Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sammen om psykisk helse- og rusarbeid Seniorrådgiver Tine Sveen, Helsedirektoratet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sammen om psykisk helse- og rusarbeid Seniorrådgiver Tine Sveen, Helsedirektoratet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sammen om psykisk helse- og rusarbeid Seniorrådgiver Tine Sveen, Helsedirektoratet

2 Sammen om mestring – lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid Veilederen «Sammen om mestring» vektlegger:  At tjenestene organiseres og utformes i et bruker- og mestringsperspektiv  At tjenestene og tjenestenivåene samarbeider for å sikre helhetlige og koordinerte tjenester  At psykisk helse og rus ses i sammenheng Regional nettverkssamling Sør-Norge

3 Bruker- og pasientforløp skisseres for Regional nettverkssamling Sør-Norge Milde kortvarige problemer Kortvarige alvorlige og langvarige mildere problemer/lidelser Alvorlige langvarige problemer/lidelser Skiller seg fra hverandre ut fra : problemets art, alvorlighet og varighet Beskrives med relevante mål og tiltak, ansvarsplassering og samarbeidsrelasjoner

4 Høy kompetanse innen rus- og psykisk helsetjenestene i kommunene Stor grad av faglig og kompetent personell innenfor kommunalt psykisk helse- og rusarbeid Antall årsverk innenfor psykisk helse- og rusarbeid har, samlet sett, vært stabilt de siste årene – Ca. 12 000 årsverk innen psykisk helsearbeid – Ca. 4 000 årsverk innen rusarbeid Regional nettverkssamling Sør-Norge

5 Forts. Høy kompetanse………….. 64% av ansatte innenfor kommunalt psykisk helsearbeid har utdanning på høyskole/ universitetsnivå 59% av kommunene oppgir at de har felles organisering av rus og psykisk helsearbeid i 2013 Bruker- og erfaringskompetanse Regional nettverkssamling Sør-Norge

6 Flerfaglige arbeidsfellesskap forutsetter Basiskompetanse Samhandlingskompetanse Enighet om felles mål Definerte og avklarte forventninger til roller, bidrag og resultater God ledelsesforankring Kultur og holdninger, etikk og verdier Regional nettverkssamling Sør-Norge

7 Overordnet ledernivå spiller en avgjørende rolle Ledernes syn på samhandling er avgjørende for ansatte på tvers av fag og etater skal arbeide mot felles mål og se nytten av samarbeidet Prioritering av ressurser og etablering av helhetlige, kunnskapsbaserte tjenester er et lederansvar Regional nettverkssamling Sør-Norge

8 Samhandlingstrappen Regional nettverkssamling Sør-Norge

9 Suksesskriterier for godt flerfaglig samarbeid Ledelsesforankring Felles mål for arbeidet Avklare ulike kunnskapsgrunnlag Rolleavklaring Likeverdig deltakelse Jevnlig kontakt og kommunikasjon, faste møteplasser Dedikerte tjenesteutøvere Regional nettverkssamling Sør-Norge

10 Kompetanseutvikling og fagstøtte Kommunen, som arbeidsgiver, skal medvirke til : – Undervisning og praktisk opplæring av helsepersonell – Adgang til påkrevd videre- og etterutdanning NAPHA - Regionale og nasjonale nettverkssamlinger mv. Fylkesmannen og kompetansemiljøene ; samlinger, faglige nettverk, kurs, opplæring, råd og veiledning - Flerfaglige og tverrsektorielle arenaer Etablere egne lokale/regionale nettverk Tilskudd til å dekke inntil 30 timers individuell eller gruppebasert veiledning pr år. – ordningen ‘Kompetansetiltak innen psykisk helse- og rusarbeid’ www.helsedirektoratet.no Søknadsfrist 2. mai www.helsedirektoratet.no Regional nettverkssamling Sør-Norge

11 Mulighetsrommet fremover Folkehelsemeldingen Meld. St. 19 (2014-2015)- Mestring og muligheter Meld. St. 14 (2014-2015)- Kommunereform nye oppgaver til større kommuner Ny melding om primærhelsetjenesten Ny opptrappingsplan for rusfeltet Ny nasjonal helse- og sykehusplan Økt gjennomføring i videregående opplæring Statsbudsjettene for 2015 og 2016 Regional nettverkssamling Sør-Norge

12 Takk for oppmerksomheten Lykke til med nettverkssamlingen!

13 Brukerinvolvering i praksis Brukerfokusert organisering; – Ulike tilbud /reelle valgmuligheter Inkluderende arbeidsmetoder – Vektlegge oppsøkende virksomhet – Benytte samtaleverktøy Jevning innhenting av brukernes erfaringer og synspunkter Kan kreve kulturendring i virksomheten Regional nettverkssamling Sør-Norge

14 Rekruttering av psykologer til kommunene - Status 2015 Alle fylker deltar i ordningen - stor bredde i kommunestørrelse 270 stillinger; fordelt på 165 kommuner/bydeler i 2014 Ca. 50 kommuner/bydeler mottar tilskudd til mer enn én psykologstilling Psykologenes rolle og oppgaver: Stor variasjon i kommunenes tilbud og målgruppe Flere kommuner retter psykologtilbudet inn mot helsefremmende og forebyggende arbeid på individ- og systemnivå Kompetansen benyttes i økende grad til å styrke rusfeltet og sammenhengen med psykisk helse Halvparten av psykologstillingene er forankret i tjenester som gir tilbud til barn og unge Ca. 70 psykologstillinger; rettet mot økt gjennomføring i videregående opplæring Mål: styrke det kommunale tilbudet innen psykisk helse- og rusfeltet styrke det samlede og flerfaglige kommunale tilbudet innen psykisk helse- og rusfeltet; Tilskuddsordning: Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene Regional nettverkssamling Sør-Norge

15 RAMMEBETINGELSER Nasjonale og lokale politiske prioriteringer Faglige vurderinger og prioriteringer Økonomi Lover og regler Holdninger og engasjement Regional nettverkssamling Sør-Norge

16 Tverrfaglig samhandling fremmer Tidlig identifisering av fysiske, psykiske og sosiale utfordringer hos barnet og i familien Rett behandlingsnivå; flere bør få oppfølging og behandling i kommunen Lett tilgjengelige tjenester Et samordnet og koordinert tilbud – En dør inn – Felles informasjon og kommunikasjon med brukerne Regional nettverkssamling Sør-Norge

17 Forutsetninger for tverrfaglig samhandling God ledelsesforankring Enighet om felles mål Definerte og avklarte forventninger til resultat, roller og bidrag God kommunikasjon mellom ledere, og mellom ledere og ansatte Noen utfordringer: Mange tjenester og aktører, ofte med liten kjennskap til hverandre begrenset kompetanse om tverrfaglig samarbeid lite tilgjengelige på barn og unges egne arenaer Regional nettverkssamling Sør-Norge

18 Samhandlingsmodeller Samlokalisering – Familiens hus/ Familiesentre Regelmessige fag- og samarbeidsmøter – Felles konsultasjoner mellom BUP og kommunale instanser Tverrfaglige team – Helsefremmede og forebyggende Oppsøkende samhandlende team (f.eks. ACT-team) – Forebyggende og behandlende Regional nettverkssamling Sør-Norge

19 Kunnskapsbaserte tjenestene Må baseres på bruker- og pårørendes tilbakemeldinger ta utgangspunkt i kommunenes kartlagte behov for kunnskap, kompetanse og praksisutvikling bygge på kunnskaps- og evidensbaserte behandlingsmetoder Regional nettverkssamling Sør-Norge

20 Systematiske tilbakemeldinger og evalueringer Tjenestene bør utvikles i tråd med kartlagte behov og utfra systematiske tilbakemeldinger fra brukerne Tilbakemeldingene og evalueringene må anvendes i kvalitetsforbedringsarbeid God effekt i forbedringsarbeidet forutsetter et system der resultatene blir innhentet, evaluert og sammenlignet over tid Regional nettverkssamling Sør-Norge

21 Samhandling - mot alle odds? Organisatoriske utfordringer Nasjonalt. Sentralforvaltningen er hierarkisk oppbygd med sterke fagdepartement Regionalt. NAV; eneste etat som følger fylkenes geografiske inndeling Faglige og kulturelle utfordringer Departements- og virksomhetskulturene er sektoriserte, få krav til tverrsektorielle løsninger Materielle utfordringer Lover og regler adresser fagområder, men ikke alltid det tverrfaglige samarbeidet Ulik målgruppe/aldersspenn kan vanskeliggjøre samarbeidet Mentale utfordringer Åpne for og akseptere andres synpunkter


Laste ned ppt "Sammen om psykisk helse- og rusarbeid Seniorrådgiver Tine Sveen, Helsedirektoratet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google