Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Komplisert samordning for helhetlig vannmiljøpolitikk Vannforvaltning som regional planlegging – økt regional handlefrihet eller sentral ansvarsfraskrivelse?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Komplisert samordning for helhetlig vannmiljøpolitikk Vannforvaltning som regional planlegging – økt regional handlefrihet eller sentral ansvarsfraskrivelse?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Komplisert samordning for helhetlig vannmiljøpolitikk Vannforvaltning som regional planlegging – økt regional handlefrihet eller sentral ansvarsfraskrivelse? Fagkonferansen, HiOA 24. oktober 2013, Gro Sandkjær Hanssen Foto: Jon Lasse Bratli

2 Struktur 1. Utgangspunkt: Sektoransvarsprinsippet gir kompleks og fragmentert vannforvaltning 2. EUs vanndirektiv og implementeringen i Norge gjennom vannforskriften – økosystembasert prinsipp 3. Vannforvaltning som regional planlegging – økt regional handlefrihet eller sentral ansvarsfraskrivelse? Funn fra empirisk studie (2013)

3 1. Utgangspunkt: Sektoransvarsprinsippet gir kompleks og fragmentert vannforvaltning

4 2. EUs vanndirektiv og norsk vannforskrift - økosystembasert prinsipp -Etablerer 11 vannregioner, ca 100 vannområder og 17 000 vannforekomster, basert på nedbørsfeltorientert inndeling - Her etableres nettverksarenaer: VRU: kommuner, fylkeskommuner, regionale statlige enheter (inkl fylkesmann) VOU: samme aktører, men for mindre geografiske områder - Korresponderer ikke med grensene til fylkene(19), kommunene (429) eller regionale statlige enheter. - Vannregionene utformer en forvaltningsplan hvert 6 år – en juridisk bindende regional plan, må vedtas i alle fylkesting.

5 Gir kompleks geografi: tre ulike inndelingslogikker Forvaltnings- nivåer Sektorvise regionsystemer Økosystembasert inndeling

6 Vannforvaltningsplanen Vannforvaltningsplanene har ambisiøse mål om å være ”retningsgivende for sektormyndighetenes beslutninger i enkeltsaker”. Planene skal vedtas som regional plan og følge prosessene for regional planlegging etter PBL (§8-4), med noen særregler (vannforskriften) Men sektoransvarsprinsippet skal gjelde – ingen endring av eksisterende ansvarsforhold mht lover og virkemidler gjennom vannforskriften –Kongl.res 2010: ”…Sektormyndighetene har derfor adgang til å fatte vedtak som ikke er i samsvar med planen».

7 3. Vannforvaltning som regional planlegging – økt regional handlefrihet eller sentral ansvarsfraskrivelse? Utfordring: –Komplekst problemfelt –Ulike interesser og preferanser institusjonalisert gjennom autonome sektorer –Sektoransvarsprinsippet og mangel på nasjonale avklaringer av målkonflikter Planlegging som: –Samordning, instrument for helhetlig forvaltning –Desentralisering av dilemmaer? –Er planprosess og forvaltningsplan i stand til å overkomme manglende nasjonale avklaringer?

8 70% 47% 30% 27% 3.1 Klarer man gjennom nettverksarenaene og planarbeidet å koordinere sprikende sektormyndigheter? Hva slags koordinering mener deltakerne finner sted? I VRU 83 % 58 % 13 % 29 % I VOU

9 57% 55% 40% 33% 3.1 Klarer man.. å koordinere sprikende sektormyndigheter? I hvor stor grad bidrar vannforskriftsarbeidet, sett under ett, til: VOU- deltakere VRU- deltakere 46% 58% 55% 40%

10 3.2 Hvor ligger utfordringene? Det er svært/litt vanskelig å oppnå enighet om (VRU):

11 3.3 Gir planarbeidet (med alt det innebærer) mer helhetstenkning? Flertallet i både VRU/VOU opplever at arbeidet: –Bidrar til å se utover egne sektorområder (55-59%) –Bidrar til å få kontakt med et bredere spekter av relevante aktører (59-52%) –Nedbørsfeltorienterte inndeling gir et mer helhetlig perspektiv (67-77%) –Vannforvaltningsplanen er/kommer til å være et nyttig instrument for å samordne ulike aktørers innsats for å oppnå godt vannmiljø i Norge (65 %)

12 3.4 Desentralisering av dilemmaer: Kan nasjonale interessekonflikter løses gjennom en regional planprosess (forvaltningsplanen)? Her er deltakerne mer skeptiske, og bare et mindretall mener arbeidet bidrar til: –Å løse interessekonflikter (21-29%) –At deltakerne anser hverandre som likeverdige parter selv om de tilhører ulikt forvaltningsnivå eller sektormyndighet (40-46%) Mange opplever i tillegg en målkonflikt mellom miljømålene i vannforskriften og målene til egen (sektor)virksomhet: –Miljømålene strider med andre overordnede mål, feks regelverk, politiske eller faglige prioriteringer som min virksomhet er underlagt (23-26%). –Premissene legges fremdeles i hver sektor – vannområdet/vannregionen er bare en løs overbygning som har lite å si i praksis (27-35%)

13 3.5 Gir vannforvaltning som regional planlegging regional handlefrihet? Ikke nødvendigvis, fremdeles lav nasjonal policy-integrering –Arbeidet på den samordnende regionale arenaen (vannregionen) påvirker ikke nødvendigvis sektorbeslutninger –”Staten er ikke samordnet.. Hvert departement har sin sak som de vil kjøre. Hvis staten kunne framstå som én vannforvaltning, så hadde jobben vært mye enklere” –”Desentralisering av dilemma”, ”fragmentert forvaltning”, ”juridisk paradoks” Men planinstrumentet oppleves som å ha en viss effekt – bygge ned sektorsøyler ved å: –Kreve at partene møtes på nettverksarenaene –Kreve at de lager et plandokument/handlingsplan (smørbrødliste?) –Dette tvinger aktørene ut av hierarkiske sektorsøyler, definisjonsmakten er brutt –Aktørenes problemforståelse og kunnskapsgrunnlag stilles nå spørsmålstegn ved av andre (full kamp) –Flere rapporterer nå om at de har fått større forståelse for hverandres synspunkter


Laste ned ppt "Komplisert samordning for helhetlig vannmiljøpolitikk Vannforvaltning som regional planlegging – økt regional handlefrihet eller sentral ansvarsfraskrivelse?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google