe kommunen i miskreditt avstå fra kjøp av seksuelle tjenester på tjenestereise eller annet oppdrag –også i fritiden under slike oppdrag

14 9. Åpenhet Oslo kommune skal gi offentlig innsyn i den kommunale forvaltning Kommunen har en generell aktiv informasjonsplikt Kommunens ansatte skal alltid gi korrekte og tilstrekkelige opplysninger til innbyggere, organisasjoner, selskaper og andre myndigheter

15 10. Ytringsfrihet og rett til å varsle Ansatte i Oslo kommune kan gi faktaopplysninger om eget arbeidsområde Medarbeidere kan delta i samfunnsdebatten og uttale seg på egne vegne –Ansatte som uttaler seg på vegne av kommunen, skal gjøre det med nødvendig lojalitet til egen virksomhet og det samfunnet man skal tjene Kritikkverdige forhold i en virksomhet bør tas opp, slik at forholdene kan bedres Varsling bør først skje internt, men ansatte har rett til å varsle offentlig når dette er formålstjenlig

16 11. Lederansvar Ledere skal bygge en organisasjonskultur basert på åpenhet, verdigrunnlag og etiske regler. Ledere på alle nivåer skal gjennomgå de etiske reglene med sine medarbeidere en gang i året, og ved nyansettelser. Lederne skal påse at alle ansatte undertegner på at de har lest og forstått kommunens etiske regler

17 12. Personlig ansvar Ansatte har et personlig og selvstendig ansvar for å følge kommunens etiske regler Ansatte må ta opp tvilstilfeller med sin nærmeste leder Kommunens ansatte har rett til å nekte å følge pålegg som er ulovlige eller medfører brudd på de etiske regler Brudd på de etiske reglene kan medføre konsekvenser for arbeidsforholdet


Laste ned ppt "Etiske regler for ansatte i Oslo kommune Oslo kommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google