Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Asperger Syndrom og Arbeid Paal Kiil

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Asperger Syndrom og Arbeid Paal Kiil"— Utskrift av presentasjonen:

1 Asperger Syndrom og Arbeid Paal Kiil
NAV Arbeid og helse 2017 Asperger Syndrom og Arbeid Paal Kiil

2 Asperger syndrom Hans Asperger, tysk barnepsykiater – autistisk psykopati,personlighetsforstyrrelse beskrevet i Genetisk betinget. En gruppe barn som var intelligente, men hadde store vansker med tilpasning til de sosiale omgivelsene og kontakt med andre, pedantisk språk, interesser på særområder Lorna Wing 1981, betegnelsen Aspergers syndrom som undergruppe av autisme ble første gang omtalt ICD – diagnose, men usikker gyldighet

3 Diagnosekriterier A. Normal språkutvikling, intellektuell utvikling og intellektuelt nivå B. Kvalitativ svekket evne til gjensidig sosial interaksjon på 3 av 5 følgende områder: 1. Blikk kontakt, ansiktsuttrykk, kroppsholdning og gester. 2. Utvikler ikke forhold til jevnaldrende som involverer gjensidig deling av interesser, aktiviteter og følelser. 3. Søker sjelden trøst, ømhet eller tilbyr dette ved andres behov. 4. Mangel på glede ved å ta del i andres glede. 5. Mangel på sosio emosjonell gjensidighet, reagerer ikke adekvat på følelser / sosial kontekst

4 Diagnosekriterier C. Snevre gjentakende stereotype mønstre når det gjelder adferd, interesser og aktiviteter på 2 av følgende 6 områder: 1. stereotype eller snevre interessemønstre. 2 Spesiell tilknytning til uvanlige gjenstander 3. Tvangsmessige spesifikke, ikke funksjonelle rutiner eller ritualer 4. Bevegelsesmannerismer som vifting eller vridning med hånd /finger eller mer komplekse bevegelser med hele kroppen. 5. Overdreven opptatt av deler av gjenstander. 6. Fortvilelse over forandring D. andre utviklingsforstyrrelser utelukkes

5 Forekomst Få undersøkelser: Gillberg 1993: 3,6: 1000
8 ganger høyere forekomst hos gutter De fleste har normal intelligens, men er vanligvis klossete Psykotiske episoder kan inntreffe av og til inn i tidlig voksenalder Går best med dem med IQ i normalområdet Ca 20-25% er i ordinær jobb

6 Asperger syndrom Bidragsyternes diagnose? Albert Einstein?
Ludwig Van Beethoven? Alexander Graham Bell? Henry Ford? Vincent Van Gogh? Howard Hughes?

7 ”Feildiagnoser” Nonverbale lærevansker ADHD Tourettes syndrom
Tvangslidelse Schizotyp personlighetsforstyrrelse Schizoid personlighetsforstyrrelse Semantisk- pragmatisk språkforstyrrelse

8 Tilleggslidelser ADHD Depresjon Tics/ Tourettes syndrom,
Tvangslidelse (OCD) Spiseforstyrrelser Psykosedebut i ungdommen Personlighetsforstyrrelser Avvikende reaksjoner på sensoriske stimuli Avvikende søvnmønstre

9 Sosiale og organisatoriske vansker
Tolker ting bokstavelig – vansker med ironi og humor Vansker med sosiale vurderinger, normer, regler Vansker med å tolke nonverbal kommunikasjon Filtrering – skille vesentlig fra uvesentlig Skjevt fokus – svart- hvitt tenkning, rigiditet Samtidighet – nedsatt fleksibilitet, sårbar for stress og avbrytelser Planleggingsvansker – vansker med å se sammenhenger Nedsatt utholdenhet, bruker mye energi på å tolke riktig

10 Overganger - vanskelig
Tåler ofte overganger og endring dårlig Kritiske faser, viktig at kompetent oppfølging er tilstede grunnskole – videregående Videregående – høyskole Skole – arbeid Omstillinger på arbeidsplass

11 Positivt i arbeid Glimrende Hukommelse Lærer fakta lett
Generelt god prestasjon innen matte og vitenskap Ofte gode språklige ferdigheter Ærlighet Regelorientering (gir god arbeidsmoral) Samvittighetsfull Detaljorientert Hardt arbeidende Fokusert (innen interesse området)

12 Kan oppfattes sosialt ofte som Uhøflig, frekke Arrogant
Selvfokusert, egoistiske ”adlyder” ikke, egenrådige

13 Utfordringer Tror at hans måte er den beste
Rar eller uvanlig adferd som f.eks høyt selvsnakk Vansker med å starte på prosjekter- usikker på hvor man skal starte Vansker med empati Vansker med å relatere seg til autoriteter Vansker med teamfungering Vansker med multitasking Vansker med oversikten over prosjekter Vansker med ustrukturert tid Vansker med skriftlige rapporter Sensitiv for negativ feedback Lav motivasjon overfor oppgaver utenfor interessefelt Stiller ekstremt omfattende spørsmål eller repeterer spørsmål perfeksjonisme

14 Kommunikasjon Asperger syndrom gir problem med bokstavlig oppfattelse: Snakk derfor i direkte termer og vær spesifikk (uten å være uhøflig) Utsagn med indirekte mening Direkte utsagn Skal du ordne arkivet ? Jeg vil at du skal jobbe med arkivet nå. Ola, du er den siste som går fra Sett på alarmen og lås, for du er jobben i dag! den siste som går fra jobben i dag Jeg føler for å ta lunsj Jeg er sulten, la oss gå å spise.

15 Kommunikasjon Presishet: Si hva du mener med mindre enn 15 ord.
Ikke lag antakelser om uvanlig adferd – sjekk ut ved å spørre. Si ikke ting på en indirekte måte. Unngå å formidle forventninger på en underforstått måte. Unngå å ”hinte”.

16 Kommunikasjon Unngå talemåter som kan forstås bokstavelig. Unngå ironi, sarkasmer og uforståelig humor. Ordtak er vanskelig Gi enkle prosedyrer – ikke lange forklaringer.Forklaringer bør vektlegge hvordan i stedet for hva eller hvorfor Ha klare og entydige regler.

17 Tilpasninger – møte med NAV
Poengtert, detaljert, konkret = tydelighet Enesamtaler – unngå store fellesmøter Skriftlig informasjon Still kontrollspørsmål Samarbeid med pårørende

18 Tilpasninger Tilpasning på arbeidsplass har stor betydning for at en person med Asperger syndrom skal kunne greie å så i arbeid over tid. Det som for oss kan virke som trivialiteter kan være særdeles energitappende for en person med Asperger syndrom. Tilpasninger må selvfølgelig tilpasses individuelt . Eksempler på tilpasninger kan være:   Unngå kognitiv overbelastning- multitasking Unngå mas og korte tidsfrister – men ha tidsrammer som hjelp til å organisere tidsbruk Ikke kommuniser om mange ting samtidig. Unngå for mange valg og åpne/vage oppgaver.

19 Tilpasninger Gi filtreringshjelp og fremhev det som er vesentlig i arbeidet. Hjelp personen med oversikt, kontroll, forutsigbarhet og struktur. Gi tilstrekkelig tid til å konsentrere seg og bli ferdig i sitt tempo. Gi tilstrekkelig tid til å planlegge og forberede seg på det som skal skje. Gi hjelp til å planlegge. Lær personen å gjenkjenne symptomer på stress og si fra når det blir for mye. Stressfri sone - sosial skjerming ved behov, sosiale regler Støtteperson eller fadder på arbeidsplassen

20 Tilpasninger Gi tilstrekkelig tid til å konsentrere seg og bli ferdig i sitt tempo. Gi tilstrekkelig tid til å planlegge og forberede seg på det som skal skje. Gi hjelp til å planlegge. Hjelp personen til realistiske forventninger til egne prestasjoner. Lær personen å gjenkjenne symptomer på stress og si fra når det blir for mye. Stressfri sone - sosial skjerming ved behov.

21 Tilpasninger Hjelpemiddelsentralen- elektroniske hjelpemidler i forhold til påminnelser, organisering, oppgaver og huskelister. Dette gjør at man blir mer selvstendig og unngår i større grad mas i fra andre. Tilsynelatende små bagateller kan forårsake konflikter, grubling eller at ting går helt i stå. Skriftlige prosedyrer og dokumentasjon vil forebygge dette. Eksempler på dette kan være ukeplaner, dagsplaner, oppskrifter, manualer og tidsplanlegger. De fleste med Asperger syndrom vil trenge bistand til å etablere seg i arbeidslivet. Mange vil over tid ikke mestre det å skulle stå i 100% arbeid og har en redusert stillingsstørrelse med en kombinasjon av arbeid og varig ytelse.

22 Hvordan velge riktig ? Yrkesveiledning hos personer med Asperger syndrom bør starte tidlig og det er helt nødvendig med en grundig kartlegging og arbeidsutprøving for å få til en god jobbmatch. Det må være forståelse for at dette kan ta tid. Arbeidsevnevurdering bør foretas sammen med brukeren for å unngå misforståelser. Det er viktig å stille detaljerte oppfølgingsspørsmål for å sjekke ut at man snakker samme språk.   Kartlegging av kognitive kontrollfunksjoner er av stor betydning for å kunne foreta hensiktsmessige yrkesvalg. Dette innebærer å kartlegge evnen til fleksibilitet, konsentrasjon, evne til planlegging, organisering, tidsbruk og egenstrukturering. Dette kan gjøres ved en utredning hos nevropsykolog eller hos NAV Arbeidsrådgivning.

23 Hvordan velge riktig? Kartlegging av evner og interesseområder er også viktig. Evnenivå hos personer med Asperger syndrom kan variere stort og er nødvendig å vite noe om i forhold til hva man kan forvente. Å kartlegge interesseområder med mål om å finne arbeid relatert til interesse er avgjørende i forhold til motivasjon. Personer med Asperger syndrom kan ha vansker med motivasjon dersom arbeidet ikke oppleves meningsfullt. Kartlegging med ASWI (Asperger Syndrome Workplace Interview)  Sist men ikke minst er kartlegging av stressfaktorer særdeles viktig. Personer med Asperger syndrom er sårbare for stress og det blir avgjørende å vite hva som er stressutløsende faktorer, eksempelvis nye mennesker, tidspress, småprat, spesielle lyder eller lukt.

24 Jobbstøtte - utdanning
Jobbstøtte og utdanning er utvilsomt gode tiltak i forhold til personer med Asperger syndrom Høyere utdanning Tilrettelegging av studiesituasjon Fadder/ mentor Utvidet studietid – unntaksregler Tilrettelegging på eksamen Organiseringshjelp

25 Egnede yrker Det finnes personer med Asperger syndrom i en rekke forskjellige yrker, men enkelte yrker kan være mer egnet enn andre. Yrker med stor grad av publikumskontakt og som krever møter og kontinuerlig samhandling med andre mennesker vil kunne være vanskelig-. Arbeid som krever raske beslutninger, skjønnsmessige vurderinger og høy grad av simultankapasitet vil også være utfordrende. Yrker innenfor personlig rådgivning, undervisning, behandling og omsorg bør unngås. Det samme vil også gjelde yrker hvor man skal lede andre eller yrker som krever betydelig oversikt og planlegging.

26 Egnede yrker Yrker som er tekniske, IT- data og kontoryrker uten for mye kundekontakt kan ofte passe for personer med Asperger syndrom, likeledes arbeid som krever logisk tenkning og analyse. Arbeid som er detaljorientert og som følger skriftlig dokumentasjon og faste prosedyrer kan fungere godt.   Enkelte personer med Asperger syndrom har et svært høyt evnenivå og gode akademiske ferdigheter innen sine interesseområder og kan ha arbeid innen forskning og akademia. Det hevdes at Albert Einstein hadde Asperger syndrom. Dersom personen har særinteresse som er forenlig med inntektsgivende arbeid bør et attføringsarbeid ta utgangspunkt i det.

27


Laste ned ppt "Asperger Syndrom og Arbeid Paal Kiil"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google