Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjektområde Ytre Oslofjord Kjell Løkke Leder i Styringsgruppen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjektområde Ytre Oslofjord Kjell Løkke Leder i Styringsgruppen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosjektområde Ytre Oslofjord Kjell Løkke Leder i Styringsgruppen

2

3 Vannregionmyndighetens ansvar § 21 Koordinere arbeidet Følge opp myndigheter med ansvar og oppgaver Gi rammer for organisering av arbeid i vannområdene Følge opp vedtatt forvaltningsplan Lede vannregionutvalg Informasjon

4 Organisering av arbeidet i vannregionen § 23 Vannregionmyndigheten kan i samarbeid med vannregionutvalget der det er hensiktsmessig, dele hele eller deler av vannregionen i vannområder. Ved inndeling i vannområder skal det tas utgangspunkt i de naturgitte forhold, som hele eller deler av nedbørfelt, fjorder og kystområder.

5 Ytre Oslofjord Koordinering mhp -avgrensning - karakterisering - miljømål -tiltak Drammenselva Breiangen vest Horten-Larvik Aulivassdraget Kragerøvassdraget Skien-Grenlandsfj Haldenvassdraget Glomma sør Morsa Indre Oslofjord Vannregion 2 Vest-VikenVannregion 1 Glomma Vannregionutvalg Vannregion myndighet Politisk styringsgruppe Referanse gruppe Politisk styringsgruppe Referanse gruppe Arbeidsgruppe Samarbeidsgruppe FK Vannregionutvalg Arbeidsutvalg Ledes av VRM Havstrømmer

6

7 Prosjektområdet Ytre Oslofjord Nytt felles ”vannområde” Vannregion Glomma og Vannregion Vest-Viken Østfold:8 kommuner Akershus:1 kommune Buskerud:2 kommuner Vestfold:10 kommuner Telemark:4 kommuner

8 Organisering Politisk styringsgruppe Buskerud FK Østfold FK Vestfold FK Telemark FK Fagrådet Ytre Oslofjord 4 ordførere Fylkesmannen i Østfold Fylkesmannen i Vestfold

9 Prosjektgruppe Fylkeskommunene: 4 3 representanter Fagrådet: 4 2 representanter Fylkesmennene: 2 2 representanter Klif 1 0 Fylkesm. landbruk 1 Fiskeridir. 1 Kystverket 1

10 Finansiering 2010-2014 Årlig basisfinansiering: Fylkeskommunene:kr. 400 000,- Fagrådet:kr. 300 000,- Fylkesmennene:kr. 200 000,- Sum: kr. 900 000,-

11 Status Ytre Oslofjord Forslag til prosjektplan behandlet: - Politisk fylkeskommuner - Generalforsamling fagråd for Ytre Oslofjord - Fylkesmennene Finansiering på plass Styringsgruppe opprettet Prosjektgruppe opprettet Prosjektleder ansatt

12 Styrets oppgaver Avgrensning prosjektområdet Karakterisering Forslag til miljømål Forslag til overvåkingsprogram Tiltaksanalyse og handlingsplan Kost/nyttevurderinger Innspill regional forvaltningsplan Finansiering Koordinere mot vannområder og andre aktører

13 Prosess avgrensning Vannregionmyndigheten for Glomma innhenter faglige råd fra Direktoratet for Naturforvaltning. Vannregionmyndighetene for Glomma og Vest-Viken har en dialog med fylkeskommuner, fylkesmenn og vannområder på begge sider av fjorden om deres syn. Vannregionmyndighetene avstemmer forslaget til avgrensning med Direktoratet for Naturforvaltning. Vannregionmyndighetene fastsetter avgrensningen på grunnlag av prosessen skissert i punkt 1-3. Avgrensningen av Ytre Oslofjord legges fram for styringsgruppen til orientering. Vannregionmyndighetene/prosjektgruppen legger fram et forslag til samarbeidsprosess med vannområdene. Forslaget legges fram for styringsgruppen til godkjenning.

14 Rullering av forvaltningsplan 2010-2015 Forvaltningsplanarbeid i samtlige vannområder

15 Vannregionene - overvåking Vannregionmyndighetens ansvar mhp. overvåking: 1)Fremskaffe kunnskap om dagens miljøtilstand 2)Utarbeide regional overvåkingsplan 3)Overvåke om forvaltningsplanens miljømål oppfylles Vannregionmyndigheten skal lede og koordinere arbeidet sammen med involverte aktører (kommuner, sektormyndigheter, private aktører) Fylkesmannen har ett miljøfaglig ansvar for planlegging og gjennomføring. Den enkelte sektormyndighet og kommune er ansvarlig for at overvåkingen gjennomføres. Finansieringsansvaret baseres på ”forurenser betaler”-prinsippet.

16 Fremskaffe kunnskap om dagens miljøtilstand – Der det ikke finnes nok data til å vurdere dagens miljøtilstand skal det vurderes behov for supplerende overvåking Regional overvåkingsplan – Vannregionmyndigheten skal i samarbeid med fylkesmennene lage planer for tiltaksorientert overvåking og problemkartlegging inkl. kostnader og kostnadsfordeling – Koordineres med tidligere, pågående nasjonale, regionale og kommunale overvåkingsprogrammet – Den enkelte sektormyndighet er ansvarlig for og har myndighet til å sikre av overvåkingen skjer iht. vannforskriften Overvåke om forvaltningsplanen miljømål oppfylles – Omfatter overvåking av vannforekomster hvor miljømålene ikke kan nås innen 2021 – Om iverksatte tiltak virker som forutsatt

17 Takk for oppmersomheten


Laste ned ppt "Prosjektområde Ytre Oslofjord Kjell Løkke Leder i Styringsgruppen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google