Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kulturhistorisk perspektiv

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kulturhistorisk perspektiv"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kulturhistorisk perspektiv
Materialistisk Dialektisk

2 Historisk utvikling 4 milliarder år Siste 100 års hendelser
Utvikling av mennesket

3 Materialistisk Gjennom tenkning griper vi tingenes vesen
Vi er i en materialistisk vekselvirkning for å overleve

4 Dialektikk Hvordan to fenomener samtidig påvirker hverandre.
Ikke at et fenomen påvirker et annet fenomen. Påvirker hverandre samtidig

5 Vygotsky En aktivitet mellom to mennesker må inneholde elementer av:
Kooperasjon (samhandling) Kommunikasjon disse forutsetter hverandre

6 Helhetlig tekning gjensidig spenning mellom disse to komponentene
Utvikler seg som følge av gjensidig spenning mellom disse to komponentene

7 Omdanne natur til kultur
Kulturen påvirker den menneskelige utviklingen (verktøy)

8 Mediering og kulturell arv
Ta i bruk kulturelle verktøy Lære å bruke det som det er ment til

9 Vygotsky Tekning og språk utgjør en enhet som er et resultatet av
menneskelig utvikling

10 Utvikling av språklig tekning
Artsperspektiv (fylogenesen) Individperspektiv ( ontogenesen)

11 To utviklingslinjer Sosialfunksjon (lyder for å påkalle andre)
Instrumentfunksjon ( verktøy, løse problemer) Disse krysser etterhvert hverandre

12 To genetiske anlegg Menneskets sosiale samvær er blitt problemløsende
Problemløsningen er blitt sosial Kalles førintellektuelle stadiet

13 Språklig tekning Når intellektet blir språklig
Språkbruken blir intellektuell Normal ved 1-2 årsalderen

14 Ytre tale Den språklige tekningen viser seg når barnet tar i bruk de voksnes ord Den språklige tekningen er medfødt sosial og viser seg i form av ytre tale.

15 Monolog 3 – 6 år, barn snakker høyt med seg selv.
Barnet bruker for å organisere sin egen aktivitet.

16 Monologtale en overgangsform til privat indre tale
Monologtale en overgangsform til privat indre tale.( SNAKKE MED SEG SELV) YTRE TALE ( sosial, 1-2 år) MONOLOGTALE ( ytre tale, relateres til noe barnet gjør)

17 Oppgave Hvordan mener Vygotsky at barn lærer språk?
Hva menes med at noe er dialektisk? Hva er mediert læring?

18 Medfødte anlegg for intellektet
Lavere psykiske funksjoner: (medfødte) Oppmerksomhet, hukommelse, problemløsning, sammenligning, diskriminering

19 Høyere psykiske funksjoner
Viljestyrt oppmerksomhet, begrepsorientert hukommelse, problemløsning gjennom kommunikasjon

20 ord Redskap for tenkning Lager lyder i bestemt rekkefølge

21 Barnets visuelle oppmerksomhet kan
endre karakter dersom talen fikk innflytelse på den. Viljestyrt oppmerksomhet. Gjennom synssansen ser vi fenomener som blir integrert, kognitivt.

22 Forholdet mellom ord og ordmening endrer seg gjennom oppveksten
Barn og voksne bruker samme ord, men tekningen er ikke den samme.

23 Generalisering Barn kan kalle ulike fenomen med ett og samme ord. Vov-vov. Barn må bruke ord før de kan forstå dem. Bruker ord som begrep lenge før de kan definere ordet

24 Å mestre ord er ikke bare å uttale dem
Må ha erfaring med den samme måten å bruke ordet på.

25 Oppgave Drøft Vygotsky sin teori om hvordan ord, språk og kommunikasjon utvikler seg hos barn.

26 Fantasi og kreativitet
Skapende aktivitet avhengig av mangfold i tidligere erfaringer. Kan danne seg bilder av andres beretninger Forestille seg noe de aldri har sett

27 Krystallisering Med utgangspunkt i virkeligheten kan fantasien fremkalle noe helt nytt. Hvordan kan vi stimulere barns fantasi?

28 Sonen for nærmeste utvikling
Barnets faktiske utviklingsnivå. (har funnet sted) potensielle utviklingsnivå ( er i ferd med å begynne på) Midt i mellom ligger den nærmeste utvikling.

29 Hvordan finne ut av dette?
I kommunikasjon og kooperasjon (samspill) med en voksen, kan vi se det. Den voksne forklarer, introduserer, demonstrerer. Barn forsøker på egen hånd Klarer barn det, så er det sonen der utviklingen finner sted.

30 Lekens betydning Leontjev
Lek, læring, arbeid. Dominerende aktiviteter

31 Rollelek Veksling mellom kooperasjon og kommunikasjon
Barn tvinges til å artikulere hva leken, personen innebærer.

32 Må opptre og snakke som personen
Må utforme atferdsregler for personen. Blir bevisst. Lærer om seg selv og sine roller i fht omgivelsene.

33 Oppgave Hva mener Leontjev med ”den dominerende virksomhet” ?
Hvordan kan de voksne vite hva barnets nærmeste utviklingssone er? Hvorfor mener Leontjev at rollelek er viktig? Gi eksempler

34 SYN PÅ UTVIKLING Vektlegger at aktivitet overføres eller medieres ved hjelp av kulturelle verktøy

35 Barnet møter verden gjennom andre
På det sosiale plan: Fra subjekt til subjekt. Kommunikasjon gjennom språk. På det psykologiske plan: indre perspesjon av et forhold utenfor seg selv.

36 Atferd/ handling Først gjøre noe på det ytre plan sammen med andre.
Så gjøre noe alene på et indre plan.

37 Språklig tekning Først på det ytre og sosiale.
Så på det indre, private plan.

38 De voksnes rolle Observasjon og kartlegging samspillsituasjoner
Finne fram til barnets utviklingssone Legge forholdene til rette, tid, rom og opplevelser. Veilede foreldrene. Scaffolding ( Wood, Bruner, Ross 1976) Veiledet deltakelse Mestring/appropriering (tilegnelse)


Laste ned ppt "Kulturhistorisk perspektiv"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google