Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ungdommens bystyre Formannskapsmodellen og det politiske systemet i Stavanger kommune May Endresen – leder politisk sekretariat.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ungdommens bystyre Formannskapsmodellen og det politiske systemet i Stavanger kommune May Endresen – leder politisk sekretariat."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ungdommens bystyre Formannskapsmodellen og det politiske systemet i Stavanger kommune May Endresen – leder politisk sekretariat

2 Mål for innlegget; 1.Hva er spesielle kjennetegn med formannskapsmodellen 2. Kjennskap til den politiske strukturen i Stavanger kommune 3.Kjennskap til saksflyt

3 Ungdommens bystyre Skal representere alle barn og unge i Stavanger kommune og arbeide for at barn og unge blir hørt i saker som berører dem! Ombudsmannsrollen UB er etablert av bystyret – som ønsker å få bedre til at denne befolkningsgruppen blir hørt

4 Litt historie ….. Ny Grunnlov i 1814, men fortsatt stor mangel på lokalt selvstyre…… Ønske om større lokalt selvstyre; Frihet fra sentrale myndigheter og statlig styring. Beskyttelse mot utidige inngrep. Folkeviljen uttrykkes best gjennom engasjement i lokalsamfunnet. Avstanden mellom styrende og styrt er minst lokalt. Effektivitetsverdien - løsninger i pakt med lokale behov. - lokalkunnskap gir mulighet for å produsere tjenester til lave kostnader.

5 14.januar 1837 – formannskapsloven Det ble opprettet nye folkevalgte organ – landet ble inndelt i formannskapsdistrikt. ”….. fantes på denne tid neppe noen europeisk stat, hvor det kommunale selvstyre var så vel organisert og gjennomført i så vid utstrekning som det ble i Norge i 1837.

6 I dag = Kommuneloven Kommuneloven § 6 fastslår at ingen andre enn kommunestyret, samlet i møte, kan ta avgjørelser på vegne av kommunen, med mindre noe annet er sagt uttrykkelig i lov eller forskrift eller kommunestyret selv har delegert myndigheten.

7 Bystyre Er kommunens øverste organ og bestemmer hvordan byen og kommunes tjenester skal utvikle seg. Bystyret har det øverste økonomiansvaret. Vedtar budsjettet og handlings- og økonomiplanen (HØP) Skal føre kontroll med kommunens virksomhet Vedtar hvilke styrer, råd og utvalg som skal oppnevnes. Oppnevner utvalg innenfor tjenesteområder og for at berørte grupper skal bli hørt (derfor også UB)

8 Formannskapet – er nest øverste politiske organ Skal iht lovverket bestå av minst 5 medlemmer, inkl ordfører og varaordfører I Stavanger = 19 medlemmer. Velges blant bystyrets medlemmer ved flertallsvalg (eller forholdsvalg)

9

10 Parlamentarisme Ny kommunelov i 1992 – kommunene kunne selv bestemme styreform (Oslo fra 1986, Bergen fra 2000) Byrådet utgår av bystyrets flertall. Står ansvarlig overfor bystyret – som kan fjerne den ved hjelp av mistillitsvotum

11 Parlamentarisme vs. formannskapsmodell Hvem leder administrasjonen? I et parlamentarisk system er det byrådet I formannskapsmodellen er det rådmannen Hvem legger fram saker til politisk behandling? I et parlamentarisk system er det byrådet til bystyrekomiteen som gir innstilling til bystyret. I en formannskapsmodell er det rådmannen.

12 Kommunelovens § 23, Rådmannen (administrasjonssjef) 1.Rådmannen er det øverste leder for den samlede kommunale administrasjon, med de unntak som følger av lov og innenfor de rammer som kommunestyret fastsetter 2.Rådmannen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Rådmannen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll.

13 3. Rådmannen har møte- og talerett, personlig eller ved en av sine underordnede, i alle kommunale folkevalgte organer med unntak av kontroll utvalget 4. Kommunalt folkevalgt organ kan gi rådmannen myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning, hvis ikke kommunestyret har bestemt noe annet

14 ”Saksflyt” Rådmannen lager saksfremstilling med forslag til vedtak Rådene, bydelsutvalg, UB for uttalelse, eller vedtak Kommunalstyre for vedtak ( eller innstilling i saker der de ikke har delegert myndighet) Formannskapet (For vedtak eller innstilling til bystyret) BYSTYRET

15 Hvilke saker går hvor? Kommunalstyrene? Formannskapet? Bystyret? Avhenger av Delegasjons- reglement Reglementene for utvalgene Saker tar ofte tid – fordi det er krav til saksbehandling. Men – som politiker er der alltid et mulighetsrom for å ta opp ting! ”Timing” er viktig!!!! Viktig å komme inn tidlig i prosessen


Laste ned ppt "Ungdommens bystyre Formannskapsmodellen og det politiske systemet i Stavanger kommune May Endresen – leder politisk sekretariat."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google