Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Miljødirektoratet – roller i forvaltningen av tare.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Miljødirektoratet – roller i forvaltningen av tare."— Utskrift av presentasjonen:

1 Miljødirektoratet – roller i forvaltningen av tare

2 Miljødirektorartet er nytt direktorat fra 1.7.2013 Ligger under Miljøverndepartementet og er en sammenslåing av tidligere : Direktoratet for naturforvaltning (DN) med Statens Naturoppsyn (SNO) og Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif)

3 Miljødirektorartet er nytt direktorat fra 1.7.2013 u Organisert under Miljøverndepartementet Avdelingene med hovedansvar for natur- forvaltning ligger i Trondheim Statens naturoppsyn sentralt ligger i Trondheim, men de fleste bemanner 60 lokale oppsyn Avdelingene med hovedansvar for klima og forurensning ligger i Oslo.

4 Hovedoppgaver redusere klimagassutslipp forvalte norsk natur hindre forurensning. Funksjoner: overvåke miljøtilstanden formidle informasjon myndighetsutøver styre og veilede regionalt og kommunalt nivå samarbeide med sektormyndigheter være faglig rådgiver bidra i internasjonalt miljøarbeid

5 … skal bidra til å nå miljømålene på disse områdene: - stabilt klima og styrket tilpasningsevne - mangfoldige skoger - storslåtte fjellandskap - frodige våtmarker - giftfritt miljø - aktivt friluftsliv - verdifulle kulturlandskap - levende hav og kyst - livskraftige elver og innsjøer - avfall og gjenvinning - ren luft og mindre støy

6 Roller knyttet til forvaltningen av tare  Myndighet etter naturmangfoldloven  Høringsinstans  Kartlegging og overvåking  Myndighet etter forurensningsloven

7 Myndighet etter naturmangfoldloven  Ca. 2,5 % av sjøarealet innenfor territorialgrensen er vernet etter naturvernloven/naturmangfoldloven. • Dette er naturreservater, landskapsvernområder, nasjonalparker, fugle- /plante-/dyrefredningsområder og marine verneområder.  Miljødirektoratet har det overordnede forvaltningsansvaret for alle verneområder og har ansvar for planlegging, koordinering, faglig veiledning og utvikling av generelle retningslinjer mv. for forvaltningen.  Klageinstans for enkeltvedtak fattet av fylkesmannen.  Godkjenningsmyndighet for forvaltningsplaner for visse verneområder (nasjonalparker og andre større verneområder + såkalte Ramsarområder, som er verneområder med status som internasjonalt viktige våtmarks- områder.)

8 Myndighet etter naturmangfoldloven  For naturreservater er all vegetasjon i vann (herunder tang og tare) og på land vanligvis fredet mot skade og ødeleggelse.  For fuglefredningsområder er vanligvis vegetasjon som er av betydning som næring eller livsmiljø for fugler, fredet mot skade og ødeleggelse.  I noen verneområder er det åpnet for høsting av tare (og tang). Det fremgår av verneforskriften for det enkelte verneområdet hvorvidt det er tillatt/ikke tillatt.  Verneområder hensyntas og legges inn i forvaltningsplanene for tare.

9 Marin verneplan  Rådgivende utvalg for marin verneplan har anbefalt at det innenfor noen av områdene bør avsettes spesielle referanseområder hvor det ikke åpnes bl.a. for tare-høsting.  36 områder ble anbefalt. • I 2009 ble det sendt ut oppstartmeldinger for 17 som første fase. Fylkesmennene, i samarbeid Fiskeridirektoratet, oppsummerte innspillene lokalt og regionalt og oversendte det til daværende Direktoratet for naturforvaltning. • 3 ble fredet nylig; Framvaren, Tautraryggen og Saltstraumen – alle uten tareforekomster • Arbeidet med vern av de øvrige 14 områdene videreføres på et senere tidspunkt  http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Vann_og_hav/Marin-verneplan/Om-marin- verneplan http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Vann_og_hav/Marin-verneplan/Om-marin- verneplan

10 Høringsinstans  Direktoratet er høringsinstans i saker som angår tareforvaltningen generelt (og) • Forskrift om endring av forskrift om høsting av tang og tare • § 5. Regionale forskrifter Fiskeridirektoratet kan fastsette regionale forskrifter om hvor og når det er tillatt å høste tare i den enkelte region. • Fiskeridirektoratet kan, i samråd med Direktoratet for naturforvaltning, åpne for høsting av tang og tare for inntil 5 år av gangen dersom det er sannsynlig at ressursen og økosystemet i området kan tåle den belastningen høstingen innebærer.

11 Høringsinstans, en uttalelse  Uttalelse til søknaden om prøvehøsting, brev datert 20.2.13: • Det bør fremskaffes relevant kunnskap om økologiske effekter fra prøvehøstingen i Nord-Trøndelag de før dette viderefører nordover • Fraråder oppstart av prøvehøsting i Nordland fordi området er i tidlig fase av restituering etter nedbeiting av kråkeboller • Anbefaler å avvente kartleggingen i Nordland som vil kunne gi mer data om høstingspotensialet og reetableringen • Tiltaket vil berøre flere verneområder, i søknaden er ikke disse hensyntatt.

12 Kartlegging og overvåking, fiansiering  Nasjonalt program for kartlegging av marine naturtyper  Herunder kartlegging av stortare  Etter DNs håndbok 19 Kartlegging av marint biologisk mangfold.  Økosystemovervåking av kystvann  del av den nasjonale basisovervåkingen etter vannforskriften  stasjoner langs kysten, for å påvise påvirkning som overgjødsling (eutrofiering) og organisk forurensning på et tidlig stadium  FoU/overvåking  Gjenvekst  Overvåking av nedbeiting av kråkeboller og gjenvekst

13 Myndighet etter forurensningsloven • Nylig en tillatelse til bruk av brent kalk, dispensasjon fra forbudet mot å forurense, lovens § 11 • Prøve, et lite og begrenset areal, forsøk i regi av HI m/fl. • Ingen vurdering av metodikken til bruk i eventuell større skala


Laste ned ppt "Miljødirektoratet – roller i forvaltningen av tare."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google