Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samarbeidsrådet for Naturvernsaker Vassdragsvern og kantsone- forvaltning Jan Olav Nybo Samarbeidsrådet for Naturvernsaker.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samarbeidsrådet for Naturvernsaker Vassdragsvern og kantsone- forvaltning Jan Olav Nybo Samarbeidsrådet for Naturvernsaker."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Samarbeidsrådet for Naturvernsaker Vassdragsvern og kantsone- forvaltning Jan Olav Nybo Samarbeidsrådet for Naturvernsaker

3 Verneplan for vassdrag - bakgrunn l Arbeidet starta opp rundt 1970 i NVE l Fire verneplaner i Stortinget (73-05) –393 vassdragsobjekt fått vern l Vern mot kraftutbygging, men det blir lagt vekt på å hindre andre inngrep l Styrking av vernet i ny vannressurslov –Satt i verk 01.01.01 –Eget kapittel om verna vassdrag –Hovedregel: Ikke redusere verneverdiene

4 Samarbeidsrådet for Naturvernsaker Relevant lovverk for vassdrag l Vannressursloven –§ 8: Ingen må iverksette vassdragstiltak som kan være til nevneverdig skade eller ulempe for noen allmenne interesser i vassdraget… Vassdragsmyn- digheten kan…fastsette at tiltak utenfor vassdraget som kan ha påtakelige virkninger for et vassdrag, må ha konsesjon. –§ 11: Langs bredden av vassdrag med årssikker vannføring skal det opprettholdes et begrenset naturlig vegetasjonsbelte som motvirker avrenning og gir levested for planter og dyr. –§ 34: Om kraftutbygging i verna vassdrag –§ 35: Andre vassdragstiltak i verna vassdrag

5 Samarbeidsrådet for Naturvernsaker Relevant lovverk for vassdrag l Plan- og bygningsloven –§ 17-1: Kongen kan stille opp generelle mål og rammer og gi retningslinjer for den fysiske, økono- miske og sosiale utvikling i fylker og kommuner som skal legges til grunn for planleggingen etter denne lov (hjemmel for rikspol. retningslinjer). –§ 20-4, a: For omr. avsatt til utbyggingsformål, omr. for råstoffutvinning og omr. langs vassdrag (inntil 100 m) kan fastsettes at tiltak ikke kan finne sted før området inngår i regulerings/bebyggelsesplan. –§ 20-4, f: For omr. langs vassdrag inntil 100 m fra strandlinja kan fastsettes at det skal være forbudt å sette i verk bestemte angitte bygge- og anleggstiltak.

6 Samarbeidsrådet for Naturvernsaker Rikspolitiske retningslinjer l Omfatter: –Vassdragsbeltet, dvs. hovedelver, sideelver, større bekker, sjøer og tjern og et område på inntil 100 m bredde langs sidene av disse. l Gjelder: –Vern mot kraftutbygging, men søke å unngå andre tiltak som reduserer vassdragas verneverdi. –Kommunene skal legge retningslinjene til grunn ved planlegging. bruke retningslinjene, rom for skjønn –LNF-områder: Bestemmelser om 100-metersbeltet langs vassdrag hjemler ikke forbud mot tiltak og an- legg som har direkte tilknytning til tradisj. landbruk.

7 Samarbeidsrådet for Naturvernsaker Rikspolitiske retningslinjer l Dette betyr: –LNF-områdene regulerer ikke fysiske tiltak som har sammenheng med vanlig landbruksvirksomhet, dvs. landbruksbebyggelse, landbruksveger, masseuttak til husbehov osv., men bygge- og anleggstiltak som ikke er del av stedbunden næring, er i utg.punktet i strid med kommuneplan og dermed forbudt. –Virksomhet som gjelder landbruk, natur og frilufts- liv reguleres av sektorlovgivning. I de fleste tilfeller ikke konflikt mellom landbruks-, natur- og fril.intr.

8 Samarbeidsrådet for Naturvernsaker Stortingets behandling 01.03. l Energi- og miljøkomitéen gikk grundig gjennom RPR basert på mange innspill om at det ikke var vernet, men RPR som var problematisk. l Komitéen presiserte at vernet ikke skal tolkes som et arealvern med 100 m bredde langs vass- drag, og at kommunene skal utarbeide planer for forvaltning langs vassdrag, der RPR legges til grunn. Rom for lokale tilpasninger. l Komitéen ba Regjeringa om en gjennomgang og evaluering av RPR for å få en klarere presisering av vernets hensikt i lys av retningslinjene.

9 Samarbeidsrådet for Naturvernsaker Stortingets behandling 01.03. l Komitéen sa videre: RPR bør begrenses til å gjelde dokumenterte verneverdier i direkte tilknytning til vassdraget, og at vern av vassdrag ikke skal gi restriksjoner på utnyttelse av jord- og skogbruks- ressursene. l MD/DN har gjennomgått siste 5 års praksis med RPR, og fant 5 innsigelsessaker som gikk til MD, der RPR var delbegrunnelse. –To vegsaker fremma av NVE og Statens Vegvesen: nei –Kommunedelplan fremma av Fm: Tatt til følge –To hyttesaker fremma av Fm og NVE: Delvis ja


Laste ned ppt "Samarbeidsrådet for Naturvernsaker Vassdragsvern og kantsone- forvaltning Jan Olav Nybo Samarbeidsrådet for Naturvernsaker."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google