Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Drammen 15.12.07. | Sosial- og helsedirektoratets rolle Et fagdirektorat underlagt HOD og AID  Fagdirektoratsrollen Følge utviklingen og samle inn kunnskap.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Drammen 15.12.07. | Sosial- og helsedirektoratets rolle Et fagdirektorat underlagt HOD og AID  Fagdirektoratsrollen Følge utviklingen og samle inn kunnskap."— Utskrift av presentasjonen:

1 Drammen 15.12.07

2 | Sosial- og helsedirektoratets rolle Et fagdirektorat underlagt HOD og AID  Fagdirektoratsrollen Følge utviklingen og samle inn kunnskap om sosial- og helsetjenesten, gi råd og veiledning om strategier og tiltak over overordnede myndigheter og tjenestene  Iverksetterrollen Iverksette vedtatt sosial- og helsepolitikk  Forvalterrollen Administrere og fortolke sosial- og helselovgivningen

3 | Direktør Assisterende direktør Folkehelse og levekår Helseøkonomi og finansiering Spesialist- helsetjenester Primær- helsetjenester Psykisk helse og rus Sosiale tjenester Administrasjon Syv divisjoner, 33 avdelinger og ca 450 ansatte

4 | Formålet med de sosiale tjenestene er å;  fremme økonomisk og sosial trygghet, å bedre levevilkårene for vanskeligstilte, å bidra til økt likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer  bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i felleskap med andre

5 | Den sosialfaglige forankring i sosialtjenesteloven  Forebygging (§3 – 1)  Samarbeid og samordning (§3 - 2)  Råd og veiledning (§4 – 1) (inkl økonomi- og gjeldsrådgivning)  Individuell plan v/ omfattende og langvarige behov (§4 – 3a i Stlv, §15 i Nav-loven, samt helselovgivningen)  Bolig til vanskeligstilte (§3 – 4) og midlertidig bolig (§4 – 5)  Oppfølgingstjenester (§4 – 2)  Hjelp til selvhjelp (§5 – 1)  Bruk av vilkår (§5 – 3)  Kvalifiseringsprogrammet (§ 5A)  Rustiltak med råd og veiledning og hjelpetiltak (kapittel 6)  Rådføre seg med brukeren (§8 – 4)

6 | MÅL: Tjenester av god kvalitet Dette innebærer at tjenestene er:  Er virkningsfulle  Er trygge og sikre  Involverer brukere og gir dem innflytelse  Er samordnet og preget av kontinuitet  Utnytter ressursene på en god måte  Er tilgjengelige og rettferdig fordelt

7 | Boligsosialt arbeid  Begrepet ”Boligsosialt arbeid” henviser til at framskaffelse av boliger og nødvendige tjenester for å øke den enkeltes forutsetning for å mestre en bo- og livssituasjon må sees som en helhet

8 | Fokus på oppfølgingstjenester  Primært forankret i sosialtjenestens kap 4  Vedtak på tjenestene og i sammenheng med andre tjenester.  Sikre brukernes rettessikkerhet.  Sikre brukerinnflytelse på system og individ nivå  Midlertidig bolig en skal- tjeneste.  Viktig at midlertidighet ikke blir varighet, samt kvalitet på tilbudet.  Sosialtjenesten skal medvirke til å skaffe bolig til vanskeligstilte.

9 | Individuell plan For den enkelte med behov for langvarige og sammensatte tjenester : - Strukturering av tilværelsen - Å bli sett - Å bli trodd - Ta ansvar - Noen forventer noe av deg - Ikke skuffe andre - Gir motivasjon til ikke å gi opp - Legge inn en innsats - Individuell plan peker framover - Bistand i å legge en plan for et helhetlig tilbud

10 | Tilskudd som virkemiddel Oppfølgingstjenester i bolig:  Tilskuddet videreføres  Fylkesmannen forvalter tilskuddene  Kriterier for tilskudd 2008:  Tidligere kriterier opprettholdes  Økt fokus på varig bolig, brukermedvirkning (IP) og vedtak på tjenestene  Tilskudd til boligsosialt arbeid behandles parallelt med søknader på rusområdet i møter med Fylkesmannen.  Husbankens kompetansetilskudd og direktoratets tilskudd tilpasses og samordnes i størst mulig grad

11 | Tilskudd forts. Psykisk helse:  Ca 2.9 milliarder i tilskudd til kommunene  I perioden 2005-2007 er det årlig bevilget 52 mill. kroner per år til storbysatsingen  Mennesker med omfattende og sammensatte behov  Bestilling i budsjett 2007; kartlegge brukergruppa og tilbudene

12 | Opptrappingsplan for rusfeltet  styrke bruken av IP  Økt brukerinnflytelse  Bedre samordning av statlige tilskuddsordninger og kompetansetiltak  Kommunene i større grad se sammenhengen mellom rusmiddelmisbruk og psykisk lidelse  Samarbeid med KS for å utvikle fleksible tjenester og bidrar til individuell veiledning av brukerne  Helhetlig kvalitetsutvikling og opplæring i internkontroll  Nasjonal strategi for tidlig intervensjon  Styrke kommunenes lavtersksel og oppsøkende virksomhet  Tydeliggjøre ansvarsfordelingen mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten  Egne rusrådgivere hos Fylkesmannen  Ca 100 mill i tilskudd LAR,LAV og Styrk


Laste ned ppt "Drammen 15.12.07. | Sosial- og helsedirektoratets rolle Et fagdirektorat underlagt HOD og AID  Fagdirektoratsrollen Følge utviklingen og samle inn kunnskap."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google