Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Naturmangfoldloven Prioriterte arter og utvalgte naturtyper 1

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Naturmangfoldloven Prioriterte arter og utvalgte naturtyper 1"— Utskrift av presentasjonen:

1 Naturmangfoldloven Prioriterte arter og utvalgte naturtyper 1
Foto: Halvard Strøm, Norsk polarinstitutt 1

2 Forskjell på” prioriterte arter” og ”utvalgte naturtyper”
Prioriterte arter Utvalgte naturtyper Enkeltarter / levesteder * Definerte livsmiljøer Østfold: Storsalamander * Hule eiker / store eiker Klippeblåvinge * Kalkpåvirket tjern Rød skogfrue * Slåttemark Honningblom Dragehode Elvemusling Forskrift: Separat for hver art Felles forskrift for flere typer Hjemmel: §§ 23-24, 47 §§ 52-56

3 Utvalgte naturtyper Østfold
Eiker Minst 250 cm omkrets i brysthøyde Hule eiker: Minst 95 cm omkrets Kalksjøer Høyt kalkinnhold Kalkkrevende truede arter Slåttemark Åpen Slått tradisjonelt Ikke kunstgjødslet Ikke i Østfold: Slåttemyr, kalk-lindeskog, lauveng

4 Prioriterte arter §§ 23 og 24
Arter og leveområder sees i sammen-heng – økologiske funksjonsområder Strengt for arter og funksjons-områder Dynamisk virkemiddel vern, skjøtsel avprioritering Vurderes løpende faglig Vurderingsplikt av en art, dersom en organisasjon m.v. krever det Foto: Ove Bergersen/NN/Samfoto 4

5 Prioritering Kriterier for prioritering:
Dårlig bestandsstatus -negativ utvikling Levedyktige bestander i sitt naturlige utbredelsesområde ”Ansvarsart” i Norge Internasjonale forpliktelser Sinoberbille. Foto Stefan Olberg

6 Forslag til sluttbehandling i MD 12 arter, 6 i Østfold
Med økologisk funksjonsområde Storsalamander Klippeblåvinge Rød skogfrue Uten økologisk funksjonsområde Honningblom Dragehode Elvemusling (Eremitt, forsvunnet) Foto: Bård Bredesen 6

7 Krav om å klarlegge følgene av inngrep i funksjonsområder
For prioriterte arter kan det fastsettes forbud mot enhver form for uttak og skade Krav om å klarlegge følgene av inngrep i funksjonsområder Krav om klarlegging av alternative funksjonsområder, eks. dam Regler om skjøtselstiltak Kan fastsettes økologiske funksjons-områder av mindre omfang må ikke medføre vesentlig vanskeliggjøring av igangværende bruk: Grunneier kan kreve områdevern Stor salamander Foto: Marianne Gjørv

8 Saksbehandling Kunnskap Handlingsplaner Faglig prioritering
Bred offentlig høring Vedtas av Kongen i statsråd Forskrift, kan ikke påklages Dispensasjon kan påklages Saksbehandling Foto: Alfred Ørjebu, SNO 8

9 Økologiske funksjonsområder
Innebærer at virksomheter må ta hensyn Kartgrunnlag og informasjon til eiere / brukere er viktig Hvis like strenge regler som i naturvernområder – skal områdevern benyttes Grunneier kan kreve områdevern eller dispensasjon, ved vesentlig vanskeliggjøring og vesentlig tap Forskrift kan kreve klarlegging av følgene av tiltak i funksjonsområder, ”samlet belastning” Handlingsplaner med prioritering, kostnader

10 Eksempler på funksjonsområder
Rød skogfrue – artens voksested / leveområde Forbud mot veibygging, flatehogst, skogplanting, sprøyting og gjødsling Storsalamander – 300 m omkring dam og vandringskorridorer mellom. Forbud mot utbygging, grøfting, drenering, masselagring med mer Så lenge det ikke medfører vesentlig vanskeliggjøring av igangværende bruk

11 Storsalamander Min favoritt-prioritert-art…

12 Antall dammer med storsalamander
Aremark 5 Askim 8 Eidsberg 25 Fredrikstad 41 Halden 18 Hobøl 17 Hvaler 0 Marker 15 Moss 9 Rakkestad 10 Rygge 0 Rømskog 0 Råde 9 Sarpsborg 15 Skiptvet 13 Spydeberg 19 Trøgstad 6 Våler 21 Undersøkt Tallene er avhengige av: - hvor godt undersøkt er kommunen - eldre eller nyere data; mange dammer er tapt ! - grad av arealpress: Jordbruk, utbygging

13 Forskrift storsalamander
Sikre arten levedyktige bestander og genetisk variasjon Forbud mot: -Ødeleggelse, skade og innsamling -Gjenfylling -Drenering, oppdemming -Utsetting av fisk -Forurensing Funksjonsområde: Tilholdssted m randsone Vandringskorridorer > 1 km Forbud: Utbygging, grøfting, masselagring, som kan påvirke arten Kan iverksette skjøtselstiltak (§ 47) Forvaltning av forskriften: Fylkesmannen Kan kreve at følger av planlagt inngrep klarlegges i området


Laste ned ppt "Naturmangfoldloven Prioriterte arter og utvalgte naturtyper 1"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google