Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Naturmangfoldloven Prioriterte arter og utvalgte naturtyper Foto: Halvard Strøm, Norsk polarinstitutt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Naturmangfoldloven Prioriterte arter og utvalgte naturtyper Foto: Halvard Strøm, Norsk polarinstitutt."— Utskrift av presentasjonen:

1 Naturmangfoldloven Prioriterte arter og utvalgte naturtyper Foto: Halvard Strøm, Norsk polarinstitutt

2 Forskjell på” prioriterte arter” og ”utvalgte naturtyper” Prioriterte arterUtvalgte naturtyper Enkeltarter / levesteder *Definerte livsmiljøer Østfold: Storsalamander *Hule eiker / store eiker Klippeblåvinge *Kalkpåvirket tjern Rød skogfrue *Slåttemark Honningblom Dragehode Elvemusling Forskrift: Separat for hver artFelles forskrift for flere typer Hjemmel: §§ 23-24, 47§§ 52-56

3 Utvalgte naturtyper Østfold Eiker Minst 250 cm omkrets i brysthøyde Hule eiker: Minst 95 cm omkrets Kalksjøer Høyt kalkinnhold Kalkkrevende truede arter Slåttemark Åpen Slått tradisjonelt Ikke kunstgjødslet Ikke i Østfold: Slåttemyr, kalk-lindeskog, lauveng

4 Arter og leveområder sees i sammen- heng – økologiske funksjonsområder Strengt for arter og funksjons- områder Dynamisk virkemiddel vern, skjøtsel avprioritering Vurderes løpende faglig Vurderingsplikt av en art, dersom en organisasjon m.v. krever det Foto: Ove Bergersen/NN/Samfoto

5 Prioritering Kriterier for prioritering: Dårlig bestandsstatus -negativ utvikling Levedyktige bestander i sitt naturlige utbredelsesområde ”Ansvarsart” i Norge Internasjonale forpliktelser Sinoberbille. Foto Stefan Olberg

6 Med økologisk funksjonsområde Storsalamander Klippeblåvinge Rød skogfrue Forslag til sluttbehandling i MD 12 arter, 6 i Østfold Foto: Bård Bredesen Uten økologisk funksjonsområde Honningblom Dragehode Elvemusling (Eremitt, forsvunnet)

7 Foto: Marianne Gjørv For prioriterte arter kan det fastsettes forbud mot enhver form for uttak og skade Krav om å klarlegge følgene av inngrep i funksjonsområder Krav om klarlegging av alternative funksjonsområder, eks. dam Regler om skjøtselstiltak Kan fastsettes økologiske funksjons- områder - av mindre omfang - må ikke medføre vesentlig vanskeliggjøring av igangværende bruk: Grunneier kan kreve områdevern Stor salamander

8 Saksbehandling Kunnskap Handlingsplaner Faglig prioritering Bred offentlig høring Vedtas av Kongen i statsråd Forskrift, kan ikke påklages Dispensasjon kan påklages Foto: Alfred Ørjebu, SNO

9 Økologiske funksjonsområder Innebærer at virksomheter må ta hensyn Kartgrunnlag og informasjon til eiere / brukere er viktig Hvis like strenge regler som i naturvernområder – skal områdevern benyttes Grunneier kan kreve områdevern eller dispensasjon, ved vesentlig vanskeliggjøring og vesentlig tap Forskrift kan kreve klarlegging av følgene av tiltak i funksjonsområder, ”samlet belastning” Handlingsplaner med prioritering, kostnader

10 Rød skogfrue – artens voksested / leveområde Forbud mot veibygging, flatehogst, skogplanting, sprøyting og gjødsling Storsalamander – 300 m omkring dam og vandringskorridorer mellom. Forbud mot utbygging, grøfting, drenering, masselagring med mer Så lenge det ikke medfører vesentlig vanskeliggjøring av igangværende bruk Eksempler på funksjonsområder

11 Storsalamander

12 Antall dammer med storsalamander Aremark5Askim8Eidsberg25 Fredrikstad41Halden 18Hobøl17 Hvaler0Marker15Moss9 Rakkestad10Rygge0Rømskog0 Råde9Sarpsborg 15Skiptvet13 Spydeberg19Trøgstad 6Våler21 ------------------------------------------------------------------------------------------ Undersøkt 2008-09 Tallene er avhengige av: - hvor godt undersøkt er kommunen - eldre eller nyere data; mange dammer er tapt ! - grad av arealpress: Jordbruk, utbygging

13 Forskrift storsalamander Sikre arten levedyktige bestander og genetisk variasjon Forbud mot: -Ødeleggelse, skade og innsamling -Gjenfylling -Drenering, oppdemming -Utsetting av fisk -Forurensing Funksjonsområde: Tilholdssted + 300 m randsone Vandringskorridorer > 1 km Forbud: Utbygging, grøfting, masselagring, som kan påvirke arten Kan iverksette skjøtselstiltak (§ 47) Forvaltning av forskriften: Fylkesmannen Kan kreve at følger av planlagt inngrep klarlegges i området


Laste ned ppt "Naturmangfoldloven Prioriterte arter og utvalgte naturtyper Foto: Halvard Strøm, Norsk polarinstitutt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google