Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TEK10 Naturpåkjenninger og konstruksjonssikkerhet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TEK10 Naturpåkjenninger og konstruksjonssikkerhet."— Utskrift av presentasjonen:

1 TEK10 Naturpåkjenninger og konstruksjonssikkerhet

2 Endringer og utvidelser i forskrift pga. >Anbefalinger fra Ålesundutvalget >Skred og flom behandlet ulikt i TEK97 >Ny kunnskap om klimapåvirkning >Innføring av Eurokoder >Behov for presiseringer Kap. 7 Kap. 10 TEK10 2

3 Regulering i pbl ​(videreføring av tidligere § 68 med presiseringer) >”Tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold”, pbl § 28-1 >Planmyndigheten • ROS-analyser for planområder hensynssoner – for eksempel fareområde, pbl §§ 4-3, 11-8 og 12-6 >Dept. kan gi forskrift om muligheter for bygging på visse vilkår i særlig utsatte områder, pbl § 28-1 >Tiltakshavers ansvar at krav til sikkerhet mv. er oppfylt, pbl § 29-5 >Hensyn til lokale klimaforhold for å oppnå ”forsvarlig og tilsiktet levetid”, pbl § 29-5 3 § 28-1 § 29-5 PBL

4 Krav i forskriften ​Kap. 7 >Naturpåkjenninger vi vanligvis tar hensyn til ved plassering av byggverket og ev. sikringstiltak • Skred, flom og stormflo, erosjon ​Kap. 10 >Naturpåkjenninger vi vanligvis dimensjonerer byggverket mot • Snø, vind, jordskjelv 4 Kap. 7 Kap. 10 TEK10

5 Kapittel 7 ​Sikkerhet mot naturpåkjenninger

6 Sikkerhet mot naturpåkjenninger >§ 7-1 Generelle krav om sikkerhet mot naturpåkjenninger >§ 7-2 Sikkerhet mot flom og stormflo >§ 7-3 Sikkerhet mot skred >§ 7-4 Sikkerhet mot skred. Unntak for flodbølge som skyldes fjellskred. 6 Kap. 7 TEK10

7 § 7-1. Generelle krav om sikkerhet mot naturpåkjenninger ​(1) Byggverk skal plasseres, prosjekteres og utføres slik at det oppnås tilfredsstillende sikkerhet mot skade eller vesentlig ulempe fra naturpåkjenninger. ​(2) Tiltak skal prosjekteres og utføres slik at byggverk, byggegrunn og tilstøtende terreng ikke utsettes for fare for skade eller vesentlig ulempe som følge av tiltaket. 7 § 7-1 TEK10

8 § 7-2. Sikkerhet mot flom og stormflo >Ny bestemmelse om flom • I samsvar med NVEs retningslinjer for arealbruk i flomutsatte områder >Ny bestemmelse om stormflo • Samme sikkerhetsnivå som for flom 8 Foto: Morten Hval / NTB / SCANPIX § 7-2 TEK10

9 § 7-2. Sikkerhet mot flom og stormflo ​Akseptabelt sikkerhetsnivå for flom ​Særlig stor konsekvens: >Byggverket skal ikke plasseres i flomutsatt område. ​Tabellen gjelder også for stormflo. ​Byggverk skal plasseres eller sikres for å hindre skade ved erosjon. 9 Sikkerhetsklasse for flomKonsekvens Største nominelle årlige sannsynlighet F1liten1/20 F2middels1/200 F3stor1/1000 § 7-2 TEK10

10 § 7-3. Sikkerhet mot skred 10 ​Akseptabelt sikkerhetsnivå for skred ​Særlig stor konsekvens: >Byggverket skal ikke plasseres i skredutsatt område. Sikkerhetsklasse for skredKonsekvens Største nominelle årlige sannsynlighet S1liten1/100 S2middels1/1000 S3stor1/5000 § 7-3 TEK10

11 Eksempel – skred ​Bygging av enebolig 1. Fastsett sikkerhetsklasse • Veiledningen til TEK10: Små hus plasseres i sikkerhetsklasse S2 2. Sjekk faresonekartet • Ligger tomta utenfor områder hvor sannsynligheten for skred er > 1/1000? • Alternativt: Utføre sikringstiltak 11

12 § 7-4. Sikkerhet mot skred. Unntak for flodbølge som skyldes fjellskred >Viderefører ny bestemmelse som trådte i kraft 3. sept 2009 >Åpner for å tillate utbygging selv om krav til materiell sikkerhet ikke er oppfylt >Vilkår for å tillate bygging 12 § 7-4 TEK10

13 Flom og skred ​NVE har overordnet ansvar for kartlegging og informasjon >Flom (vassdrag) • Flomsonekart >Skred (fra. 1.1.2009) • Skrednett.no (NVE) • Nasjonal skreddatabase (NGU) 13

14 Kapittel 10 ​Konstruksjonssikkerhet

15 § 10-2. Konstruksjonssikkerhet ​(1) Materialer og produkter i byggverk skal ha slike egenskaper at grunnleggende krav til byggverkets mekaniske motstandsevne og stabilitet blir tilfredsstilt. ​(2) Byggverk skal prosjekteres og utføres slik at det oppnås tilfredsstillende sikkerhet mot brudd og tilstrekkelig stivhet og stabilitet for laster som kan oppstå under forutsatt bruk. Kravet gjelder byggverk under utførelse og i endelig tilstand. ​ 15 § 10-2 TEK10

16 § 10-2. Konstruksjonssikkerhet ​(3) Grunnleggende krav til byggverkets mekaniske motstandsevne og stabilitet, herunder grunnforhold og sikringstiltak under utførelse og i endelig tilstand, kan oppfylles ved prosjektering av konstruksjoner etter Norsk Standard NS-EN 1990 Eurokode: Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner og underliggende standarder i serien NS-EN 1991 til NS-EN 1999, med tilhørende nasjonale tillegg. 16 § 10-2 TEK10

17 Eurokoder >Eurokodene gir felles europeiske prosjekteringsregler, men >Områder som sikkerhet, bestandighet, ressursbruk innenfor byggevirksomheten og klimatiske og geografiske forhold, er nasjonale anliggende. >Derfor lages det egne nasjonale tillegg til hver av eurokodene. 17

18 10 Eurokoder >Eurokode 1990 for pålitelighet og Eurokode 1 (1991) til Eurokode 9 (1999) for laster og ulike konstruksjonsmaterialer. >Hver Eurokode, med unntak av 1990, er igjen inndelt i flere underdeler. >Alle har en underdel for ”allmenne regler og regler for bygninger” og en for ”brannteknisk dimensjonering”. >I tillegg er det underdeler knyttet til ulike byggverkstyper som broer, siloer og beholdere, tårn og master. 18

19 Sammenstilling; Norsk Standard og Eurokoder 19 Kilde: Steinar Leivestad, Standard Norge


Laste ned ppt "TEK10 Naturpåkjenninger og konstruksjonssikkerhet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google