Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kurs om vanndirektivet 15.-16. september 2010, Trondheim Fysiske påvirkninger – ”sterkt modifiserte vannforekomster” Jo Halvard Halleraker, DN Anja Skiple.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kurs om vanndirektivet 15.-16. september 2010, Trondheim Fysiske påvirkninger – ”sterkt modifiserte vannforekomster” Jo Halvard Halleraker, DN Anja Skiple."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kurs om vanndirektivet 15.-16. september 2010, Trondheim Fysiske påvirkninger – ”sterkt modifiserte vannforekomster” Jo Halvard Halleraker, DN Anja Skiple Ibrekk, NVE

2 Innhold Fysiske påvirkninger – Vannkraft – Andre fysiske inngrep Definisjon av sterkt modifisert vannforekomst Utpeking av kandidater Fastsetting av SMVF og miljømål Aktuelle tiltak

3 Eksempel på fysiske inngrep Tid Regn Avrenn ing Vannføring før urbanisering Vannføring etter urbanisering Bakkeplanering Urbanisering Forbygning Vannkraftregulering

4 Om hydromorfologi Hydromorfologiske egenskaper (§ 3 i vannforskriften) : – vannmengde – variasjon i vannføring og vannstand – bunnforhold – vannforekomstens fysiske beskaffenhet Hydromorfologiske kvalitetselementer: – Skal overvåkes og benyttes som støtteparametere i klassifiseringen

5 Fysiske påvirkninger Oppdemming av elver (vandringshinder) Regulering av innsjøer og elver Endringer i vannføring Endring i isforhold (islegging) Kanalisering Erosjons- og flomsikringstiltak Bekkelukkinger Urbanisering Endret morfologi, strøm, bølgeeksponering i kystvann – Farleder – Moloer, havner

6 Meir enn halvparten av vannforekomstar med risiko pga vannkraft Vann-nett, mars 2009.

7 Vannkraft betydelig påvirker på norsk innsjøareal

8 Definisjon av sterkt modifisert vannforekomst 1.Økologien er vesentlig påverka av FYSISK INNGREP. 2.Det fysiske inngrepet har SAMFUNNSNYTTIG FORMÅL. 3.OPPNÅR IKKJE MILJØMÅLET ”GOD ØKOLOGISK TILSTAND” utan at nødvendige avbøtande tiltak ville ført til redusert samfunnsnytte eller at det vart verre for miljøet totalt sett. 4.Det finnes INGEN ALTERNATIV til den samfunnmessige bruken av vannet som er teknisk mulig, betre miljømessig og som samtidig ville gitt ”god økologisk tilstand”.

9 SMVF er en egen kategori Ikke det samme som unntak ”mindre strenge miljømål”, men en aksept av at fysiske inngrep er viktige for samfunnet og standard miljømål ikke kan nås. Katogoriene: Innsjø, Elv, Grunnvann, Kystvann og SMVF. SMVF blir automatisk plassert i riskogruppa (i forhold til ”god økologisk tilstand”, ikke sitt eget miljømål).

10 Kandidater til SMVF Del av karakteriseringen – Tar utgangspunkt i tilstandsvurderingen (og resultater fra klassifisering om det finnes) – Miljøforringelsen skyldes fysisk inngrep – Miljøtilstanden verre en ”god økologisk tilstand” – Fysiske og biologiske hjelpekriterier er laget – Begrunnelse må legges inn i Vann-Nett Sektormyndigheter går igjennom og bidrar med oppdatert informasjon om fysiske påvirkninger og økologisk tilstand – NVE – Kystverket – Kommuner – Landbruksavdelinger Hjelpemiddel: Karakteriseringsveilederen

11 Økologiske kriterier – eks. Bestandskarakteristika er vesentlig endret. Utviklingen av livsstadier er vesentlig endret Årsklasser som mangler for elvemusling. Nøkkelarter (skjoldkreps) har forsvunnet, f.eks. påvist gjennom mageprøver fra fisk. Det har oppstått vandringshinder og bortfall av kontinuitet Endret arts - eller bestandssammensetning En eller flere fiskearter endret dominansforhold – vesentlig redusert fangst/tettheter – redusert gytebestand

12 God tilstand - ferskvannsfisk (Def. Vannforskriften, vedl. V) Det er små endringer i artssammensetningen og mengdene sammenlignet med typespesifikke samfunn. Fiskesamfunnenes aldersstruktur viser tegn på forstyrrelser..noen få tilfeller er tegn på svikt i forplantning eller utvikling hos enkelte arter, i den grad at enkelte aldersgrupper kan mangle

13 Fysiske kriterier for utpeking av kSMVF i kystvann EndringsvariabelRetningsgivende kriterier for utpeking av kandidater til SMVF Havnebygging /farledInngrep : Molo med snevert innløp, mudring eller sprengning av farled, kaianlegg. U-båt sperrer, sluser Kriterium : Havn og/eller mudringsareal > 0,5 km², eller et kaianlegg som utgjør > 50 % av kystlinjen MassedeponeringInngrep : Omfattende deponering av masser i fjorder Kriterier : Endret bassengmorfologi med betydelig reduksjon i dypvannsvolum og tilhørende endring i vannutskiftingsforhold i dypvannet Innsnevring av fjordInngrep : Utfylling i eller innsnevring av fjord/våg /sund i forbindelse med vei - og jernbaneutbygging osv. Kriterier : Stagnerende dypvann i tilstøtende vannforekomst (>0,5 km²)

14 Endelig utpeking av SMVF Del av forvaltningsplanen Miljøforbedrende tiltak inngår for å vurdere om standard miljømål kan nås innen 2021. Mange av de samme vurderingene som for miljømål for SMVF. Hjelpemiddel: SMVF-veileder som kommer

15 Behov for miljøforbedrende tiltak uten å ødelegge for bruken

16 Vandringshindringer

17 Miljømål for SMVF Settes for hver enkelt SMVF Kan ikke bruke klassegrensene fra klassifiseringssystemet som miljømålet Tar utgangspunkt i dagens miljøtilstand Optimalisering av realistiske avbøtende tiltak og miljøeffekten av dette Dersom alle tiltak er gjennomført: dagens miljøtilstand = 6-årsmiljømålet Fleksibelt: kan endres ved neste rullering av planen

18 Miljømål regulerte vannforekomster Fra kgl.res (11. juni 2010): Miljømål i regulerte vassdragsstrekninger skal settes basert på eksisterende vilkår i reguleringskonsesjoner. 6-årsmålene som rapporteres til ESA som forpliktende mål. I forvaltningsplanen kan det foreslås en fremtidig miljøtilstand som kan innebære endret minstevannføring i vassdraget. Endring av konsesjonsvilkår fastsettes med bindende virkning av konsesjonsmyndighetene ved vilkårsrevisjon. Betyr: Målene settes ut fra miljøforbedringer (tiltak) som kan gjennomføres i planperioden. Forslag til miljøtilstand og forslag til tiltak er viktige for en ev. revisjon.

19 Tiltak Lokal tiltaksanalyse – forslag fra sektormyndigheter. Se på tiltakene sammen. Regulanter med fra starten av. Også tiltak som går ut over konsesjonsvilkår kan foreslås. Regionalt tiltaksprogram – ytterligere prioritering av tiltak. Tiltakstyper. Hjelpemiddel: Tiltaksveileder (vedlegg om generelle vurderinger av kostadner og effekt for tiltak innen vannkraft).

20 Foreslå framtidig tilstand Aktuelt for SMVFer der VRU finner dagens tilstand uakseptabel Forslag til vannforekomster som bør særlig prioriteres – der nytten av tiltak utover dagens konsesjon er særlig aktuelt Nyttige for videre sektorbehandling – VRU kan foreslå at revisjonsprosesser bør igangsettes Grunnlag for regjeringens vurderinger om regulerte vassdrag

21 Skisse for fastsetting av miljømål for SMVF DAGENS ØKOLOGI + EFFEKT TILTAK = 6-årsmålet Svak fiskebestand + Habitat forbedrende tiltak = Levedyktig fiskebestand 2021 2027 -2033 Forslag til framtidig tilstand Innenfor eksisterende vilkår VRU foreslår SMVFer der revisjon bør prioriteres + Aktuelle tiltak mulig med endrede vilkår Eksempel 6-årsmålet

22 Mange vannkraftrevisjoner kommer

23 Eksempel – Trondheim havn SMVF pga hydromorfologisk endring – Ueksponert – Endret bunnforhold – Betydelige endret økologiske forhold Hovedutfordring – Miljøgifter (kostholdsråd) Mulige tilpassede økologske mål – Optimalisere biologiske forhold i havneområdet – Økt biomasse – Økt mangfold Mulige tiltak for økologisk potensial – Persienner på kaifront – Kunstige rev (øke skjul og begroing)

24 Eksempel – regulerte elver Fra Glover m. fl. (2006)

25 SMVF - unntak Særlig aktuelt med unntak dersom: – Det ikke oppnås fungerende økosystemer og – Nødvendige tiltak vil gå vesentlig utover samfunnsnytten av inngrep eller – Der nødvendige tiltak er uforholdsmessig dyre og – Nytten anses som for liten Foto: Jo H. Halleraker Øverst i Litjdalen – Sunndal kommune

26 Viktig å huske om fysiske inngrep og SMVF Mange fysiske inngrep til samfunnsnyttige formål trenger ikke være SMVF Selv VF med store fysiske inngrep kan være en naturlig vannforekomst – Miljømål = minst god miljøtilstand Miljømål for SMVF = 6-årsmålet – Resultatet av alle realistiske avbøtende tiltak i planperioden – miljømålet er ingen absolutt størrelse Uforholdsmessig dyrt = unntak mer enn SMVF

27 Oppsummering Vanndirektivet – ikke bare vannkvalitet! Fysiske inngrep – stor økologisk påvirkning Sterkt modifisert: er en egen kategori, krever ”spesialbehandling” Først kandidater SMVF (karakteriering) Siden endelige SMVF og egne miljømål (planarbeidet) Samferdselsinngrep normalt ikkje SMVF

28 Litteratur om SMVF Forskrift om rammer for vannforvaltning – §5 (miljømål for sterkt modifiserte…) – Vedlegg II om karakterisering – Vedlegg V om klassifisering og miljømål Karakteriseringsveilederen (eget kapittel). Tiltaksveileder (eget delkap) Kgl res av 11. juni 2010 Internasjonal støttelitteratur – CIS guidance document no 4. CIS guidance document no 4 – Key conclusions from workshop on heavily mofidied water bodies (March 2009) Key conclusions from workshop on heavily mofidied water bodies


Laste ned ppt "Kurs om vanndirektivet 15.-16. september 2010, Trondheim Fysiske påvirkninger – ”sterkt modifiserte vannforekomster” Jo Halvard Halleraker, DN Anja Skiple."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google