Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Bærekraftig utvikling - miljø Maria Sviland, Skolelaboratoriet NTNU.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Bærekraftig utvikling - miljø Maria Sviland, Skolelaboratoriet NTNU."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Bærekraftig utvikling - miljø Maria Sviland, Skolelaboratoriet NTNU

2 2

3 3

4 4 Biologisk mangfold En bærekraftig utvikling forutsetter vern og bærekraftig bruk av biologisk mangfold (VFF 1987) Våre barn vil ikke ha muligheter for å kreve tilbake den naturen som vi har tatt fra dem (VFF 1987)

5 5 Ny stor rapport om tilstanden i verdens økosystemer og hva dette har å si for mennesker i framtiden. www.millenniumassessment.org

6 6

7 7

8 8 Millenium Ecosystem Assessment 60% av Jordens økosystemer er svekket Skader i økosystemene vil øke betraktelig de neste 50 årene Fire hovedfunn: 1.Raske endringer i økosystemene de siste 50 årene 2.Velstandsøkning på bekostning av økologisk tilstand 3.Raske endringer i økosystemene i framtiden – kan gjøre det vanskelig å nå FNs tusenårsmål 4.Betydelige politiske endringer må til for å få til dette Dette er mulig, hvis vi handler nå!!

9 9 ”Bare ved innsikt i vårt miljø og hvordan det virker, kan vi ta de riktige beslutningene for å beskytte det. Bare ved å verdsette alle våre verdifulle naturlige og menneskelige ressurser kan vi ha håp om å bygge en bærekraftig framtid.” Kofi Annan

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16 Miljøgifter Ny undersøkelse gjort av WWF, Generations X survey Bare på det europeiske markedet er det registrert 100 000 ulike kjemikalier. Miljøverndepartementet antar at rundt 50 000 av disse er i bruk i Norge. Det finnes liten eller ingen kunnskap om virkningene på helse eller miljø for nærmere 90 prosent av stoffene på markedet.

17 17 Miljøgifter De ”nye” miljøgiftene brommerte flammehemmere syntetisk musk Bitteliten eksponering fra et nærmest uendelig antall produkter. Vanskelig å forutsi hvilke mengder av disse stoffene som skal til før de har negative helseskadelige effekter.

18 18 Miljøgifter Utviklingslandene fortsatt har store punktutslipp av miljøgifter Svakt lovverk for miljø Flytting av forurensende industri fra i-land forsterker deres miljøproblemer

19 19 Forurenset elv i New Dehli

20 20 Klima FNs Klimapanel (IPCC) Den menneskeskapte drivhuseffekten er den største miljøtrusselen verden står ovenfor. Global middeltempratur har økt med 0,6 grader de siste 150 år Verdens samlede krav til energi i form av fossile brensler er voksende

21 21

22 22 Klima Selv om konklusjonene er rimelig sikre på at klimaendringene er menneskeskapt, er det knyttet stor usikkerhet til hvor mye av forandringen som menneskene har skyld i. Mangelfull kunnskap knyttet til enkelte av parameterne i klimamodellene 1.Hvordan samfunnsutviklingen vil være i årene framover 2.Hva konsekvensene av et varmere klima vil bli for mennesker 3.Hvordan den naturlige drivhuseffekten virker sammen med den menneskeskapte drivhuseffekten

23 23 Usikker kunnskap Vi bruker modeller for å beskrive naturlige prosesser Modeller er forenklinger av naturen Det er flere grunner til at kunnskapen fra modeller inneholder usikkerhet 1.Usikkerhet i måleinstrumentene 2.Forenklinger av naturen 3.Mangelfull viten om parametere

24 24 Usikker kunnskap – tap av arter Store usikkerheter om hvor mange arter som fins på kloden. 2 millioner arter kartlagt – forskerne antar at det finnes mellom 5 og 30 millioner arter Vi utrydder arter vi ennå ikke har rukket å beskrive. Stor usikkerhet til konsekvensene av utryddelsen av enkeltarter, fordi artene lever sammen i meget komplekse næringsnett. Naturen har en ikke-lineær respons på forstyrrelser.

25 25 Bildet viser et forenklet næringsnett i havet

26 26 Føre-var-prinsippet Rio 1992 ble det vedtatt et sett prinsipper som retningslinjer for utvikling i framtiden. Et av disse prinsippene var føre-var- prinsippet. Usikker risiko av menneskelig aktivitet når det gjelder spredning av genetisk modifiserte organismer, klimaforandringer, forurensning, ødeleggelse av naturtyper etc. For å beskytte mennesker og miljø mot usikker risiko av menneskelig aktivitet ble, føre-var-prinsippet utviklet.

27 27 Føre-var-prinsippet Bekymring for at vitenskap og teknologi truer menneskelig eksistens eller livskvalitet Førende dokument for beslutningstakere på alle nivåer i alle land UNESCO (FNs komité for etikk i vitenskap og teknologi) har laget en rapport der føre-var-prinsippet er beskrevet slik at FNs medlemsland kan bruke det som grunnlag for etiske vurderinger når ny teknologi skal tas i bruk. Føre-var–prinsippet skal brukes når menneskelig aktivitet kan føre til moralsk uakseptabel skade


Laste ned ppt "1 Bærekraftig utvikling - miljø Maria Sviland, Skolelaboratoriet NTNU."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google